1097 (697) 2013-04-26 - 2013-05-09

Konkursy dla gdyńskich Rad Dzielnic

Gdyńskie Rady Dzielnic mogą wziąć udział w kolejnych edycjach konkursów „Bezpieczna dzielnica" oraz „Gdynia po godzinach". Wspólną ideą konkursów jest integracja i aktywizacja społeczności lokalnej w obszarach szeroko rozumianego bezpieczeństwa, edukacji oraz szeregu działań zmierzających do zagwarantowania dzieciom i młodzieży atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego.

Pula nagród w konkursach „Bezpieczna dzielnica" oraz „Gdynia po godzinach" wynosi 250 000 zł.
Celem konkursu „Bezpieczna dzielnica" jest wspieranie działań służących poprawie bezpieczeństwa społeczności lokalnej. Dzięki uczestnictwu w konkursie, diagnozując lokalne problemy, rady dzielnic mogą jednocześnie zaproponować sposoby ich rozwiązywania.
Bezpieczeństwo to nie tylko działania policji, ale również wskazywanie i zagospodarowywanie niebezpiecznych miejsc, podwyższanie świadomości, zachęcanie mieszkańców do wspólnego działania, edukacja oraz profilaktyka. Składane propozycje powinny starać się wykorzystywać potencjał społeczności lokalnej poprzez aktywizację jak najszerszego grona mieszkańców.
Konkurs „Gdynia po godzinach" to przede wszystkim wspieranie inicjatyw i integracja społeczności lokalnej wokół działań kierowanych do najmłodszych mieszkańców. W konkursie tym szczególnie ważnym elementem przygotowywania wniosków jest udział odbiorców - środowisk młodzieżowych, grup nieformalnych, organizacji pozarządowych, samorządów szkolnych, a także rodziców, nauczycieli i wychowawców w diagnozowaniu potrzeb i wypracowywaniu rozwiązań.
Proponowane przedsięwzięcia mają być realną alternatywą dla tych osób, które z braku ciekawej oferty spędzania czasu wolnego są zagrożone wpływem środowisk patologicznych, stąd istotne są elementy wychowawcze proponowanych przedsięwzięć. W ramach działań konkursowych premiowane będą takie, które kierowane są do osób wykluczonych społecznie - dzieci i młodzieży z trudnościami w szkole lub w domu, a także niepełnosprawnych. W formule konkursu mieszczą się zróżnicowane przedsięwzięcia, na przykład; kluby młodzieżowe, świetlice, turnieje sportowe, zajęcia rekreacyjno - ruchowe, spotkania tematyczne, grupy teatralne, muzyczne oraz inne lokalne inicjatywy służące rozwojowi, wychowaniu oraz edukacji dzieci i młodzieży.
Na realizację najlepszych zgłaszanych przez rady dzielnic pomysłów zostaną przekazane środki z budżetu Miasta. Konkursy te, wzorem poprzednich edycji zostały opracowane tak, by dać autorom jak największą swobodę w konstruowaniu projektów, zarówno tych mniejszych jak i tych dużych, umożliwiających działania kilku Rad Dzielnic jednocześnie.

W obu konkursach pojedyncza nagroda nie może przekroczyć kwoty:
- 25 000 zł - w przypadku wniosku złożonego przez jedną Radę Dzielnicy,
- 40 000 zł - w przypadku wniosku złożonego wspólnie przez dwie Rady Dzielnicy,
- 50 000 zł - w przypadku wniosku złożonego przez trzy lub więcej Rad Dzielnic.
Termin składania wniosków upływa 19 lipca 2013 r.
Wyniki poznamy pod koniec sierpnia.

Wszelkie dodatkowe informacje będzie można znaleźć już niebawem na stronie internetowej: www.gdynia.pl.

ikona