1061 (661) 2012-07-27 - 2012-08-09

Ogłoszenia

  Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 200.000 euro na:
DOSTAWĘ ŁAWEK PARKOWYCH,
z dopuszczeniem składania ofert częściowych


Pełna treść ogłoszenia oraz zmiany treści siwz  dostępne są  na stronie internetowej  Zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem    ftp://server.zdiz.gdynia.pl/ławki
 
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 08.08.2012r..  godzina 11:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407.
OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMIw sprawach merytorycznych :Anna Bogus-Szadejko,  tel. (58) 761 20 81 w godz. 7.00 - 15.00
w sprawach proceduralnych :Ewa Jodłowska, tel. (58) 761 20 88  w godz. 7.30 - 15.30; Dorota Tuźnik , tel. (58) 761 20 85  w godz. 7.30 - 15.30
 
Gmina Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 200 000 Euro na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa oświetlenia wybranych ulic i ciągów pieszo-jezdnych na terenie Gdyni".
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zamieszczono w BZP pod nr 258320 - 2012 w dniu 18.07.2012 r. oraz na stronie internetowej UM. Terminy wykonania całości zamówienia: 10 miesięcy od dnia podpisania umowy. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%. Termin związania ofertą 30 dni. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać z siedziby Zamawiającego (pok. 227 - Wydział Inwestycji), lub pobrać ze strony internetowej www.gdynia.pl/bip/uslugi.
Oferty należy składać w kancelarii ogólnej na parterze Urzędu Miasta w Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54. Termin składania ofert upływa w dniu 3.08.2012 r. do godz. 10.30.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 3.08.2012 r. godz. 11.00 w pok. nr 105A w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Oferentami jest Zdzisława Janowska, fax 58 668 83 02, Wydział Inwestycji.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert
na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na wspieraniu ubogich mieszkańców Gdyni.
Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 7255/12/VI/R z dnia 17 lipca 2012 r. przyznał dotację na realizację zadania dotyczącego wspierania ubogich mieszkańców Gdyni następującemu podmiotowi: Polski Komitet Pomocy Społecznej Pomorski Zarząd Wojewódzki w kwocie 7 700,00 zł.

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu użytkowego nr 2 o pow. 298,33 m², położonego przy ul. Bp Dominika 32-38 w Gdyni stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni
Przetarg odbędzie się dnia 26 kwietnia 2012 r. o godz. 10.00 w sali 105 Urzędu Miasta Gdyni.
Wadium w wysokości podanej w tabeli należy wpłacić w pieniądzu polskim najpóźniej 4 dni przed datą otwarcia przetargu (tj. do dnia 22 kwietnia br. włącznie) na konto Urzędu Miasta w NORDEA Bank Polska S.A. w Gdyni nr rachunku: 53-1440-1026-0000-0000-0040-1037.
Za dochowany termin zapłaty uważa się datę uznania konta sprzedającego. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z Regulaminem przetargu, Zarządzeniem nr 5004/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12 stycznia 2012 r. i ich akceptacją.
Regulamin przetargu wywieszony jest na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy pokoju nr 431 oraz na stronie internetowej www.investgdynia.pl.
Informacji na temat przetargu udzielają pracownicy Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni, pokój nr 431 ( IV piętro), tel. 58 668 89 30.
Zapoznanie się ze stanem faktycznym lokalu jest możliwe po wcześniejszym umówieniu z Administracją Budynków Komunalnych nr 3, Gdynia, ul. Abrahama 55, tel. 58 621 73 72, 58 620 51 38.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647) oraz uchwały Rady Miasta Gdyni nr XIV/265/11 z dnia 23 listopada 2011 r. i uchwały Rady Miasta Gdyni nr XV/283/11 z 21 grudnia 2011 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:
1) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Mola Rybackiego, którego granice obejmują Molo Rybackie oraz tereny u nasady Mola ograniczone ulicami: J. Waszyngtona, Św. Piotra, Śledziową, A. Hryniewickiego;
2) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Leszczynki i Grabówek w Gdyni, rejon ulic Orlicz-Dreszera, Kalksztajnów i Dembińskiego, którego granice obejmują tereny oznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Leszczynki i Grabówek w Gdyni, rejon ulic Orlicz - Dreszera, Kalksztajnów i Dembińskiego symbolami 006 MN3, 007 MN3, 008 MN2, 054 MN2, 070 MW3 oraz 171 KDW-X, wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 6.08.2012 r. do 4.09.2012 r., w godz. 8.00 - 16.00,
w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Mola Rybackiego, odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2012 r., o godz. 16.00, w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, sala nr 105.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Leszczynki i Grabówek w Gdyni, rejon ulic Orlicz-Dreszera, Kalksztajnów i Dembińskiego, odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2012 r., o godz. 16.00, w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, sala nr 105.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni na piśmie, wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 sierpnia 2012 r. Pisma należy kierować na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia.

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 49
ogłasza konkurs ofert na wykonanie remontu elewacji ściany frontowej.
Formularz warunków szczegółowych zamówienia można odebrać do dnia 6.08.2012 r., w godz. 9.00 - 15.00 w siedzibie administratora: GESTIA Zarządzanie Nieruchomościami, 81-393 Gdynia, ul. Świętojańska 60/4, tel. 58 661 75 95, fax. 58 620 34 92. Informacji w sprawie konkursu udziela Jerzy Teleżyński, tel. kom. 501 287 847.
Oferty należy składać w siedzibie administratora do 13.08.2012 r. do godz. 13.00. Prace dofinansowywane są z budżetu miasta.

Prezydent Miasta Gdyni informuje,
że w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 431 został wywieszony wykaz lokalu niemieszkalnego o pow. 29,13 m², położonego w piwnicy budynku mieszkalnego przy ul. Reja 16 w Gdyni, posadowionego na działkach nr 144, 145 o łącznej pow. 429 m², k.m. 59, KW GD1Y/00021781/9, przeznaczonego do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz wywieszono od dnia 20 lipca 2012 r. do dnia 10 sierpnia 2012 r.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu lokalu na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 261/2004, poz. 2603, z późn. zm.) upłynął 16 listopada 2010 r.

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, położonych w Gdyni przy ul. Puckiej 116 B, wykaz nr 415/12/VI/M, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata, pawilon handlowy, cz. dz. nr 2296/7; 2298/7; 2303/9, KM 18, o pow. 100,6 m².
Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od dnia 20.07.2012 r. do 10.08.2012 r.

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, położonych w Gdyni przy ul. Puckiej 112, wykaz nr 414/12/VI/M, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata, składowanie-magazynowanie, cz. dz. nr 183/13, KM 99, o pow. 7.894 m².
Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od dnia 18.07.2012 r. do 7.08.2012 r. 

Prezydent Miasta  Gdyni  
informuje o wywieszeniu - w budynku Urzędu Miasta Gdyni, na tablicy ogłoszeń znajdującej się  na IV piętrze, obok pokoju 428:
-  wykazu nr 412/2012/VI nieruchomości o łącznej pow. 140 m2 położonej  w  Gdyni, przy   ul. Bosmańskiej/Algierskiej, będącej własnością Gminy Miasta  Gdyni oznaczonej na karcie mapy  KM  125  obręb  Gdynia, jako część  działki nr 313 o pow. 140  m2,  dla której  w Sądzie  Rejonowy w Gdyniprowadzona jest księga wieczysta  KW GD1Y/00008394/2.
Okres  dzierżawy: 3 lata. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: działka przydomowa. W/w wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia nr 7212/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia  10.07.2012 r.
- wykazu nr 410/2012/VI nieruchomości o pow. 500 m2 położonej w Gdyni,  przy ul. Bosmańskiej, będącej własnością Gminy Miasta Gdyni oznaczonej  na  karcie mapy KM 125 obręb Gdynia, jako część działek nr 298 i  313, dla  której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta  KW GD1Y/00008394/2. Okres dzierżawy: 3 lata. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy:  ogrodzenie terenu zabudowanego budynkiem mieszkalnym - na  rzecz Wspólnoty.W/w wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia nr 7159/12/VI/M Prezydenta   Miasta Gdyni z dnia   10.07.2012 r.  
-  wykazu nr 413/2012/VI nieruchomości o pow.750 m2 położonej w Gdyni,   przy ul. Rybaków, będącej własnością Gminy Miasta Gdyni oznaczonej na  karcie  mapy KM 36 obręb Gdynia, jako część działki nr 80/3  dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta KW  GD1Y/00008828/4. Okres  dzierżawy: 3 lata. Przeznaczenie przedmiotu  dzierżawy: działka ogrodnicza, zieleń ozdobna. W/w wykaz stanowi załącznik  do Zarządzenia nr 7213/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10.07.2012 r.
-  wykazu nr 408/2012/VI nieruchomości o pow. 9.300 m2 położonej w Gdyni, przy  ul. Rybaków, będącej własnością Gminy Miasta Gdyni oznaczonej na  karcie  mapy KM 36 obręb Gdynia, jako część działki nr 80/3  dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta KW  GD1Y/00008828/4. Okres  dzierżawy: 3 lata. Przeznaczenie przedmiotu      dzierżawy: Cele rolne. W/w wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia nr  7157/ 12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10.07.2012 r.   
- wykazu nr 409/2012/VI nieruchomości o pow. 2.500 m2 położonej w Gdyni, przy ul. Rybaków, będącej własnością Gminy Miasta Gdyni oznaczonej na   karcie   mapy KM 36 obręb Gdynia, jako część działki nr 80/3  dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta KW  GD1Y/00008828/4. Okres  dzierżawy: 3 lata. Przeznaczenie przedmiotu      dzierżawy: działka przydomowa, zieleń ozdobna. W/w wykaz stanowi  załącznik do Zarządzenia nr 7158/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dni10.07.2012 r. 
Wykazy wywieszono na okres 21 dni: od 17.07.2012 r.  do 6.08.2012 r. 


Zarząd Dróg i Zieleni 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24 ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 200.000 euro na:
DOSTAWĘ ŁAWEK PARKOWYCH, z dopuszczeniem składania ofert częściowych
Pełna treść ogłoszenia oraz zmiany treści siwz  dostępne są  na stronie internetowej  Zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem    ftp://server.zdiz.gdynia.pl/ławki
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 08.08.2012r..  godzina 11:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407. 
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:  w sprawach merytorycznych: Anna Bogus-Szadejko,  tel. 58 761 20 81 w godz. 7.00 - 15.00, w sprawach proceduralnych: Ewa Jodłowska, tel. (58) 761 20 88  w godz. 7.30 - 15.30; Dorota Tuźnik , tel. 58 761 20 85  w godz. 7.30 - 15.30. 

Zarząd Dróg i Zieleni 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24 ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.000.000 euro na:
PRZEBUDOWĘ SKRZYŻOWANIA UL. PŁK. DĄBKA Z UL. KWAITKOWSKIEGO w GDYNI - I ETAP
Pełna treść ogłoszenia oraz zmiany treści siwz  dostępne są  na stronie internetowej  Zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem    ftp://server.zdiz.gdynia.pl/dabka
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 10.08.2012r..  godzina 11:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407.Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: w sprawach merytorycznych: Ryszard Porębski,  tel. 58 761 20 22 w godz. 8.00 - 15.00
w sprawach proceduralnych: Ewa Jodłowska, tel. 58 761 20 88  w godz. 7.30 - 15.30