1080 (680) 2012-12-21 - 2013-01-03

Ogłoszenia

Obwieszczenie
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) Prezydent Miasta Gdyni wykonujący zadanie starosty z zakresu administracji rządowej zawiadamia o wydaniu decyzji Nr 151/2012 znak MGS.6833.12.34.2011.MB z dnia 11.12.2012 roku, ustalającej odszkodowanie za nieruchomość w części o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w Gdyni przy ul. Krośnieńskiej oznaczoną w ewidencji gruntów na k.m. 76 obręb Gdynia jako działka nr 800/6 o pow. 0,0008ha i nr 824/7 o pow. 0,0010 ha, nabytą z mocy prawa na własność przez Gminę Miasta Gdyni na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12.01.2012 roku znak RAAII.6740.712.2011.KB-853/ulica o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie ulicy Stryjskiej i Przemyskiej w Gdyni".
Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Wojewody Pomorskiego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Doręczenie, zgodnie z art. 49 kpa, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Ogłoszenie
Prezydenta Miasta Gdyni o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni.
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647) Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Gdyni uchwały nr XXV/522/12 z dnia 28 listopada 2012 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionej zmiany Studium w terminie do dnia 18.01.2013 r. Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie terenu lub nieruchomości, której dotyczy.

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem gminnych pomieszczeń użytkowych, który odbędzie się dnia 8.01.2013 r. o godz. 10.00 w sali nr 105 Urzędu Miasta Gdyni.
Wykaz pomieszczeń został wywieszony na okres od 12.12.2012 r. do 3.01.2013 r. w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 oraz umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl wraz z regulaminem przetargu i dodatkowymi informacjami.
Dodatkowych informacji na temat przetargu udziela Referat Gospodarki Lokalami Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości UM, pokój 431 tel. 58 668 89 30 i 58 668 89 44.
W celu zapoznania się ze stanem technicznym lokali należy kontaktować się z Administracją Budynków Komunalnych nr 3 (ABK), tel. 58 621 73 72, 58 620 51 38 lub Administracją Budynków Komunalnych nr 4 tel. 58 621 02 70, 58 620 46 48.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazów:
1. Nr 538/2012/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 8860/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 5.12.2012 r. - nieruchomości położonej przy ul. Nowowiczlińskiej 109 o pow. 36 m², oznaczonej na karcie mapy KM 26 obręb Wielki Kack obejmującej część działki nr 54/7 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
2. Nr 539/2012/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 8861/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 5.12.2012 r. - nieruchomości położonej przy ul. Nowowiczlińskiej 111 - o pow. 187 m², oznaczonej na karcie mapy KM 26 obręb Wielki Kack, obejmującej części działek nr 54/7 i nr 121, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Wykazy są publikowane przez okres 21 dni tj. od 6.12.2012 r. do 27.12.2012 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340 następujących wykazów:
1. wykazu nr 540/2012/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Sandomierskiej (część działki nr 755/255, KM 76 obręb Gdynia) o powierzchni 23 m², przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (załącznik do Zarządzenia nr 8862/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 5.12.2012 r.) z przeznaczeniem na działkę przydomową.
2. wykazu nr 541/2012/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Wielkopolskiej (działka nr 439/2, KM 94 obręb Gdynia) o powierzchni 52 m², przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (załącznik do Zarządzenia nr 8863/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 5.12.2012 r.) z przeznaczeniem na działkę przydomową.
3. wykazu nr 542/2012/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Wielkopolskiej (działka nr 439/2, KM 94 i nr 676/2, KM 95 obręb Gdynia) o powierzchni łącznie 71 m², przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (załącznik do Zarządzenia nr 8864/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 5.12.2012 r.) z przeznaczeniem na działkę przydomową.
Wykazy wywieszono na okres 21 dni od dnia 10.12.2012 r. do 31.12.2012 r.

Prezydent Miasta Gdyni
działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) wykonujący zadanie starosty z zakresu administracji rządowej zawiadamia
, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za udział 39/10000 w prawie własności nieruchomości położonej w Gdyni oznaczonej na k.m. 13 obręb Gdynia jako działka nr 1061/1015 o pow. 0,0018ha, zapisanej w księdze wieczystej KW GD1Y/00076693/5 (związanej z prawem własności lokalu mieszkalnego zapisanego w księdze wieczystej KW GD1Y/00085682/1), objętej decyzją Prezydenta Miasta Gdyni z 2.07.2012 roku nr RAAI.6740.146.2012.AW-686-55/ulica o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ulicy Kcyńskiej w Gdyni w związku z rozbudową ulicy Morskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Chylońską II do skrzyżowania z ulicą Kcyńską - etap II".
Informuję jednocześnie, iż na potrzeby niniejszego postępowania został sporządzony operat szacunkowy przez rzeczoznawcę majątkowego.
Strona może zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, w tym z operatem szacunkowym, w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni (pokój 343, III piętro) w godzinach urzędowania (8.00 - 16.00). Ewentualne uwagi bądź zarzuty odnośnie wyceny należy zgłosić w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 336 w budynku Urzędu Miasta Gdyni położonym przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 wykazu niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Aragońskiej, oznaczonej na km. 125 obręb Gdynia jako działka nr 417/342 o powierzchni 1340 m² objętej księgą wieczystą nr GD1Y/00003089/6 Sądu Rejonowego w Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz nr 543/12/VI/M stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 8865/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdynia z dnia 5.12.2012 r. wywieszony został na okres od dnia 6.12.2012 r. do dnia 27.12.2012 r.

Dyrektor Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni
zatrudni nauczyciela praktycznej nauki zawodu (z przedmiotów gastronomicznych), z przygotowaniem pedagogicznym. Zgłoszenia należy kierować na e-mail: zshg@poczta.onet.pl, tel. 58 620 12 89.

Prezydent Miasta Gdyni
na mocy Zarządzenia nr 8943/12/VI/O z dnia 5 grudnia 2012 r. dokonał przyjęcia wyników postępowania konkursowego na wsparcie utworzenia w 2012 r. nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka w ramach Programu „Maluch 2012" poprzez akceptację wyboru oferenta w osobie Pani Agnieszki Welfle-Pobłockiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „Klub Maluszka Tup Tup" w Gdyni.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 428 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni nr 545/2012/VI/M położonej przy ul. Harcerskiej, oznaczonej jako część działki gruntu nr 336/9 i nr 173/9 o łącznej powierzchni ca 40 m², karta mapy 67 obręb Gdynia, przeznaczone do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata (załącznik do zarządzenia nr 8981/12/VI/M).
Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: prowadzenie działalności handlowej w pawilonie handlowym - nakłady dzierżawcy.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 15.12.2012 r. do dnia 7.01.2013 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu przy p. 344 wykazu
nr 13/2012 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców:
ul. Kopernika 9/8, Morska 135/12, Widna 13/14, Hallera 27/5, Chylońska 59-63/112, Morska 148/13, Wejherowska 34/7, Śląska 48/2, Nauczycielska 5/68, Bp. Dominika 8/15, Śląska 51B/37, Śląska 51A/1E, Kapitańska 10/7, Powst. Wielkop. 107/10, Abrahama 59/9, Morska 176-184B/4, Świecka 2/57, Morska 110a/69, Swarzewska 60/44, Boh. Star. Warszawskiej 11/35, Żelazna 20/4, Bp. Dominika 14/7, Bp. Dominika 35/7, Boh. Star. Warszawskiej 25/21, Wójta Radtkego 32/20, Powst. Wielkop. 107/3, Kopernika 6/5, Żelazna 18B/19.
Wykaz wywieszono na okres 6 tygodni od dnia 10.12.2012 r. do dnia 21.01.2013 r.

Obwieszczenie
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) Prezydent Miasta Gdyni wykonujący zadanie starosty z zakresu administracji rządowej zawiadamia o wydaniu decyzji Nr 148/2012 znak MGS.6833.12.42.2011.MB z 30.11.2012 roku, ustalającej odszkodowanie za nieruchomość w części o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w Gdyni przy ul. Sanockiej oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 858/24 k.m. 76 obręb Gdynia o pow. 0,0026 ha, nabytą z mocy prawa na własność przez Gminę Miasta Gdyni na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12.01.2012 r. znak RAAII.6740.712.2011.KB-853/ulica o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie ulicy Stryjskiej i Przemyskiej w Gdyni".
Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Wojewody Pomorskiego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Doręczenie, zgodnie z art. 49 kpa, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Gdańsku
ogłasza nabór na stanowisko: inspektor, 1 etat w Referacie Przygotowywania i Publikowania Katalogów w OBL (stanowisko w Gdańsku). Zakres zadań, wymagania, sposób składania ofert o pracę i inne informacje można znaleźć na stronie internetowej Instytutu: www.ipn.gov.pl.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej, wykaz nr 537/12/VI/M, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata, tymczasowy pawilon handlowy, cz. dz. nr 2202/102, KM 18, o pow. 29 m².
Wykazy zostały wywieszone na tablicy na okres 21 dni od dnia 28.11.2012 r. do 18.12.2012 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
.
Przetarg odbędzie się w dniu 18 lutego 2013 roku o godz. 12.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54. Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w NORDEA BANK POLSKA S.A. w Gdyni nr 53144010260000000000401037 w terminie do 13 lutego 2013 roku. W przetargu będzie można nabyć następujące nieruchomości, położone przy: ul. Płk. Dąbka 165A o pow. 953 m², ul. Kopernika 137-139 o pow. 4809 m², ul. Mitry 7A o pow. 1767 m²,. ul. Muchowskiego 4 o pow. 3495 m², ul. Wiejskiej 23 o pow. 717 m²,. ul. Śląskiej 49 o pow. 2145 m2,. ul. Korzeniowskiego 12 o pow. 963 m²,. ul. Orłowskiej 13 - 15 o pow. 7625 m², ul. Legionów 23 o pow. 7011 m², ul. Łanowej 14A o pow. 2480 m², ul. Łanowej 14B o pow. 1441 m², ul. Łanowej 14E o pow. 1734 m², ul. Łanowej 14F o pow. 2270 m², ul. Łanowej 14G o pow. 2226 m², ul. Przemyskiej 34 o pow. 27536 m², ul. Witolda 27 o pow. 585 m², ul. Skrzypowej 32 o pow. 869 m², ul. Łopianowej o pow. 2300 m², ul. Hutniczej o pow. 11631 m².
Ogłoszenie o przetargu ukazało się w gazecie „Rzeczpospolita" w dniu 13 grudnia 2012 roku, a także zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Referatu Polityki Gospodarowania Nieruchomościami przy pok. 336 na III piętrze tut. Urzędu. Materiały przetargowe dot. zbywanych nieruchomości są do wglądu w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. 336 na III piętrze, a także na stronie internetowej UM Gdyni: www.investgdynia.pl.Informacje można również uzyskać telefonicznie pod numerami telefonów: 58 668 85 15, 668 85 16, 668 89 38, 668 89 39 lub 668 89 40.

Ogłoszenie o konkursie ofert na przeprowadzenie maratonów terapeutycznych na rzecz Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w 2013 roku
Zamawiający: Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, ul. Reja 2A, 81-441 Gdynia. Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie maratonów terapeutycznych na rzecz Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni w 2013 r. Czas realizacji: do 31 grudnia 2013 r. Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 10, w dni robocze w godz. 9.00 -15.00, www.opitu.pl. 5 (można otrzymać również niezbedne formularze). Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pok. 10, 9 stycznia 2013 r., godz. 10.30. Termin związania ofertą do 31 stycznia 2013 roku. Otwarcie ofert: siedziba Zamawiającego, pok. nr 4, 9 stycznia 2013 r., godz. 11.00. 7. Miejsce i termin ogłoszenia wyników konkursu: www.opitu.pl, 17 stycznia 2013 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert.