1070 (670) 2012-10-05 - 2012-10-11

Po 23. sesji Rady Miasta Gdyni

26 września 2012 r. odbyła się XXIII w bieżącej VI kadencji samorządu sesja Rady Miasta Gdyni.
Na początku radni uczcili chwilą ciszy pamięć zmarłego 24 września br. Kazimierza Małkowskiego - prezesa Koła Starych Gdynian i współzałożyciela Towarzystwa Miłośników Gdyni, autora przewodników, bedekerów i artykułów przybliżających piękno Gdyni, Kaszub i Pomorza, odznaczonego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni".
Podczas sesji radni podjęli 18 uchwał, a wśród nich m.in.:
- w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Cisowa, rejon ulic Hutniczej i Piaskowej.
Sporządzenie planu obejmującego wskazany obszar jest uzasadnione ze względu na problemy z obsługą komunikacyjną w rejonie przystanku SKM Gdynia Cisowa od strony ul. Cisowskiej. Studium określa obszar objęty planem jako strefę portowo-przemysłowo-usługową. W zakresie struktury funkcjonalnej przeznaczenia terenów Studium przewiduje tereny produkcyjno-usługowe, a w zakresie komunikacji - drogę zbiorczą (ulica Hutnicza).
- dotyczącą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Babie Doły, Obłuże i Oksywie, rejon ulic Zielonej i A. Dickmana.
Dla obszaru objętego planem miejscowym Studium przewiduje strefę przedmieść, przy czym zasadnicza część terenu położona jest w strefie ograniczeń od lotniska i terenów zamkniętych - w obrębie terenów stanowiących elementy współtworzące system przyrodniczy miasta: terenów leśnych i terenów zieleni krajobrazowo-ekologicznej, łąk, zadrzewień, zalesień, upraw rolnych, itp.
W zakresie przeznaczenia terenów Studium wskazuje:
- w południowo-zachodniej części obszaru - ogrody działkowe (perspektywiczne rezerwy terenowe na cele publiczne) oraz we fragmencie tereny ważniejszych usług komercyjnych z dopuszczeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży do 2000 m²;
- w północnej części obszaru - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej, a także tereny usług publicznych - oświaty;
- w zakresie komunikacji - ulice zbiorcze (ul. Zielona i ul. A. Dickmana), a także ważniejsze lokalne trasy i ścieżki rowerowe.
W zakresie obszarów objętych ochroną Studium wskazuje:
- tereny zamknięte wojskowe oraz strefy ochronne terenów zamkniętych wojskowych;
- obszar pasa technicznego i ochronnego brzegu morskiego;
- orientacyjne izofony poziomu hałasu od lotniska Gdynia - Kosakowo.
Plan działań na rzecz zrównoważonej energii dla Gdyni do roku 2020
- dotyczącą „Planu działań na rzecz zrównoważonej energii dla Gdyni do roku 2020", który jest efektem przystąpienia Gdyni w lutym 2011 r. do „Porozumienia między burmistrzami" („Convenant of Mayors").
Celami, jakie stawiają sobie miasta zrzeszone w tym porozumieniu, są: redukcja ilości zużywanej energii oraz emisji dwutlenku węgla, a także zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych.
Miasto Gdynia będzie propagować różne działania oszczędnościowe możliwe do zastosowania przez właścicieli budynków - spółdzielnie i osoby indywidualne, a także samo prowadzić będzie działania modernizacyjne i proekologiczne: unowocześnianie taboru miejskich spółek komunikacyjnych, sprawniejszy przesył ciepła przez OPEC, dalszą termomodernizację szkół i modernizację oświetlenia ulicznego, wprowadzenie systemu sterowania ruchem TRISTAR i popularyzowanie alternatywnych nieemisyjnych sposobów poruszania się po Gdyni.
Celem sygnatariuszy porozumienia jest zmniejszenie do 2020 r. emisji dwutlenku węgla o 20% w stosunku do roku bazowego, czyli 1999 r. W Gdyni wynosiła ona wówczas 144,5 tys. ton, a w 2011 r. - 127,7 tys. ton. W świetle zobowiązań emisja powinna być zredukowana w ciągu najbliższych ośmiu lat do 115,6 tys. ton. Realizacja planu pozwoli na osiągnięcie emisji na poziomie 109 tys. ton. Realizacja planu, czyli modernizacja, termomodernizacja i działania proekologiczne, kosztować będzie ok. 200 mln zł.
- dotyczącą zmiany w budżecie miasta Gdyni na rok 2012, w wyniku których wynosi on po stronie:
dochodów - 1 192 518 797 zł,
wydatków - 1 336 836 518 zł,
przychodów - 203 343 089 zł,
rozchodów - 61 500 000 zł.
Zmiany mają związek m.in. ze zwiększeniem dofinansowania z budżetu UE na realizację projektu „Comenius" w kilku gdyńskich szkołach oraz wpływów z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań proekologicznych, a także z uzupełnieniem środków na dotacje dla niepublicznych i publicznych niesamorządowych placówek oświatowych oraz dotacje przekazywane na podstawie zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.
- dotyczącą zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni.
W związku z uwagami radnych dotyczącymi kwestii utrzymania zwierząt domowych, w szczególności psów, zgłoszonymi podczas głosowania uchwały 29 sierpnia 2012 r., doprecyzowano niektóre przepisy.
Właściciel nieruchomości utrzymujący na niej psa zobowiązany jest nie tylko zabezpieczyć nieruchomość, by zwierzę samodzielnie nie wydostało się poza jej obszar, ale także musi umieścić przy wejściu tabliczkę informującą o obecności psa.
Osoba utrzymująca psa, wyprowadzając go poza teren własnej posesji, musi trzymać zwierzę na smyczy, a jeżeli pies należy do ras uznanych za agresywne lub jest mieszańcem tych ras, także w kagańcu. Zwolnienie ze smyczy psa rasy innej niż uznanej za agresywną lub jej mieszańca jest dopuszczone pod warunkiem, że pies ma nałożony kaganiec. Obowiązki te nie dotyczą oznakowanych psów przewodników i psów asystujących osób niepełnosprawnych, a także szczeniąt w wieku do 6 miesiąca życia, jeżeli osoba utrzymująca psa posiada dokument potwierdzający jego wiek.
Zakaz niewprowadzania zwierząt na plaże i kąpieliska w okresie od 1 maja do 30 września, za wyjątkiem oznakowanych miejsc dopuszczających wprowadzanie psów na plaże przez cały rok, nie dotyczy oznakowanych psów przewodników i psów asystujących osobom niepełnosprawnym, jeżeli zwierzęta mają założoną uprząż.
- radni dokonali zmian w uchwale w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz ich zagospodarowania za uiszczoną opłatę.
W uchwale z 29 sierpnia 2012 r. określono, że w zamian za uiszczoną opłatę tygodniowo odbieranych będzie do 30 litrów komunalnych odpadów zmieszanych na osobę. Przyjęcie takiego rozwiązania może jednak powodować zjawisko powstania dzikich wysypisk. Mieszkańcy, którzy wytwarzać będą większą ilość odpadów, mogą wyrzucać je np. do lasu, by uniknąć dodatkowych opłat. W wyniku zmiany firma wywozowa odbierze z nieruchomości każdą ilość odpadów zmieszanych.
Z treścią uchwał można zapoznać się na stronie internetowej: http://www.gdynia.pl/wladze/rada/7396_79214.html.