Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
1093 (693) 2013-03-29 - 2013-04-04

Prace w rezerwacie „Kępa Redłowska”

Na wiosnę 2013 r. gdyński samorząd zaplanował rozpoczęcie prac w rezerwacie „Kępa Redłowska". Są one związane z realizacją projektu pod nazwą „Budowa małej infrastruktury służącej ochronie przyrody na obszarze rezerwatu Kępa Redłowska w Gdyni".

Lokalizacja gdyńskiego rezerwatu jest unikalna, ponieważ znajduje się on niemal w centrum miasta, a jednocześnie od wschodu graniczy z linią brzegową Bałtyku.

Zakres planowanych prac obejmuje m.in.: wyznaczenie szlaków komunikacji pieszej i rowerowej, w tym ścieżek edukacyjnych, a także punktów widokowych, montaż tablic informacyjnych, ustawienie koszy na odpadki oraz remont schodów terenowych. Planowane jest wydzielenie miejsc, w których zostaną podjęte próby odtworzenia naturalnego runa leśnego, zniszczonego nadmierną i niekontrolowaną penetracją, a gospodarka drzewostanem ukierunkowana będzie na przywrócenie gatunków rodzimych charakterystycznych dla tych terenów.

W ramach inwestycji przeprowadzona zostanie również rozbiórka istniejącej infrastruktury powojskowej, tj. elementów betonowych, części transzei, usunięcie gruzu i starych ogrodzeń.
Prace mają na celu uporządkowanie terenu, co wpłynie jednocześnie na poprawę bezpieczeństwa oraz podniesie jego wartość estetyczną, przyrodniczą i edukacyjną.

Ze względu na wyjątkowy charakter miejsca wszelkie prace powodujące hałas odbywać się będą z pominięciem okresu lęgowego ptaków, który przypada między początkiem marca a połową października. Termin rozpoczęcia i prowadzenia pozostałych prac będzie zależny od warunków pogodowych. Zakończenie realizacji projektu zaplanowano na 30 listopada 2013 r.
Ze względów bezpieczeństwa dostęp do rezerwatu podczas prowadzenia prac będzie ograniczony, ale planowane zabiegi są konieczne, ponieważ bardzo istotne jest zminimalizowanie dewastacji naturalnego bogactwa tego wyjątkowego miejsca oraz zachowanie dla przyszłych pokoleń, w jak najlepszej kondycji, jego dóbr przyrodniczych. Jednocześnie posłuży to poprawie jakości korzystania z zasobów rezerwatu osób w każdym wieku, w związku z powyższym prosimy mieszkańców Gdyni o wyrozumiałość.
Koszt prac to 1,6 mln zł brutto.

Projekt jest współfinansowany: w 85% ze środków Unii Europejskiej oraz w 10% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 


ikona