Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
1092 (692) 2013-03-22 - 2013-03-28

W środę Sesja Rady Miasta

27 marca 2013 r. o godz. 12.00 w sali 105 Urzędu Miasta przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 rozpocznie się XXIX Sesja Rady Miasta. Projekt porządku obrad przewiduje głosowanie uchwał dotyczących:

- określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
- przyjęcia raportu z realizacji w 2012 roku w Gdyni Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii;
- ustalenia przebiegu drogi powiatowej ulicy Wójta Radtkego w Gdyni;
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Leszczynki 155;
- zawarcia w drodze bezprzetargowej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Halickiej;
- zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2013,
- zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2013 - 2024,
- wezwania do usunięcia naruszenia prawa z dnia 11 lutego 2013 roku, złożonego przez Dart DG Staszak Kełpiński Sp. j., dotyczącego uchwały nr III/30/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Pogórze i Obłuże w Gdyni, rejon ulic Adm. J. Unruga i Płk. S. Dąbka;
- wezwania do usunięcia naruszenia prawa z dnia 21 lutego 2013 roku, złożonego przez Dart DG Staszak Kełpiński Sp. j., dotyczącego uchwały nr III/30/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Pogórze i Obłuże w Gdyni, rejon ulic Adm. J. Unruga i Płk. S. Dąbka;
- skargi z dnia 27 lutego 2013 roku, wniesionej przez Dart DG Staszak Kełpiński Sp. j., na uchwałę nr III/30/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Pogórze i Obłuże w Gdyni, rejon ulic Adm. J. Unruga i Płk. S. Dąbka;
- wezwania do usunięcia naruszenia prawa, złożonego przez Lidię Daszutę, dotyczącego uchwały nr III/30/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Pogórze i Obłuże w Gdyni, rejon ulic Adm. J. Unruga i Płk. S. Dąbka;
- zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni;
- programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gdyni na rok 2013;
- udziału Gminy Miasta Gdyni w inicjatywie „Green Digital Charter" (Karta Zielonego ICT);
- udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni;
- zaopiniowania projektu granicy lądowej przystani rybackiej „Gdynia - Oksywie";
- trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań. 

ikona