1085 (685) 2013-02-01 - 2013-01-07

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni
na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 426 wykazu nr 586/2013/VI/M nieruchomości przeznaczonej do najmu od dnia 1.03.2013 r. na czas nieoznaczony, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na prowadzenie działalności handlowej i usługowej w tymczasowych pawilonach, ławach stanowiące własność Gminy Miasta Gdyni położonych w Gdyni w Zespole Miejskich Hal Targowych - plac targowy, hala płaska, hala łukowa, ul. Wójta Radtkego 36/38/40.

Przetarg odbędzie się 7 lutego 2013 r. o godz. 9.00 w sali 105 na pierwszym piętrze Urzędu Miasta Gdyni, ul. al. Marsz. Piłsudskiego 52/54.
Wadium w wysokości 500 zł, które należy wpłacić w terminie do 4 lutego 2013 r na konto depozytowe w Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni nr 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037 lub płatne gotówką w terminie do 4.02.2013 roku w kasie Urzędu Miasta Gdyni pok. 27 (do godz. 14.30).
Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu, warunkami przetargu i ich akceptacją.
Regulamin przetargu, warunki przetargu, mapy do wglądu w Referacie Administrowania Gruntami pok. 421 na IV piętrze Urzędu Miasta Gdyni, lub na stronie internetowej: www.investgdynia.pl. Dodatkowe informacje na temat organizacji i przebiegu przetargu oraz warunków przetargu pod nr tel. 58 668 85 33; 668 85 11; 668 81 50.


Wykaz wniosków o dotacje na prace przy zabytkach z budżetu miasta Gdyni, złożonych w terminie do 10.01.2013 roku


określenie i adres budynku

rodzaj prac wg wniosku*

budynki wpisane do rejestru zabytków

1

Willa „Szczęść Boże”, ul. I Armii Wojska Polskiego 6

izolacja ścian fundamentów, remont krat, remont stolarki okiennej i drzwiowej

2

Stowarzyszenie „Zabytkowa Gdynia” Akademia Morska, ul. Morska 81-87

remont elewacji oraz izolacja fundamentów budynku Auli

3

Budynek mieszkalny FE BGK, ul. 3 Maja 27-31

remont okna na klatce schodowej nr IV

4

Budynek mieszkalny, dawny dom FKW,

ul. Morska 67

rekonstrukcja ogrodzenia, zabezpieczenie skarpy, rekonstrukcja nawierzchni wjazdu od strony ul. Morskiej, rekonstrukcja nawierzchni podwórza wschodniego wraz z wejściem do klatki schodowej nr 1, zagospodarowanie terenu

5

Kamienica ul. Portowa 4

remont dachu

6

Dom czynszowy Antoniego i Bronisławy Konopków

ul. Słupecka 9

remont elewacji tylnych, wymiana stolarki, murki oporowe

7

Dawny hotel „Bristol” ul. Starowiejska 1

remont parteru elewacji frontowej, remont stolarki okiennej

8

Klasztor Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paolo ul. Starowiejska 2

Remont stolarki okiennej, remont dachu, remont ogrodzenia

9

Stowarzyszenie „Zabytkowa Gdynia”

Akademia Marynarki Wojennej, dawne Koszary Marynarskie, ul. Śmidowicza 69

wymiana stolarki okiennej - II etap

10

Budynek mieszkalny ul. Śmidowicza 71B

remont elewacji i klatek schodowych

11

Budynek mieszkalny ul. Św. Mikołaja 9

remont dachu, remont elewacji, docieplenie, przebudowa wnętrz, remont izolacji

12

Budynek mieszkalny ul. Waszyngtona 38

remont stolarki okiennej

13

Budynek mieszkalny ul. Waszyngtona 38

remont elewacji, schodów, izolacja fundamentów

budynki położone na obszarach wpisanych do rejestru zabytków

1

Kamienica ul. Abrahama 39

remont elewacji frontowej

2

Kamienica ul. Bema 5

remont elewacji frontowej i tylnej

3

Budynek BGK ul.10 Lutego 8/Zygmunta Augusta 13

remont elewacji frontowych

4

Kamienica ul. 10 Lutego 27

remont elewacji tylnej

5

Kamienica ul. 10 Lutego 30

remont elewacji frontowej

6

Budynek mieszkalny ul. 3 Maja 22-24

remont elewacji frontowej, remont balkonów, wymiana okien piwnicznych

7

Kamienica ul. Starowiejska 47

remont elewacji tylnych

8

Kamienica ul. Starowiejska 52

remont elewacji frontowej,

9

Kamienica ul. Świętojańska 49

remont parteru elewacji frontowej

10

Kamienica ul. Świętojańska 61

remont elewacji frontowej

11

Kamienica

ul. Świętojańska 89/I Armii Wojska Polskiego 2

remont parteru elewacji frontowych

12

Budynek mieszkalny ul. Wójta Radtkego 45-47

remont elewacji frontowej i szczytowej

13

Kamienica ul. Żwirki i Wigury 2

remont elewacji frontowej


* podany we wnioskach zakres prac, w niektórych przypadkach nie dotyczy robót konserwatorskich i nie będzie mógł być dotowany. Wszystkie wnioski są obecnie analizowane pod względem zgodności z regulaminem, w tym kompletności. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmie Rada Miasta Gdyni w formie Uchwały.


Prezydent Miasta Gdynia
ogłosił w Zarządzeniu nr 9491/13/VI/R z dnia 22 stycznia 2013 r. konkurs na wyłonienie partnera do wspólnego przygotowania wniosku konkursowego i realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 - Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 - Rozwój dialogu obywatelskiego „Wzmocnienie szeroko rozumianych konsultacji społecznych, dotyczących regulacji prawnych i uzgadniania polityk publicznych, w tym konsultacji dokonywanych drogą elektroniczną".
Przedmiotem projektu będzie realizacja działań związanych z upowszechnianiem narzędzi/technik konsultacji społecznych poprzez system szkoleń, zapewnieniem wsparcia doradczego oraz zaplanowaniem i wdrożeniem konsultacji społecznych. Działania prowadzone będą w obszarze rozwiązań planowanych i realizowanych przez gminę Gdynia na rzecz seniorów. Oferty składać mogą jedynie organizacje pozarządowe.
Szczegółowe informacje na temat konkursu: regulamin, tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty, wzór formularza ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdynia, Biuletynie Informacji Publicznej Gdyńskiego Centrum Innowacji. Ostateczny termin składania ofert ustala się na 14 lutego 2013 r. godzina 12.00. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją: Konkurs na wybór partnera do projektu w ramach konkursu nr DWF_5.4.2_10_2012, osobiście lub pocztą kurierską lub listem poleconym na adres: Gdyńskie Centrum Innowacji, al. Zwycięstwa 96/98, Gdynia. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Gdyńskiego Centrum Innowacji. Oferty złożone po 14 lutego 2013 r. nie zostaną rozpatrzone. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 20 lutego 2013 r.


Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni
poszukuje kandydata na stanowisko: konserwator.
Szczegóły ogłoszenia znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Nauki EXPERYMENT.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o ogłoszonym przetargu nieograniczonym na opracowanie koncepcji i organizację Publicznej Konferencji oraz opracowanie założeń do koncepcji regionalnych planów promocji mobilności siły roboczej i atrakcyjnego środowiska biznesowego realizowanych w ramach projektu „Dynamika rynku pracy oraz atrakcyjne środowisko biznesowe w regionie Południowego Bałtyku" finansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na tablicy ogłoszeń znajdującej się na I piętrze oraz na stronie internetowej Zamawiającego: www.gdynia.pl/bip/uslugi, SIWZ dostępny jest pod adresem: www.gdynia.pl/bip/uslugi.
Termin składania ofert: 28.02.2013 r. godz. 10.00, miejsce: Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia, kancelaria na parterze Urzędu Miasta Gdyni ul. 10 Lutego 24.
Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami: Monika Antkowiak, tel. 58 668 20 16 w godz. 8.00 - 16.00.

Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej 242 cz. dz. nr 459/2 k.m. 95 o pow. 211 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do dnia 31.01.2016 r.
Wykaz wywieszono na okres od dnia 28.01.2013 r. do dnia 17.02.2013 r.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Karwiny w Gdyni, rejon ulic J. Porazińskiej i Nowowiczlińskiej.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647) Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Gdyni uchwały nr XXVII/560/13 z dnia 23 stycznia 2013 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Karwiny w Gdyni, rejon ulic J. Porazińskiej i Nowowiczlińskiej, obejmującego obszar, którego granice przebiegają:
 od północy - wzdłuż granic Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego,
 od wschodu - wzdłuż granic miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Karwiny w Gdyni, rejon ulic Makuszyńskiego i Porazińskiej obejmując ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. J. Porazińskiej, dalej przez teren leśny do południowej granicy działki nr 76/3,
 od południa - wzdłuż granicy dz. nr 76/3,
 od zachodu - przez teren leśny do granic Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionego planu w terminie do dnia 25 lutego 2013 r.
Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie terenu lub nieruchomości, której dotyczy.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o przystąpieniu do opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Karwiny w Gdyni, rejon ulic J. Porazińskiej i Nowowiczlińskiej.
Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40, art. 41 i art. 54 ust. 2 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami) Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o przystąpieniu do opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Karwiny w Gdyni, rejon ulic J. Porazińskiej i Nowowiczlińskiej.
Z niezbędną dokumentacją sprawy można się zapoznać w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00. Zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 25 lutego 2013 r. Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym). Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę, adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku. Wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Uwaga, organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni
ogłosił w Zarządzeniu Nr 9434/13/VI/O z dnia 22 stycznia 2013 r. otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadań z zakresu edukacji prozdrowotnej wśród uczniów klas III gdyńskich szkół podstawowych, w okresie od 1.04.2013 r. do 31.12.2013 r. Przewidywana kwota dotacji 40 000 zł brutto.
Szczegółowe informacje na temat konkursu, zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz w Urzędzie Miasta Gdyni - Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31.
Ostateczny termin składania ofert ustala się na dzień 27 lutego 2013 r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gdyni, (ul. 10 Lutego 24, pokój 602). W przypadku ofert wysyłanych pocztą, liczy się data wpływu do Kancelarii UM (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54).
Oferty złożone po 27 lutego 2013 r. nie zostaną rozpatrzone. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 31 marca 2013 r.