1059 (659) 2012-07-13 - 2012-07-19

Gdynia w kwiatach 2012 - konkurs

Już po raz osiemnasty Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek ogłosił konkurs „Gdynia w kwiatach", w którym mogą wziąć udział wszyscy, którzy przysparzają urody naszemu miastu kwiatami w oknach, na balkonach, loggiach, tarasach, dachach, w ogrodach i na rabatach.
Komisja konkursowa przyzna nagrody główne Prezydenta Miasta w ww. kategoriach o wartości 1170,00 zł netto (1300 brutto) każda oraz po trzy wyróżnienia w każdej kategorii po 306,00 zł netto (340 zł brutto). Nagrody zostaną wypłacone w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników. Sponsorzy mogą fundować nagrody rzeczowe. Decyzja w sprawie ostatecznego podziału puli nagród należy do Komisji Konkursowej.
Poniżej drukujemy kupon konkursowy, który wraz ze zdjęciami trzeba dostarczyć do UM. Kupon dostępny także na stronie internetowej: www.gdynia.pl w zakładce Ratusz. Każdy balkon, okno, taras, loggia, dach, wejście, ogródek i otoczenie budynku powinny być sfotografowane przez właściciela. Fotografie powinny być kolorowe o wymiarach min. 10×15 cm (maksymalnie 3 szt.). Kupony wraz ze zdjęciami należy składać w Zespole Prasowym Urzędu Miasta (p. 201) lub wysłać pocztą na adres:
Zespół Prasowy Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia. Termin składania kuponów upływa 31 lipca 2012 r. Zakończenie konkursu nastąpi we wrześniu na imprezie „Dary Ziemi".
UWAGA!
Rada Dzielnicy Śródmieście informuje, iż w ramach konkursu „Gdynia w kwiatach" ogłoszonego przez Prezydenta Miasta przyzna dodatkowe wyróżnienia dla mieszkańców dzielnicy w następujących kategoriach:
- podwórka kamienic, bloków (jako całość);
- fragment podwórka (trawnik, gazon, klomb, kwietnik itp.);
- posesja indywidualna;
- piękny i zadbany balkon.
Dla wszystkich kategorii przewidziane jest po jednym wyróżnieniu w wysokości 500 zł brutto oraz cztery nagrody specjalne w wysokości 250 zł brutto każda.
Rada zachęca do zgłaszania kuponów konkursowych wraz ze zdjęciami tak jak w konkursie głównym - do 31 lipca 2012 r. w Urzędzie Miasta, pok. 201.
Również Rada Dzielnicy Działki Leśne po raz kolejny postanowiła dołączyć do konkursu Gdynia w kwiatach nagrody dodatkowe za najpiękniej ukwiecone posesje na terenie Działek Leśnych. Poniżej przedstawiamy regulamin przyznawania nagród dodatkowych Rady Dzielnicy Działki Leśne:
1. Rada Dzielnicy Działki Leśne zachęcając mieszkańców do większej aktywności na rzecz ukwiecenia budynków i otoczenia, balkonów, loggii, tarasów, dachów, okien, wejść oraz ogródków przyzna nagrody dodatkowe w ramach konkursu Gdynia w kwiatach ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Gdyni.
2. Do konkursu mogą być zgłaszane wszystkie obiekty ozdobione kwiatami, zieleni i elementami małej architektury.
3. Podstawowym kryterium oceny będzie estetyczny wygląd obiektu oraz jego
ukwiecenia widziany z zewnątrz z miejsc publicznie dostępnych (wizja w miejscu zgłoszonym do konkursu).
4. Zgłoszenia do konkursu należy składać na kuponach wydrukowanych w „Ratuszu" z załączonymi kolorowymi fotografiami o wymiarze 10x15 (max 3 szt.) w kopercie w UM Gdynia, pokój 202. Termin składania zgłoszeń do 31 lipca 2012 r.
5. Rozstrzygnięcie konkursu i przyznanie nagród nastąpi we wrześniu przez komisję konkursową Rady Dzielnicy. Nagrody wręczone będą na imprezie Dary Ziemi.
6. Rada Dzielnicy Działki Leśne przyzna nagrody pieniężne w wysokości (brutto):
I nagroda - 500 zł (pięćset złotych);
II nagroda - 300 zł (trzysta złotych);
III nagroda - 200 zł (dwieście złotych).
7. Rada Dzielnicy zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
8. Nagrody finansowe nie mogą być przyznane radnym dzielnicy i członkom ich najbliższych oraz osobami nagrodzonym takimi nagrodami w poprzednim roku.
Serdecznie zapraszamy do udziału! 

Kupon konkursowy