1074 (674) 2012-11-02 - 2012-11-08

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, położonych w Gdyni:
- przy ul. Leszczynki, wykaz nr 491/12/VI/M, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata, tymczasowy budynek magazynowy, ogródek przydomowy, cz. dz. nr 320/5; 391/6, KM 26, o łącznej pow. 88 m²;
- przy ul. Puckiej, wykaz nr 493/12/VI/M, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata, działka przydomowa, cz. dz. nr 459/1; działki nr 460/1; 463/1, KM Pogórze 7, o łącznej pow. 823 m²;
- przy ul. Puckiej 112, wykaz nr 494/12/VI/M, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 1 rok, składowanie-magazynowanie, cz. dz. nr 183/13, KM 99, o pow. 100 m²;
Wykazy zostały wywieszone na tablicy na okres 21 dni od dnia 29.10.2012 r. do 19.11.2012 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428:
1. wykazu nr 489/12/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia położonej przy ul. Władysława IV (część działki nr 501/9, km 55 obręb Gdynia o pow. 13,0 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 12 lat (załącznik do Zarządzenia nr 8299/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23.10.2012 r.) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej w przeważającej części związanej ze sprzedażą prasy, w palcówkach handlowych typu kiosk wolnostojący.
2. wykazu nr 488/12/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia położonej przy ul. Wójta Radtkego (część działki nr 1086/3, km 54 obręb Gdynia o pow. 13,0 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 12 lat (załącznik do Zarządzenia nr 8298/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23.10.2012 r.) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej w przeważającej części związanej ze sprzedażą prasy, w palcówkach handlowych typu kiosk wolnostojący.
3. wykazu nr 487/12/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia położonej przy ul. Starowiejskiej (część działek nr 591/1, 980/601, km 54 obręb Gdynia o pow. łącznej 13,0 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 12 lat (załącznik do Zarządzenia nr 8297/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23.10.2012 r.) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej w przeważającej części związanej ze sprzedażą prasy, w palcówkach handlowych typu kiosk wolnostojący.
Wykazy wywieszono na okres 21 dni od dnia 26.10.2012 roku do dnia 16.11.2012 roku.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 336 wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonych w Gdyni przy ul. Morskiej 162a, tj. zabudowanych działek gruntu oznaczonych nr 431/117 i 432/117, opisanych na karcie mapy 28, obręb Gdynia, o łącznej pow. 20 m². Wykaz nr 481/2012/VI/M, stanowiący załącznik do zarządzenia nr 8291/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23.10.2012 roku, wywieszony jest od dnia 2.11.2012 r. do dnia 23.11.2012 r.

Dyrekcja Gimnazjum nr 4 w Gdyni, ul. Okrzei 6
wynajmie pomieszczenie na sklepik szkolny od stycznia 2013 r.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 509 909 149.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części dzielnicy Obłuże w Gdyni, rejon ulic Tkackiej, Benisławskiego
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647) oraz uchwały Rady Miasta Gdyni nr XX/378/12 z dnia 23 maja 2012 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże w Gdyni, rejon ulic Tkackiej, Benisławskiego obejmującej teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże w Gdyni, rejon ulic Tkackiej, Benisławskiego symbolem 12 UC 1, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 9 listopada 2012 r. do 7 grudnia 2012 r., w godz. 8.00 - 16.00, w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 listopada 2012 r., o godz. 16.00, w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, sala nr 105. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 grudnia 2012 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazów:
1. Nr 486/2012/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 8296/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23 października 2012 roku - nieruchomości położonej przy al. Zwycięstwa 191 o pow. 169 m², oznaczonej na karcie mapy KM 75 GD, obejmującej działkę nr 856/55, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata.
2. Nr 485/2012/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 8295/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23 października 2012 roku - nieruchomości położonej przy ul. Powstania Wielkopolskiego o pow. 39 m², oznaczonej na karcie mapy KM 71 GD, obejmującej działkę nr 911/21 i cz. dz. nr 774/21, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata.
3. Nr 484/2012/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 8294/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23 października 2012 roku - nieruchomości położonej przy ul. Cylkowskiego o pow. 22 m², oznaczonej na karcie mapy KM 71 GD, obejmującej cz. dz. nr 329/21, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata.
Wykazy są publikowane przez okres 21 dni tj. od 24.10.2012 r. do 14.11.2012 r.

Ogłoszenie o zmianie terminu przetargu
Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia,
że przetarg na najem pomieszczeń użytkowych wyznaczony na godz. 10.30 w dniu 15.11. 2012 r. został przełożony na dzień 20.11.2012 r. na godz. 10.00, sala 105 Urzędu Miasta Gdyni.
Wykaz został wywieszony w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 oraz umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl wraz z regulaminem przetargu i dodatkowymi informacjami.
Dodatkowych informacji na temat przetargu udziela Referat Gospodarki Lokalami Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości UM, pokój 431, tel. 58 668 89 30 i 58 668 89 44.
W celu zapoznania się ze stanem technicznym lokali należy kontaktować się z Administracją Budynków Komunalnych nr 3 (ABK) tel. 58 621 73 72, 58 620 51 38 lub Administracją Budynków Komunalnych nr 4, tel. 58 621 02 70, 58 620 46 48.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o sprzedaży w trybie przetargu ofertowego samochodu osobowego Renault Kangoo II rok produkcji 2004.

Cena wywoławcza 3900,00 zł.
Oferty należy składać do 15.11.2012 r. do godz. 10.00 w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia.
Pełny opis znajduje się na stronie internetowej www.gdynia.pl/bip/komunikaty lub Wydział Administracyjny tel. 58 668 86 79.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni Nr 483/2012/VI/M położonej przy ul. Architektów (część działki nr 617/194, KM 80 obręb Gdynia) o powierzchni 293 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (załącznik do zarządzenia nr 8293/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23.10.2012 r.) z przeznaczeniem na zieleń ozdobną.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 29.10.2012 r. do 19.11.2012 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 336 wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich, działki gruntu oznaczonej nr 109/19, położonej w Gdyni przy ul. Janowskiej, o pow. 35 m², opisanej na karcie mapy 8, obręb Gdynia.
Wykaz nr 492/2012/VI/M, stanowiący załącznik do zarządzenia nr 8312/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23.10.2012 roku, wywieszony jest od dnia 2.11.2012 r. do dnia 23.11.2012 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 336 wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonych w Gdyni przy ul. Morskiej 162a, tj. zabudowanych działek gruntu oznaczonych nr 431/117 i 432/117, opisanych na karcie mapy 28, obręb Gdynia, o łącznej pow. 20 m².
Wykaz nr 481/2012/VI/M, stanowiący załącznik do zarządzenia nr 8291/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23.10.2012 roku, wywieszony jest od dnia 2.11.2012 r. do dnia 23.11.2012 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 w Gdyni, ul. Chabrowa 43, tel. 58 623 85 67
- zatrudni referenta (specjalistę) ds. kadr w wymiarze 1/2 etatu.
Wymagania: wykształcenie wyższe - staż pracy minimum 2 lata, wykształcenie średnie - staż pracy minimum 4 lata, znajomość przepisów prawa pracy oraz Karty Nauczyciela, umiejętność przygotowywania sprawozdań dotyczących spraw kadrowych (np. GUS), znajomość obsługi komputera i programu kadrowego PROGMAN (mile widziana), pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania w pełni z praw publicznych, niekaralność, znajomość rozliczania PFRON-u ( mile widziana).
- zatrudni referenta (specjalistę)do spraw płac w wymiarze 1/2 etatu.
Wymagania: wykształcenie wyższe - staż pracy minimum 2 lata, wykształcenie średnie - staż pracy minimum 4 lata, umiejętność naliczania płac pracownikom, prowadznie dokumentacji związanej z naliczaniem płac, umiejętność obsługi programu płacowego PROGMAN (mile widziana), znajomość przepisów ZUS, znajomość programu PŁATNIK, znajomość przepisów Karty Nauczyciela.
Oferty można składać osobiście w sekretariacie szkoły lub przesłać na adres e-mail: sp16.gdynia@wp.pl do dnia 30 listopada 2012 r. Kandydaci po zakwalifikowaniu zostaną poinformowani o rozmowie wstępnej.

Obwieszczenie
o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym.
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U z 2000 Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. ) oraz art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).
Prezydent Miasta Gdyni wykonujący zadanie starosty zawiadamia o wydaniu decyzji Nr 119/2012 z dnia 22 października 2012 r., znak: MGS/MB/6833.12.11.2011 ustalającej odszkodowanie za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w Gdyni, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 770/16, km. 76 Obręb Gdynia o pow. 127 m2, nabytą z mocy prawa na własność przez Gminę Miasta Gdyni, na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Gdyni na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12.01.2012 roku znak RAAII.6740.712.2011.KB-853/ulica o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie ulicy Stryjskiej i Przemyskiej w Gdyni".
Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Wojewody Pomorskiego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Doręczenie, zgodnie z art. 49 kpa, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie
o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym.
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U z 2000 Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. ) oraz art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).
Prezydent Miasta Gdyni wykonujący zadanie starosty zawiadamia o wydaniu decyzji Nr 116/2012 z dnia 22 października 2012 r., znak: MGS/MB/6833.12.13.2011 ustalającej odszkodowanie za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w Gdyni, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 840/16, km. 76 Obręb Gdynia o pow. 17 m², nabytą z mocy prawa na własność przez Gminę Miasta Gdyni, na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Gdyni na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12.01.2012 roku znak RAAII.6740.712.2011.KB-853/ulica o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie ulicy Stryjskiej i Przemyskiej w Gdyni".
Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Wojewody Pomorskiego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Doręczenie, zgodnie z art. 49 kpa, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu - w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze, obok pokoju 428, wykazu nr 495/2012/VI nieruchomości o łącznej pow. 27.451 m² położonej w Gdyni, przy ul. Zielonej, będącej własnością Gminy Miasta Gdyni stanowiącej działki nr 12/5, KM 35 Gdynia o pow. 27.451m², działkę nr 14/6, KM 35 Gdynia o pow. 42.082 m², część działki nr 16/7 KM 35 Gdynia o pow. 39.281 m² oraz część działki nr 19/1, KM 36 Gdynia o pow. 2.169 m², dla których w Sądzie Rejonowym w Gdyni- prowadzona jest księga wieczysta nr GD1Y/00023799/2. Okres dzierżawy: czas oznaczony do 9 września 2040 r. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: cele związane z obsługą portu lotniczego.
W/w wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia nr 8358/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23.10.2012 r. Wykazy wywieszono na okres 21 dni: od 26.10.2012 r. do 15.11.2012 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 428 wykazu nieruchomości stanowiącej własności Gminy Miasta Gdyni nr 496/2012/VI/M położonej przy ul. Ejsmonda,
oznaczonej jako część działki nr 354/64 o pow. 3600 m², karta mapy 61 obręb Gdynia, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony 3 lata (załącznik do zarządzenia nr 8378/12/VI/M) z przeznaczeniem: na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej związanej z funkcjonowaniem kortów tenisowych.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni: od dnia 26.10.2012 r. do dnia 15.11.2012 r.

Prezydent Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
ogłasza przetarg ofertowy na:
najem i obsługę Sali Bankietowej w Urzędzie Stanu Cywilnego w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Regulamin przeprowadzenia przetargu na najem pomieszczenia można odebrać w Wydziale Administracyjnym Urzędu Miasta mieszczącym się w budynku przy ul. Partyzantów 42. Termin składania ofert upływa 8 listopada 2012 r. o godz. 10.00. Miejsce składania ofert: Kancelaria Ogólna - hol główny Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 listopada 2012 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego w Wydziale Administracyjnym UMG przy ul. Partyzantów 42.