1068 (668) 2012-09-21 - 2012-09-27

Informacje Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni poszukuje kandydatów na opiekunów prawnych bądź kuratorów dla osób ubezwłasnowolnionych.
Wymagania stawiane kandydatom:
- obywatelstwo polskie;
- stałe zameldowanie na terenie Gdyni;
- pełna zdolność do czynności prawnych;
- pełnia praw publicznych;
- nieposzlakowana opinia;
- stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonych w ogłoszeniu;
- znajomość tematyki związanej ze sprawowaniem opieki prawnej/kurateli;
- znajomość problematyki niepełnosprawności;
- umiejętność poruszania się w obszarze instytucji wspierających;
- kreatywność, samodzielność, zaangażowanie w realizację zadań;
- preferowane wykształcenie wyższe, kierunki: praca socjalna, pedagogika, psychologia lub pokrewne;
- preferowane doświadczenie w pracy w obszarze pomocy społecznej lub służby zdrowia.
Do najistotniejszych zadań opiekuna prawnego/kuratora należy:
- sprawowanie opieki zgodnie z interesem podopiecznego i interesem społecznym;
- zarządzanie majątkiem podopiecznego - zgodnie z art. 155 §1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;
- reprezentowanie interesów podopiecznego przed sądem, organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami;
- sporządzanie sprawozdań do sądu z wykonanych działań w terminach określonych przez sąd (zwykle jeden, dwa razy w roku).
Wymagane dokumenty:
- CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
Podanie/list motywacyjny.
Osoby zainteresowane proszone są o składanie wymaganych dokumentów w kadrach MOPS, ul. Grabowo 2, pokój nr 16 w zaklejonej kopercie z dopiskiem „OPIEKUN - SIN".
Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni do kolejnego etapu rekrutacji, w którym konieczne będzie złożenie:
- oświadczenia o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego;
- zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie ustanawiania oraz sprawowania opieki prawnej/ kurateli;
- oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy powierzonych danych osobowych;
- oświadczenie o niekaralności;
- kserokopii dokumentów potwierdzających wykształcenie/kwalifikacje - oryginały do wglądu.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 58 625 93 78.
O ostatecznym zakwalifikowaniu kandydata na opiekuna prawnego lub kuratora decyduje sąd, który może przyznać wynagrodzenie za sprawowaną opiekę/kuratelę.
***
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni informuje, że przystąpił w bieżącym roku do realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd", finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Obszary wsparcia pilotażowego programu „Aktywny samorząd":
- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu;
- pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem;
- pomoc w zakupie urządzeń lektorskich;
- pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich;
- dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania (obszar nie będzie realizowany w roku 2012);
- pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym;
- pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym;
- pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B;
- pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu).
Beneficjentami programu mogą być osoby niepełnosprawne spełniające m.in. następujące kryteria: umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności; dzieci i młodzież do 16 r.ż. z orzeczoną niepełnosprawnością; osoby w wieku aktywności zawodowej.
Szczegółowych informacji udzielamy w siedzibie MOPS w Gdyni, ul. Grabowo 2, pokój nr 43. W godzinach urzędowania: poniedziałki - 11.00 - 15.00, wtorki, środy, piątki - 8.00 - 13.00, czwartki - nieczynne.
Informacje telefoniczne udzielane są pod nr tel. 58 625 93 86 lub 625 93 36.
Strona internetowa programu: pfron.org.pl. Wnioski wraz z ulotkami dostępne są w siedzibie MOPS Gdynia ul. Grabowo 2 oraz na stronie internetowej MOPS w Gdyni (w zakładce „dokumenty do pobrania"). 

ikona