1092 (692) 2013-03-22 - 2013-03-28

Ogłoszenia

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert
na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu schronienia wraz z opieką dla ok. 17 osób starszych, niepełnosprawnych w szczególności będących osobami bezdomnymi.
Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 9964/13/VI/R z dnia 12 marca 2013 r. przyznał dotację na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu schronienia wraz z opieką dla ok. 17 starszych, niepełnosprawnych w szczególności będących osobami bezdomnymi. Dotacja w roku 2013 w wysokości 172 908,00 zł została przyznana Stowarzyszeniu na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „AGAPE" z siedzibą w Borowym Młynie 22, 84-420 Ryjewo.


Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.000.000 euro na: budowę leśnego szlaku Nordic Walking w Gdyni
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.zdiz.gdynia.pl/, SIWZ dostępna jest pod adresem: ftp://server.zdiz.gdynia.pl/nordic2. Termin składania ofert: 5.04.2013 r. godzina 10.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: w sprawach merytorycznych: Urszula Kubicka-Formela, tel. 58 761 20 74 w godz. 8.00 - 15.00, w sprawach proceduralnych: Ewa Jodłowska 58 761 20 88 w godz. 8.00 - 15.00.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu 628/2013/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Zakopiańskiej (część działki nr 436/29 km 57 obręb Gdynia, o łącznej pow. 41 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata (załącznik do Zarządzenia NR 9980/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12.03.2013 r.) z przeznaczeniem pod zieleń ozdobną.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 15.03.2013 r. do 5.04.2013 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze, obok pokoju 428:
- wykazu nr 629/2013/VI nieruchomości o łącznej pow. 936 m² położonej w Gdyni, przy ul. Rybaków, będącej własnością Gminy Miasta Gdyni oznaczonej na karcie mapy KM 19 obręb Pogórze, jako część działki nr 1062/10, dla której w Sądzie Rejonowy w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00025658/6.
Okres dzierżawy 3 lata. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: działka przydomowa. W/w wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia nr 9981/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12.03.2013 r.
Wykazy wywieszono na okres 21 dni: od 14.03.2013 r. do 4.04.2013 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu przy p. 344 wykazu nr 3/2013 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców:
ul. Śląska 74/39, Wejherowska 12/14, Szafranowa 14B/11, Morska 210/20, Morska 97/1, Zamenhofa 12C/4, Op. Hackiego 29/35, Surmana 4/22, Ramułta 37/5, Morska 95/55, Bp. Dominika 39/15, Rolnicza 10A/20, Batorego 24/3, Rolnicza 14/53, Rolnicza 112/84, Abrahama 56/3, Chylońska 69-85/103, Żelazna 29/11, Wejherowska 22/3, Zamenhofa 12b/22.
Wykaz wywieszono na okres 6 tygodni od dnia 19.03.2013 r. do dnia 7.05.2013 r.

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony
na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony od dnia 1 czerwca do 28 września w latach 2013, 2014, 2015 nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasta Gdyni położoną w Gdyni przy al. Jana Pawła II, oznaczoną na km 134 obręb Gdynia o powierzchni 858 m², obejmującą część działki nr 110/1 (przy fontannie).
Przeznaczenie: na urządzenie i prowadzenie w strefach A B C działalności gastronomicznej. Wyłącza się gastronomię związaną z grillowaniem i wędzeniem.
W strefie D animacje z atrakcjami dla najmłodszych, alternatywnie scena muzyczna w godzinach wieczornych, organizacja eventów z wyłączeniem akcji reklamowych produktów komercyjnych.
Część jawna przetargu odbędzie się 8 kwietnia 2013 roku o godz. 10.00 w sali 105A na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni (w budynku przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54).
Wadia w wysokości 2 000 zł płatne w terminie do 5 kwietnia 2013 roku.
Oferty przetargowe należy składać w pokoju nr 426 na IV piętrze Urzędu Miasta Gdyni w terminie do 5 kwietnia 2013 roku do godziny 15.00.
Szczegółowe warunki wydzierżawienia nieruchomości oraz tryb przeprowadzenia przetargu zostały określone w materiałach przetargowych, które są dostępne w Referacie Administrowania Gruntami w pokoju 426 na IV piętrze Urzędu Miasta Gdyni i pod numerem telefonu 58 668 81 49 oraz na stronie Urzędu: http://www.inwestgdynia.pl/.

Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. B. Krzywoustego cz. dz. nr 471/17 o pow. 1491 m² km.17; przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do dnia 31.03.2016 r.
Wykaz wywieszono na okres od dnia 18.03.2013 r. do dnia 7.04.2013 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje że na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze w budynku Urzędu Miasta Gdyni pomiędzy pokojami 335 i 336 wywieszono wykaz nieruchomości położonej przy ul. Zielona 23 oznaczonej na KM GD 40 obręb Gdynia jako działka gruntu nr 222/15 o pow. 1246 m² przeznaczona do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz nr 627/13/VI/M stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 9955/13/IVM z dnia 12 marca 2013 r. wywieszony jest na okres 21 dni od 12 marca 2013 r. do 2 kwietnia 2013 r.

Dyrektor Zespołu Szkół nr 6 w Gdyni ul. Wrocławska 52
wynajmie pomieszczenie na sklepik szkolny od 1 kwietnia 2013 r.
Szczegółowe informacje pod nr tel. 58 664 69 05.

Dyrektor Gimnazjum nr 1 im. Gdyńskich Harcerzy
II Rzeczypospolitej Polskiej w Gdyni
zatrudni na zastępstwo do końca roku szkolnego 2012/2013 nauczyciela bibliotekarza na 1/2 lub 1/4 etatu.

Dyrektor Zespołu Szkół nr 13 w Gdyni, ul. Chwaszczyńska 26
zatrudni konserwatora w wymiarze 3/4 etatu. Dokumenty (podanie, cv) należy składać w pok. nr 65.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 629 12 69 wew. 18.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 33 w Gdyni
zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie i wystawienie protokołów z przeprowadzonych przeglądów i kontroli technicznej budynku przy ul. Godebskiego 8,
o szacunkowej wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 tys. euro netto, wyłączonej ze stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 ) z późniejszymi zmianami.
Oferty należy składać w dni robocze w godz. 9.00 - 14.00 w zamkniętej kopercie do 27.03.2013 r. do godz. 12.00. Osobą upoważnioną do kontaktu jest kierownik administracyjny Anna Kiedrowska, tel. 58 625 04 01, w dni robocze w godz. 8.00 - 15.00. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. Kryteria wyboru oferty: najniższa cena. Wykonawca zobowiązany jest przed złożeniem oferty do wykonania wizji lokalnej po uprzednim ustaleniu terminu wizji. Treść zapytania ofertowego na stronie internetowej: http://www.sp33gdynia.strefa.pl/, http://www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/4862_.html


 

ikona