1097 (697) 2013-04-26 - 2013-05-09

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428:
1. Wykazu nr 685/2013/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. Miedzianej/Złotej 80 (część działki nr 136, km 5 obręb Pogórze o pow. 55 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata (załącznik do Zarządzenia nr 10347/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16.04.2013 r.) z przeznaczeniem na działkę przydomową;
2. Wykazu nr 684/2013/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. Miedzianej/Złotej 76 (część działki nr 136, km 5 obręb Pogórze o pow. 19 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata (załącznik do Zarządzenia nr 10346/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16.04.2013 r.) z przeznaczeniem na działkę przydomową;
3. Wykazu nr 686/2013/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. Świętojańskiej 104A (wjazd od ul. Traugutta) (działka nr 582/54, km 58 obręb Gdynia , o pow. 127 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata (załącznik do Zarządzenia nr 10348/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16.04.2013 r.) z przeznaczeniem na podwórze dla potrzeb Wspólnot Mieszkaniowych.
4. Wykazu nr 688/2013/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. Władysława IV 7-15 (część działki nr 1221, km 54 obręb Gdynia, o pow. 1632 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata (załącznik do Zarządzenia nr 10389/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16.04.2013 r.) z przeznaczeniem na podwórze dla potrzeb Wspólnoty Mieszkaniowej.
Wykazy wywieszono na okres 21 dni od dnia 19.04.2013 roku do dnia 10.05.2013 roku.

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na wsparcie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu schroniska dla bezdomnych osób i rodzin na terenie Gdyni.
Zadaniem schroniska jest udzielenie schronienia dla średniomiesięcznie 55 osób bezdomnych, zaspokojenie ich podstawowych potrzeb życiowych oraz realizacja działań zmierzających do ich usamodzielnienia i zapewnienia optymalnej opieki osobom tego wymagającym.
Przewidywana kwota w 2013 r. na realizację zadania objętego konkursem: 283 000,00 PLN.
W kolejnych latach środki finansowe zabezpieczone na realizację zadania będą odpowiednio nie mniejsze niż w 2013 r. jak również każdorazowo ustalane aneksem do umowy. Od 2014 r. środki te mogą być waloryzowane zgodnie ze wskaźnikami ekonomicznymi przyjętymi do szacowania projektu budżetu Gminy na dany rok. Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego: www.gdynia.pl, na stronie internetowej MOPS w Gdyni www.mopsgdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w MOPS w Gdyni i GCOP w Gdyni. Realizacja zadania obejmuje okres od 1.07.2013 r. do 31.05.2016 r.
Termin składania ofert ustala się do dnia 16 maja 2013 r. do godz. 12.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdyni, ul. Grabowo 2.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 40 dni od upływu terminu składania ofert.
Informacja o wyborze najlepszej oferty zostanie umieszczona: w Biuletynie Informacji Publicznej MOPS Gdynia i UM Gdynia, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl i www.mopsgdynia.pl, na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych oraz w biuletynie „Ratusz".

Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.000.000 euro na utwardzenie nawierzchni dróg gruntowych w technologii płyt YOMB w ciągu ul. Łanowej w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.zdiz.gdynia.pl.
SIWZ dostępna jest pod adresem: ftp://server.zdiz.gdynia.pl/lanowa.
Termin składania ofert: 7.05.2013 r., godz. 11.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407.Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: w sprawach merytorycznych: Bożena Młodzianowska, tel. 58 761 20 21 w godz. 7.30 - 15.30 w sprawach proceduralnych: Jolanta Sagan, tel. 58 761 20 87 w godz. 8.00 - 16.00.

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania - „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni oraz organizacja w Gdyni imprez sportowych w 2013 roku".
W ramach konkursu dotowane będą przedsięwzięcia realizowane w okresie od 1.07.2013 r. do 15.12.2013 r. Przewidywana kwota dotacji na realizację zadań objętych konkursem wynosi 947.200 zł. Szczegółowe informacje na temat konkursu, zasady przyznawania dotacji, kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni i Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, na stronach miejskiego portalu internetowego: www.gdynia.pl, na tablicy ogłoszeniowej w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni przy ul. 3 Maja 27/31 oraz na stronie internetowej Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji: www.gdyniasport.pl i na tablicy ogłoszeniowej w siedzibie Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Olimpijskiej 5/9.
Oferty należy składać w Gdyńskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gdyni (81-538), ul. Olimpijska 5/9 w terminie do dnia 13 maja 2013 r. do godziny 15.00. Przy czym w przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data i godzina dotarcia przesyłki do sekretariatu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdyni a nie data złożenia przesyłki w urzędzie pocztowym lub innemu przewoźnikowi. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 19 czerwca 2013 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu Nr 687/2013/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 10349/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16.04.2013 r. - nieruchomości położonej przy ul. Ujejskiego o pow. 89 m², oznaczonej na karcie mapy KM 60 obręb Gdynia obejmującej część działki nr 1277/453 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Wykazy są publikowane przez okres 21 dni tj. od 18.04.2013 r. do 8.05.2013 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 336 wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonej w Gdyni przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej, niezabudowanej działki gruntu oznaczonej nr 202/8, opisanej na karcie mapy 98, obręb Gdynia, o pow. 577 m². Wykaz nr 690/2013/VI/M, stanowiący załącznik do zarządzenia nr 10401/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16.04.2013 roku, wywieszony jest od dnia 19.04.2013 r. do dnia 10.05.2013 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 336 w budynku Urzędu Miasta Gdyni położonym przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 wykazu zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Platynowej A, oznaczonej na km 8 obręb Pogórze jako działka nr 531/2, o powierzchni 895 m², objęta księgą wieczystą nr GD1Y/00012770/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz nr 682/13/VI/M stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 10343/13/VI/M z dnia 16.04.2013 r., wywieszony został na okres od dnia 18.04.2013 r. do dnia 9.05.2013 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazów nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych przy ul. Partyzantów zabudowanych garażami wybudowanymi ze środków własnych najemców, przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste na okres do 99 lat. Zarządzenie Nr 10391/13/VI/M z dnia 16.04.2013 r. Wykazy zostają wywieszone do dnia 2.05.2013 roku.

Urząd Miasta w Gdyni
poszukuje inkasenta do poboru opłaty targowej na terenie Miasta Gdynia. Podania należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35, Witomino, ul. Uczniowska 1,
poszukuje wykonawcy robót dotyczących wymiany posadzek w salach lekcyjnych szkoły.
Charakterystyka robót znajduje się do wglądu w siedzibie szkoły. Termin składania ofert: do 8.05.2013 r. do godz. 14.00.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 58 624 09 74.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni.
Przetarg odbędzie się w dniu 24 maja 2013 roku o godz. 10.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w NORDEA BANK POLSKA S.A. w Gdyni nr 53144010260000000000401037 w terminie do 20 maja 2013 roku. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie.
W przetargu będzie można nabyć następujące nieruchomości, położone przy: ul. Tezeusza 6A o pow. 895 m², ul. Źródło Marii o pow. 561 m², ul. Kormorana 24 o pow. 1264 m², ul. Kormorana 26 o pow. 1263 m², ul. Kormorana 28 o pow. 1263 m², ul. Piotrkowskiej 9 o pow. 573 m².
Ogłoszenie o przetargu ukazało się w gazecie „Polska Dziennik Bałtycki" w dniu 19 kwietnia 2013 roku, a także zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Referatu Polityki Gospodarowania Nieruchomościami przy pok. 336 na III piętrze tut. Urzędu. Materiały przetargowe dot. zbywanych nieruchomości są do wglądu w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. 336 na III piętrze tut. Urzędu, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl.
Powyższe informacje można również uzyskać telefonicznie pod numerami telefonów: 58 668 85 15, 58 668 85 16, 58 668 89 38, 58 668 89 39 lub 58 668 89 40.

Gmina Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 200 000 Euro na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa ulicy Sterników w Gdyni".
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zamieszczono w BZP pod nr 153038 - 2013 w dniu 18.04.2013 r oraz na stronie internetowej UM. Terminy wykonania całości zamówienia - 9 miesięcy od daty zawarcia umowy. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena oferty brutto - 100%;
Termin związania ofertą 30 dni. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać z siedziby Zamawiającego (pok. 219-Wydział Inwestycji), lub pobrać ze strony internetowej: www.gdynia.pl/bip/uslugi. Oferty należy składać w kancelarii ogólnej na parterze Urzędu Miasta w Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54. Termin składania ofert upływa w dniu 7.05.2013 r. do godz. 11.30. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 7.05.2013 r. godz. 12.00 w pok. nr 105a w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Oferentami jest Izabela Lewandowska, fax 58 668 83 02, Wydział Inwestycji.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Wielki Kack w Gdyni, rejon ulic: Chwaszczyńskiej, Rdestowej i K. Pomianowskiego.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Gdyni nr IX/166/11 z dnia 22 czerwca 2011 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Wielki Kack w Gdyni, rejon ulic: Chwaszczyńskiej, Rdestowej i K. Pomianowskiego obejmującego obszar, którego granice przebiegają:
 od północy i wschodu - wzdłuż granic m.p.z.p. części dzielnic Dąbrowa i Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon rzeki Kaczej i góry Donas, m.p.z.p. części dzielnic Dąbrowa i Chwarzno - Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Łanowej i Warzywnej oraz m.p.z.p. części dzielnicy Dąbrowa w Gdyni, rejon ulicy Rdestowej, następnie biegnie wzdłuż ul. Rdestowej obejmując tereny usługowo-produkcyjne,
 od południa - wzdłuż ul. Chwaszczyńskiej,
od zachodu - wzdłuż granicy administracyjnej Gdyni z gminą Żukowo;
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 6.05.2013 r. do 4.06.2013 r., w godz. 8.00 - 16.00, w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 13.05.2013 r., o godz. 16.00, w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, sala nr 105.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.06.2013 r. Jednocześnie na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami) zawiadamiam o przyjęciu Prognozy oddziaływania na środowisko i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych na parterze budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Bp. Dominika 8-14 w Gdyni, posadowionego na działkach nr 590/234, 592/56 o łącznej powierzchni 819 m² , k.m. 59, KW GD1Y/00012832/6:
- lokal „B" o pow. 31,70 m², cena lokalu 125.015 zł, cena udziału w gruncie 15.515 zł +23% VAT, wielkość udziału w gruncie 0,0109, I-a opłata za użytkowanie wieczyste: 3.878,75 zł +23% VAT, opłata roczna: 465,45 zł + 23%VAT. Aktualizacja w trybie art. 77-78 u.g.n., wadium: 12.500 zł, postąpienie 1.250 zł;
- lokal „C" o pow. 28,84 m², cena lokalu 113.759 zł, cena udziału w gruncie 14.092 zł +23% VAT, wielkość udziału w gruncie 0,0099, I-a opłata za użytkowanie wieczyste: 3.523 zł +23% VAT, opłata roczna: 422,76 zł + 23%VAT. Aktualizacja w trybie art. 77-78 u.g.n., wadium: 10.000 zł, postąpienie 1.140 zł.
Przetarg odbędzie się dnia 20 maja 2013 r. o godz. 12 00 w sali 105 Urzędu Miasta Gdyni.
Wadium należy wpłacić w pieniądzu polskim najpóźniej 4 dni przed datą otwarcia przetargu (tj. do w16 maja br. włącznie) na konto Urzędu Miasta w NORDEA Bank Polska S.A. w Gdyni nr rachunku: 53-1440-1026-0000-0000-0040-1037.
Za dochowany termin zapłaty uważa się datę uznania konta sprzedającego. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się
z Regulaminem przetargu i jego akceptacją.
Regulamin przetargu wywieszony jest na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy pokoju nr 431 oraz na stronie internetowej www.investgdynia.pl. Informacji na temat przetargu udzielają pracownicy Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni, pokój nr 431 (IV piętro), tel. 58 668 89 30.
Zapoznanie się ze stanem faktycznym lokalu jest możliwe po wcześniejszym umówieniu z Administracją Budynków Komunalnych nr 3, Gdynia ul. Abrahama 55, tel. 58 621 73 72, 58 620 51 38.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni.
Przetarg odbędzie się w dniu 21 czerwca 2013 roku o godz. 10.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54. Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w NORDEA BANK POLSKA S.A. w Gdyni nr 53144010260000000000401037 w terminie do 17 czerwca 2013 roku. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie.
W przetargu będzie można nabyć następujące nieruchomości, położone przy:
ul. Mitry 7A o pow.1 767 m², ul. Ledóchowskiegoo pow. 4 444 m², ul. Moniuszki 18 o pow. 443 m², ul. Zielona 23 o pow.1 246 m², ul. Korzeniowskiego 12 o pow. 963 m², ul. Benisławskiego o pow. 1 011 m², ul. Płk. Dąbka-Maciejewicza o pow. 1 009 m², ul. Płk. Dąbka-Maciejewicza o pow. 2 483 m², ul. Olgierda 65 o pow. 705 m², ul. Armatorów 5A o pow. 469 m², ul. Łabędzia o pow. 4 874 m², ul. Bosmańska 29A o pow. 7 675 m².
Ogłoszenie o przetargu ukazało się w „Gazecie Wyborczej" w dniu 19 kwietnia 2013 roku,
a także zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Referatu Polityki Gospodarowania Nieruchomościami przy pok. 336 na III piętrze tut. Urzędu.
Materiały przetargowe dot. zbywanych nieruchomości są do wglądu w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. 336 na III piętrze tut. Urzędu,
a także na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl.
Powyższe informacje można również uzyskać telefonicznie pod numerami telefonów: 58 668 85 15, 58 668 85 16, 58 668 89 38, 58 668 89 39 lub 58 668 89 40.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu przy p. 344 wykazu nr 5/2013 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców:
ul. Żelazna 20/47, Syrokomlo 8/10, Śląska 52/3, W. Radtkego 51/9, W. Radtkego 32/32, Nauczycielska 5/76, Chrzanowskiego 10A/5A, Świętojańska 91/14, W Radtkego 28/3, Kartuska 24/42, Woj. Wachowiaka 18/8, Dąbrowskie3go 46/16, Boh. Star. Warsz. 19/36, Leszczynki 158C/6, Leszczynki 158C.9, Abrahama 56/4, Morska 113B/5, Zamenhofa 1D/46, Świętojańska 141A/13, Górna 1/3.
Wykaz wywieszono na okres 6 tygodni od dnia 22.04.2013 r. do dnia 10.06.2013 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu 683/2013/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Dembińskiego (część działki nr 757/78 km 26 obręb Gdynia, o łącznej pow. 500 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata (załącznik do Zarządzenia NR10345/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16.04.2013 r.), z przeznaczeniem pod zieleń ozdobną.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 19.04.2013 r. do 10.05.2013 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu - w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze, obok pokoju 428 wykazu nr 694/2013/VI/M nieruchomości o łącznej pow. 187 m² położonej w Gdyni, przy ul. Bosmańskiej/Algierskiej, będącej własnością Gminy Miasta Gdyni oznaczonej na karcie mapy KM 125 obręb Gdynia, jako część działki nr 313. Okres dzierżawy: 3 lata. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: działka przydomowa.
W/w wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia nr 10405/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16.04.2013 r.
Wykazy wywieszono na okres 21 dni: od 19.04.2013 r. do 10.05.2013 r.

Dyrektor SP ZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni, ul. Żwirki i Wigury 14, tel. 58 660 88 11
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112/11 poz. 654), w związku z art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pomocy doraźnej i poz przez ratowników medycznych - kierowców, ratowników medycznych, dyspozytorów - ratowników medycznych; techników elektroradiologii; sanitariusza - kierowcy od 19.05.2013 r. do 31.01.2014 r. w ciągu całej doby, na obszarze działania Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni.
Oferta powinna spełniać warunki określone w specyfikacji, którą można odebrać w sekretariacie Dyrektora Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni, ul. Żwirki i Wigury 14 do dnia 10.05.2013 r. u godz. 8.00 - 14.00. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni, ul. Żwirki i Wigury 14, od dnia 13.05.2013 r. do dnia 24.05.2013 r. do godz. 14.00. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 27.05.2013 r. o godzinie 9.30 w siedzibie Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni, ul. Żwirki i Wigury 14.
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składnia ofert bez podania przyczyny. Projekt umowy do zapoznania w dziale kadr.

Dyrektor I Akademickiego LO w Gdyni, ul. Narcyzowa 6
zatrudni od 1 września 2013 r. na umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu nauczyciela chemii oraz nauczyciela technologii informatycznej i informatyki.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 58 664 82 36.

Gdyńskie Centrum Innowacji
Jednostka Budżetowa
prowadzi nabór na stanowisko: „od inspektora do specjalisty w Dziale Organizacyjnym".

Szczegóły na stronie internetowej:
http://www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/5926_84589.html?podk=4756.