1096 (696) 2013-04-19 - 2013-04-25

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 426 wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu od dnia 6.05.2013 r. na czas nieoznaczony, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na prowadzenie działalności handlowej i usługowej w tymczasowych pawilonach, ławach stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych w Gdyni w Zespole Miejskich Hal Targowych - plac targowy, hala płaska, hala łukowa ul. Wójta Radtkego 36/38/40.
Przetarg odbędzie się 30 kwietnia 2013 r. o godz. 9.00 w sali 105 na pierwszym piętrze Urzędu Miasta Gdyni ul. al. Marsz. Piłsudskiego 52/54.

Wadium w wysokości 2.000,00 zł, które należy wpłacić w terminie do 26.04 2013 r. na konto depozytowe w Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni nr 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037 lub płatne gotówką w terminie do 26.04.2013 roku w kasie Urzędu Miasta Gdyni pok. 27 (do godz.14.30). Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu, warunkami przetargu i ich akceptacją . Regulamin przetargu, warunki przetargu, mapy do wglądu w Referacie Administrowania Gruntami pok. 421 na IV piętrze Urzędu Miasta Gdyni, lub na stronie internetowej www.investgdynia.pl. Dodatkowe informacje na temat organizacji i przebiegu przetargu oraz warunków przetargu pod nr tel. 58 668 85 33; 668 85 11; 668 81 50.


Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428:
1. wykazu nr 676/2013/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. Miedzianej/Złota 82 (część działki nr 136, km 5 obręb Pogórze o pow. 85m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata (załącznik do Zarządzenia nr 10263/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 9.04.2013 r.) z przeznaczeniem na działkę przydomową;
2. wykazu nr 679/2013/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy al. Marsz. Piłsudskiego 50 (działka nr 1161/415, km 56 obręb Gdynia, o pow. 14,0 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata (załącznik do Zarządzenia nr 10266/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 9.04.2013 r.) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej w pomieszczeniu przyległym do lokalu użytkowego, usytuowanego w parterze budynku przy al. Marsz. Piłsudskiego 50.
Wykazy wywieszono na okres 21 dni od dnia 15.04.2013 roku do dnia 7.05.2013 roku.


Ogłoszenie o konkursie ofert
na opomiarowanie centralnego ogrzewania na terenie Przychodni Terapii Uzależnień na rzecz Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni w 2013 r.
Postępowanie jest prowadzone w trybie zamówienia poniżej 14 tysięcy euro.
Nazwa i siedziba Zamawiającego: Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, ul. Reja 2A, 81-441 Gdynia. Przedmiot zamówienia: opomiarowanie centralnego ogrzewania (wydzielenie z istniejącej instalacji) na terenie Przychodni Terapii Uzależnień w Gdyni w 2013 r.
Czas realizacji: 90 dni od podpisania umowy. Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia zostały opisane w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert. Miejsce i termin, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz otrzymać obowiązujące formularze oferty: siedziba Zamawiającego, pok.10, w dni robocze w godz. 9.00-15.00, na stronie internetowej: www.opitu.pl. Miejsce i termin składania ofert, termin związania ofertą:
- siedziba Zamawiającego, pok. nr 10, 8 maja 2013 roku, godz. 10.30 - termin związania ofertą - do dnia 10 czerwca 2013 roku.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert. Zamawiający może unieważnić konkurs bez podania przyczyny.


Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kształtowania przyjaznej przestrzeni publicznej.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 75 000 zł. Oferty należy składać do dnia 30.04.2013 roku do godziny 16.00 w recepcji Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98. Oferty można konsultować w pokoju H1.31 - Centrum Designu Gdynia w pomorskim Parku Naukowo - Technologicznym we wtorki w godzinach 9.00 - 15.00.
Więcej informacji na stronie internetowej ww.ppnt.pl oraz BIP Gdyńskiego Centrum Innowacji w zakładce przetargi/konkursy bądź pod numerem telefonu +48 58 698 22 33.


Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu Nr 678/2013/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 10265/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 9.04.2013 r. - nieruchomości położonej przy al. Zwycięstwa 62/10 o pow. 133 m2, oznaczonej na karcie mapy KM 63 obręb Gdynia obejmującej część działki nr 1027/4 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Wykaz publikowany jest na tablicy ogłoszeń przez okres 21 dni od 10.04.2013 r. do 1.05.2013 r.


Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu - w budynku Urzędu Miasta Gdyni, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze, obok pokoju 428:
- wykazu nr 680/2013/VI/M nieruchomości o łącznej pow. 118 m² położonej w Gdyni, przy ul. Dickmana, będącej własnością Gminy Miasta Gdyni oznaczonej na karcie mapy KM 44 obręb Gdynia, jako część działki nr 185/132, dla której w Sądzie Rejonowy w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/000024364/1. Okres dzierżawy: 3 lata. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: działka przydomowa. W/w wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia nr 10309/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 9.04.2013 r.
- wykazu nr 681/2013/VI/M nieruchomości o pow. 300 m² położonej w Gdyni, przy ul. Kępa Oksywska, będącej własnością Gminy Miasta Gdyni oznaczonej na karcie mapy KM 44 obręb Gdynia, jako część działki nr 598/67 KW GD1Y/00023793/0. Okres dzierżawy: 3 lata. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: działka przydomowa. W/w wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia nr 10310/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 9.04.2013 r.
Wykazy wywieszono na okres 21 dni: od 11.04.2013 r. do 2.05.2013 r.

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Gdyni, ul. Płk. Dąbka 277 ogłasza przetarg nieograniczony na:
„Kompleksową dostawę gazu ziemnego (sprzedaż oraz dystrybucję) do budynku SOSW nr 1 w Gdyni" poniżej 200 000 euro: w dniu 12.04.2013 r. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zamieszczono w BZP pod nr: 144968 - 2013.
CPV: 09123000-7 - Gaz ziemny; 65200000-5 - Przesył gazu i podobne usługi.
Pożądany termin realizacji zamówienia - 1.06.2013 r. - 31.05.2015 r.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać i odebrać w sekretariacie siedziby Zamawiającego Gdynia, ul. Płk. Dąbka 277, na pisemne zamówienie za opłatą 50 zł dokonaną w kasie lub na konto: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 w Gdyni Nordea Bank nr: 77 1440 1026 0000 0000 1253 0358 lub pobrać ze strony internetowej http://www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/4835_.html  lub www.sosw1.eu.
Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Renata Tomaszewska - dyrektor oraz Joanna Żak - Tyburska - kierownik administracyjno-gospodarczy - sosw1@sosw1.eu oraz fax: 58/ 625 48 55.
Ofertę opisaną:
Oferta - Przetarg nieograniczony na „Kompleksową dostawę gazu ziemnego (sprzedaż i dystrybucję) do budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Gdyni 81-155, ul. płk. St. Dąbka 277" (sekretariat). Nie otwierać przed 23.04.2013 r. godz. 12.30" należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - sekretariat do dnia 23 kwietnia 2013 r. do godz. 12.00.


Dyrektor Przedszkola nr 8 w Gdynia
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane:
przebudowa pomieszczeń mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ich użytkowania na potrzeby sali przedszkolnej w istniejącym budynku przedszkola nr 8 „Pluszowy Misiaczek".
Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 139740-2013 z dnia 10.04.2013 r.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): CPV: 45000000-7, 45111300-1, 45210000-3, 45220000-9, 45350000-5.
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: zakończenie realizacji robót wraz z wyposażeniem i zgłoszenie gotowości do odbioru do dnia 15 lipca 2013 uzyskanie i przekazanie pozwolenia na użytkowanie - do 20.08.2013 r.
Termin składania ofert 26 kwietnia 2013 r. godzina 10.00. Publiczne otwarcie ofert w dniu 26 kwietnia 2013 godzina 10.15
Nazwa i adres: Przedszkole nr 8 „Pluszowy Misiaczek", ul. Kapitańska 15, 81-249 Gdynia, woj. pomorskie. Adres strony internetowej zamawiającego: www.przedszkolaki8@interia.pl.
Dokumenty przetargowe do pobrania ze strony internetowej: www.gdynia/bip/jednostki samorząduterytorialnego/przedszkola/przedszkolenr8.


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35 w Gdyni, ul. Uczniowska 1
poszukuje kandydata do pracy na stanowisko konserwatora w pełnym wymiarze czasu pracy.
Kandydat winien posiadać: wykształcenie zawodowe, uprawnienia SEP do 1 KV oraz zaświadczenie umożliwiające pracęm na wysokości powyżej 3 m.
Dokumenty: CV, list motywacyjny, świadectwo szkolne, świadectwa pracy, uprawnienia SEP , zaświadczenie lekarskie oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 29.04.2013 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 58 624 09 74.


Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania Starosty z zakresu administracji rządowej informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz Nr 13/2013, dotyczący dzierżawy gruntu Skarbu Państwa położonego przy ul. Płk. Dąbka 122, oznaczonego jako część działki nr 84/1 KM 40 obręb Gdynia, o powierzchni 1000 m².
Umowa na czas oznaczony - 3 lata. Przeznaczenie: działka przydomowa z substandardowym obiektem mieszkalnym.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni.


Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania Starosty z zakresu administracji rządowej informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszone zostały wykazy: Nr 10/2013, 11/2013, 12/2013 dotyczące dzierżawy gruntu Skarbu Państwa położonego przy ul. Płk. Dąbka 122, oznaczonego jako części działki nr 84/1 KM 40 obręb Gdynia, o powierzchniach: 795 m², 1000 m², 836 m².
Umowa na czas oznaczony - 3 lata.
Przeznaczenie: uprawy jednoroczne.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni.


Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Gdyni przy ul. Św. Mikołaja, wykaz nr 677/2013/VI/M, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata, tymczasowy pawilon handlowy, cz. dz. nr 812/28; 711/28; 712/28, KM 22, o pow. 19 m².
Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od dnia 12.04.2013 r. do 2.05.2013 r.


Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Gdyni: przy ul. Św. Mikołaja, wykaz nr 677/2013/VI/M, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata, tymczasowy pawilon handlowy, cz. dz. nr 812/28; 711/28; 712/28, KM 22, o pow. 19 m².
Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od dnia 12.04.2013 r. do 2.05.2013 r.


Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych im. inż. Tadeusza Wendy w Gdyni, ul. Morska 79
podpisze umowę z przychodnią/ lekarzem na badania profilaktyczne uczniów narażonych w trakcie praktycznej nauki zawodu na czynniki szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne dla zdrowia.
Oferty należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 29.05.2013 r.
Szczegółowe informacje pod nr tel. 58 621 68 91.

ikona