1060 (660) 2012-07-20 - 2012-07-26

Rodziny zastępcze poszukiwane

Zespół ds. pieczy zastępczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdyni, z siedzibą przy ul. Filomatów 2, zaprasza mieszkańców Gdyni na szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze oraz osoby chętne do prowadzenia rodzinnego domu dziecka.
Rodzicem zastępczym może zostać każdy kto:
- przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- jest zdolny do sprawowania opieki nad dzieckiem pod względem zdrowotnym;
- posiada stałe źródło dochodu;
- wypełnia nałożony przez sąd obowiązek alimentacyjny;
- dysponuje odpowiednimi warunkami lokalowymi;
- zapewni dziecku odpowiednie warunki do jego właściwego rozwoju oraz wypoczynku i spędzania czasu wolnego a także:
- nie jest i nie był pozbawiony, ograniczony lub zawieszony we władzy rodzicielskiej;
- nie jest ograniczony w zdolności do wykonywania czynności prawnych;
- nie był karany za umyślne przestępstwo.
Planowane rozpoczęcie szkolenia: wrzesień 2012 roku.
Osoby zainteresowane proszone są o wcześniejszy kontakt pod numerem tel. 58 622 60 20 oraz 58 627 20 20 lub o kontakt osobisty, ul. Filomatów 2 w Gdyni. 

ikona