1059 (659) 2012-07-13 - 2012-07-19

Uwaga azbest!

Prezydent Miasta Gdyni informuje , że od 9 lipca 2012 roku rozpoczęła się inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest występujących na terenie gminy.

Przeprowadzenie inwentaryzacji jest obowiązkowe dla opracowania dokumentu pn.: „Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy Gdynia".
Informujemy, że inwentaryzację będą przeprowadzać upoważnieni przedstawiciele firmy WESSLING Polska sp. z o.o., ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków. Pracownicy będą mieli ze sobą oryginał upoważnienia do przeprowadzenia inwentaryzacji, podpisany przez Prezydenta Miasta Gdyni.

Jednocześnie zwracamy się do wszystkich mieszkańców z prośbą o udzielanie pełnych informacji ankieterowi i udostępnienie swoich posesji do spisu z natury.

Przypominamy, że zgodnie z § 10 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr. 8, poz. 31) na właścicielu spoczywa obowiązek inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest poprzez sporządzenie spisu z natury.
Wszelkich informacji na temat prowadzonej inwentaryzacji udzielają pracownicy Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Gdyni pod nr tel. 58 66 88 475.