1096 (696) 2013-04-19 - 2013-04-25

W środę Sesja Rady Miasta

24 kwietnia 2013 r. o godz. 12.30 w sali 105 Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 rozpocznie się XXX Sesja Rady Miasta.
Projekt porządku obrad przewiduje głosowanie uchwał dotyczących:

- przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wieli Kack w Gdyni, terenu położonego na wschód od ul. Świętokrzyskiej;

- przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Redłowo w Gdyni, rejon ulic Skośnej, Szczeblewskiego i Okrętowej;

- wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Miasta Gdyni w roku 2013;

- zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, na których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach/semestrach roku szkolnego; zasad udzielania i rozmiaru obniżek obowiązującego tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze; tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach/placówkach prowadzonych przez Gminę;

- wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego przez Centrum Nauki i Biznesu „Żak" sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi dotyczącego uchwały nr XXII/458/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych niesamorządowych i niepublicznych (szkoły/placówki o uprawnieniach publicznych): przedszkoli, szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;

- nadania imienia Przedszkolu nr 48 w Gdyni, ul. Adm. Unruga 86;

- wypowiedzenia porozumienia, dotyczącego współdziałania powiatów województwa pomorskiego w realizacji programu „Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna";

- zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w mieście Gdynia, udostępnionych operatorom, przewoźnikom i organizatorom publicznego transportu zbiorowego, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Gdyni oraz warunków i zasad nieodpłatnego korzystania z nich,

- zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni Nr XLIIII/1024/06 z 21 czerwca 2006 r. w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomości stanowiące własność Gminy Kosakowo. 

ikona