1070 (670) 2012-10-05 - 2012-10-11

Badania przyzwyczajeń komunikacyjnych

Gmina Gdynia od roku 2010 realizuje projekt SEGMENT (SEGmented Marketing for ENergy efficient Transport), dofinansowany ze środków unijnych w ramach programu Inteligentna Energia Europa (IEE). Projekt prowadzi Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni. SEGMENT ma zachęcić wybrane grupy mieszkańców Gdyni, będące w punktach zwrotnych w życiu, do zmiany negatywnych przyzwyczajeń transportowych i zmotywowania ich do korzystania z bardziej efektywnych energetycznie i przyjaznych środowisku form podróżowania.
Wśród mieszkańców Gdyni wybrane zostały następujące grupy:
1. uczniowie rozpoczynający szkołę podstawową i ich rodzice;
2. osoby rozpoczynające nową pracę;
3. rodzice noworodków (podróżujący z nimi do ośrodka zdrowia).
W ramach projektu, w roku 2010 przeprowadzono badania marketingowe, które objęły powyższe grupy mieszkańców i następnie posłużyły do wyboru segmentów docelowych, czyli najbardziej jednorodnych grup. Dla tychże segmentów specjalnie zaprojektowano i zrealizowano kampanie marketingowe (w okresie styczeń - sierpień 2012 r.).
Na przełomie września i października tego roku, są prowadzone badania marketingowe dot. przyzwyczajeń komunikacyjnych oraz preferencji transportowych, mające na celu zbadanie efektów kampanii. W tym celu, osoby biorące w nich udział poproszone są o wypełnienie szczegółowych ankiet.
Ankiety zostały zaprojektowane przez Uniwersytet w Aberdeen (partnera projektu) i składają się z następujących części:
a. wzorce podróżowania;
b. podróż do szkoły/pracy/ośrodka zdrowia;
c. prowadzenie samochodu;
d. dla tych, którzy nie prowadzili samochodu w okresie ubiegłych 12 miesięcy;
e. stosunek do różnych sposobów transportu;
f. poprawianie podróży do szkoły/pracy/ośrodka zdrowia;
g. informacje o gospodarstwie domowym.
Ankieterzy dostarczą ankiety do miejsc, w których w ubiegłym roku przeprowadzono kampanie marketingowe - 11 gdyńskich szkół podstawowych, 6 gdyńskich zakładów pracy oraz 5 gdyńskich ośrodków zdrowia. Badaniom marketingowym poddana zostanie również grupa kontrolna: 6 gdyńskich szkół podstawowych, 17 gdyńskich zakładów pracy oraz 2 gdyńskie ośrodki zdrowia, nieobjęta wcześniej kampanią marketingową. Podanie swoich danych osobowych w badaniach nie jest obligatoryjne dla ich uczestników.
Wyniki badań zostaną następnie przesłane do Uniwersytetu w Aberdeen, gdzie na ich podstawie opracowany zostanie raport mający służyć ocenie efektów kampanii.