1065 (665) 2012-08-31 - 2012-09-06

Ogłoszenia

Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.000.000 euro na:
remont ulicy Bydgoskiej w Gdyni, w technologii płyt typu yomb
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.zdiz.gdynia.pl.
SIWZ dostępna jest pod adresem: ftp://server.zdiz.gdynia.pl/bydgoska.
Termin składania ofert: 10.09.2012 r. godzina 11.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: w sprawach merytorycznych: Adam Lesiński, tel. 58 761 20 23 w godz. 8.00 - 15.00, w sprawach proceduralnych: Jolanta Sagan, tel. 58 761 20 87 w godz. 8.00 - 15.00.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428, wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni Nr 7651/12/VI/M położonych w Gdyni przy ul. Witomińskiej, ul. Spokojnej, ul. Kościelnej, ul. Owsianej, ul. Frezerów, ul. Kwiatkowskiego, ul. Arciszewskich i ul. Źródło Marii przeznaczonych do wynajęcia na czas oznaczony od 31.10.2012 r. do 4.11.2012 r. na prowadzenie handlu obwoźnego kwiatami i zniczami. Terminy przetargu (ustalone ulicami) zostaną opublikowane w informatorze „RATUSZ" oraz na stronie internetowej: www.investgdynia.pl po wejściu w życie Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni.
Dodatkowe informacje dotyczące przetargu oraz wykaz nieruchomości przeznaczonych do przetargu znajdują się w budynku Urzędu Miasta Gdyni w pokoju 403 A (IV piętro), na tablicy ogłoszeń (IV piętro) przy pokoju 428 oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Gdyni.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu dawnej Stoczni Gdynia
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647) oraz uchwały Rady Miasta Gdyni nr V/74/11 z 23 lutego 2011 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu dawnej Stoczni Gdynia, którego granice przebiegają:
 od północnego-zachodu - wzdłuż ulicy Energetyków do Nabrzeża Greckiego, obejmując dodatkowo teren położony na południe od ul. Gołębiej,
od północnego-wschodu - wzdłuż linii basenów portowych,
 od południowego-wschodu - wzdłuż ulic Rumuńskiej, obejmując część Nabrzeża Węgierskiego, następnie wzdłuż ul. Czechosłowackiej i alei Solidarności,
 od południowego-zachodu - wzdłuż terenów kolejowych, obejmując teren w rejonie ul. Czechosłowackiej i część ul. Janka Wiśniewskiego,
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 10.09.2012 r. do 9.10.2012 r., w godz. 8.00 - 16.00, w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9. Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami odbędzie się w dniu 3.10.2012 r., o godz. 16.00, w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, sala nr 105.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni na piśmie, wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.10.2012 r. Pisma należy kierować na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazów:
1. Nr 395/2012/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 7074/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 3.07.2012 r. - nieruchomości położonej przy ul. Migdałowej o pow. ca 124 m², oznaczonej na karcie mapy KM 11 obręb Kolonia, obejmującej części działek 101/60, 101/74 i działkę 101/72 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
2. Nr 403/2012/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 7152/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10.07.2012 r. - nieruchomości położonej przy ul. Głogowej 21 o pow. ca 285 m², oznaczonej na karcie mapy KM 3827 obręb Wielki Kack, obejmującej część działki 274/11, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony -3 lata.
3. Nr 404/2012/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 7153/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10.07.2012 r. - nieruchomości położonej przy ul. Głogowej 25 o pow. ca 500 m², oznaczonej na karcie mapy KM 38 obręb Wielki Kack obejmującej część działki nr 274/11 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
4. Nr 405/2012/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 7154/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10.07.2012 r. - nieruchomości położonej przy ul. Głogowej 27 o pow. ca 440 m², oznaczonej na karcie mapy KM 38 obręb Wielki Kack obejmującej część działki nr 274/11 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
5. Nr 406/2012/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 7155/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10.07.2012 r. - nieruchomości położonej przy ul. Głogowej 29 o pow. ca 414 m², oznaczonej na karcie mapy KM 38 obręb Wielki Kack obejmującej części działek nr 696/9 i nr 274/11 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
6. Nr 407/2012/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 7156/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10.07.2012 r. - nieruchomości położonej przy ul. Głogowej 31 o pow. ca 1.056 m², oznaczonej na karcie mapy KM 38 obręb Wielki Kack obejmującej działkę nr 695/9 i części działek nr 695/9, nr 274/11 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Wykazy są publikowane przez okres 21 dni tj. od 21.08.2012 r. do 11.09.2012 r.

Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania starosty z zakresu administracji rządowej informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424, wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Gdyni przy ul. Przemyskiej, oznaczonej jako dz. nr 713/4, k.m. 76, o pow. 1449 m², przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela nieruchomości przyległej.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni, od dnia 28.08.2012 r. do dnia 17.09.2012 r.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście", Sp. z o.o.
poszukuje firmy do wykonania prac remontowo-budowlanych obejmujących adaptację istniejących pomieszczeń usługowych usytuowanych w Gdyni przy ul. Obrońców Wybrzeża 10/14 dla potrzeb projektowanej przychodni dentystycznej.
Wszelkich informacji /projekty/ można uzyskać w siedzibie przy ul. Żwirki i Wigury 14 lub na stronie internetowej:
www.przychodnia.gdynia.pl.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 26, ul. Tatrzańska 40 w Gdyni
informuje o możliwości wynajęcia sali gimnastycznej przez osoby dorosłe na zajęcia sportowe - gimnastykę, koszykówkę
w następujących terminach: poniedziałki i piątki od godz.16.00, wtorki i środy od godz. 17.30, czwartki od godz. 18.00, soboty, niedziele w dowolnych godzinach.
Szczegółowych informacji udziela sekretariat, tel. 58 620 66 64.

NZOZ „Wzgórze Św. Maksymiliana" Sp. z o.o. w Gdyni, ul. Legionów 67
wynajmie powierzchnię o pow. 6 m² na działalność kiosku z gazetami i innymi artykułami.

Dodatkowe informacje można uzyskać drogą telefoniczną pod numerem tel. 58 66 77 309 lub pocztą elektroniczną: nzozmaks@poczta.onet.pl.