1098 (698) 2013-05-10 - 2013-05-16

Ogłoszenia

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zmianami) Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Gdyni następujących uchwał:
1) uchwały nr XXX/619/13 z dnia 24 kwietnia 2013 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni, terenu położonego na wschód od ul. Świętokrzyskiej, obejmującego obszar, którego granice przebiegają:
 od północy, wschodu i południa - wzdłuż granicy terenów leśnych i ciągu pieszo-rowerowego biegnącego wzdłuż lasu,
od zachodu - wzdłuż planowanej ulicy lokalnej - ul. Świętokrzyskiej;
2) uchwały nr XXX/620/13 z dnia 24 kwietnia 2013 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Redłowo w Gdyni, rejon ulic Skośnej, Szczeblewskiego i Okrętowej, obejmującego obszar, którego granice przebiegają:
 od północnego-zachodu - wzdłuż zabudowy przy ulicach Skośnej i Nocznickiego,
 od wschodu - wzdłuż zabudowy przy ulicach Szczeblewskiego, Suchanka, Mokwy i Okrętowej,
od południa - wzdłuż ul. Skośnej.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionego planu w terminie do dnia 3 czerwca 2013 r. Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia.
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie terenu lub nieruchomości, której dotyczy.


Obwieszczenie
działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm) oraz art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, ze zm.) Prezydent Miasta Gdyni wykonujący zadanie starosty z zakresu administracji rządowej zawiadamia o wydaniu decyzji Nr 169/2013 znak MGS.6833.6.107.2012.MB z dnia 15.04.2013 roku ustalającej odszkodowanie za udział 39/10000 w prawie własności nieruchomości położonej w Gdyni oznaczonej na k.m. 13 obręb Gdynia jako działka nr 1061/1015 o pow. 0,0018 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW GD1Y/00076693/5 (związanej z prawem własności lokalu mieszkalnego zapisanego w księdze wieczystej KW GD1Y/00085682/1), objętej decyzją Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2.07.2012 roku nr RAAI.6740.146.2012.AW-686-55/ulica o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ulicy Kcyńskiej w Gdyni w związku z rozbudową ulicy Morskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Chylońską II do skrzyżowania z ulicą Kcyńską - etap II".
Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Wojewody Pomorskiego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Doręczenie, zgodnie z art. 49 kpa, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni Nr 693/2013/VI/M położonej przy ul. Lotników (część działki nr 255/26, KM 80, obręb Gdynia) o pow. 300 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (załącznik do zarządzenia nr 10404/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16.04.2013 r.) z przeznaczeniem na cele rolnicze - uprawy jednoroczne.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 29.04 .2013 r. do 20.05.2013 r.


Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Starowiejskiej 52
ogłasza konkurs ofert na wykonanie elewacji ściany frontowej wraz z robotami towarzyszącymi.
Formularz warunków szczegółowych zamówienia można odebrać do dnia 17.05.2013 r., w godz. 9.00 - 15.00 w siedzibie administratora: LIDER Zarządzanie Nieruchomościami, 81-356 Gdynia, ul. Starowiejska 17/1A, tel./fax. 58 620 39 99. Informacji w sprawie konkursu udziela Waldemar Rybarczyk, tel. kom. 600 396 643. Oferty należy składać w siedzibie administratora do dnia 29.05.2013 r. do godz. 13.00. Prace dofinansowywane są z budżetu miasta.


Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Legionów 27, 81-405 Gdynia
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5 000 000 euro na roboty budowlane: wykonanie robót budowlanych w celu realizacji nakazu KMPSP - część IV: system oddymiania oraz hydranty i balustrady w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Legionów 27 w Gdyni.
W dniu 25.04.2013 r. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zostało zamieszczone w BZP pod nr 164532 - 2013. Zamawiający określa termin wykonania zamówienia od 8.07.2013 r. do 8.08.2013 r. Ofertę należy złożyć do 20.05.2013 r., godz. 8.30 w siedzibie Zamawiającego (sekretariat).
Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20.05.2013 r. o godz. 9.00 w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 3G.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: Izabela Kruszewska - st. służbowe: kierownik administracji, tel. 58 350 94 80, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00, Katarzyna Mądrzak - st. służbowe: st. referent ds. zamówień publicznych, pok. nr 3, tel. 58 712 62 70, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 - 11.30.


Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 342 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika, położonej w Gdyni przy ul. Morskiej i Komandorskiej, oznaczonej na km. 49 obręb Gdynia jako działka nr 414/3 obszaru 1010 m ² i nr 373/262 obszaru 1002 m², objętej księgą wieczystą KW GD1Y/0000004/6.
Wykaz nr 695/2013/VI/M stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 10434/2013/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23.04.2013 roku wywieszony jest na okres 21 dni, od dnia 25.04.2013 r. do 17.05.2013 roku.


Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej cz. dz. nr 229/2 k. m. 94 o pow. 46 m²; przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do dnia 1.02.2016 r.
Wykaz wywieszono na okres od dnia 24.04.2013 r. do dnia 14.05.2013 r.


Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz.Piłsudskiego 52/54, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Morskiej - tunel dworca PKP cz. dz. nr 647/371 k.m. 53 o pow. 13 m², 20 m², 12 m², 12 m² obręb Gdynia; przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do dnia 31.12.2013 r.
Wykaz wywieszono na okres od dnia 23.04.2013 r. do dnia 13.05.2013 r.


Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 336 w budynku Urzędu Miasta położonym przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 wykazu niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Orłowskiej 25A i Króla Jana III 10A, oznaczonej na km. 82 jako działki nr 1076/24 i 1111/24 o łącznej powierzchni wynoszącej 1.575 m², objętych księgą wieczystą nr GD1Y/00023669/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdyni - przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz nr 692/2013/VI/M stanowiący załącznik do zarządzenia nr 10403/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16.04.2013 r. wywieszony został na okres od dnia 24.04.2013 r. do dnia 15.05.2013 r.


NZOZ „Wzgórze Św. Maksymiliana" Sp. z o.o. w Gdyni ul. Legionów 67
wynajmie powierzchnię 6 m² na działalność kiosku z gazetami i innymi artykułami.
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 58 66 77 309 lub pocztą elektroniczną, e-mail: nzozmaks@poczta.onet.pl.


Gmina Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 200 000 Euro na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych w ramach projektu pn.: „Budowa miejsc postojowych w wybranych lokalizacjach na terenie Gdyni wraz z przebudową kolidującej infrastruktury technicznej".
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zamieszczono 6.05.2013 r. w BZP pod nr 175904-2013 oraz na stronie internetowej UM.
Terminy wykonania całości zamówienia - 7 miesięcy od daty zawarcia umowy. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena oferty brutto - 100%. Termin związania ofertą 30 dni. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać z siedziby Zamawiającego (pok. 238-Wydział Inwestycji), lub pobrać ze strony internetowej www.gdynia.pl/bip/uslugi. Oferty należy składać w kancelarii ogólnej na parterze Urzędu Miasta w Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54. Termin składania ofert upływa w dniu 24.05.2013 r. do godz. 11.30.
Otwarcie ofert odbędzie się 24.05.2013 r. o godz. 12.00 w pok. nr 101 w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Barbara Woźniak, fax 58 668 83 02, Wydział Inwestycji.


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 33 w Gdyni
zaprasza do złożenia oferty cenowej na remont sanitariatu i wymianę stolarki okiennej w budynku przy ul. Godebskiego 8
, o szacunkowej wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 tys. euro netto, wyłączonej ze stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177) z późniejszymi zmianami. Opis przedmiotu zamówienia: remont sanitariatu, wymiana stolarki okiennej.
Oferty należy składać w dni robocze w godz. od 9.00 do 14.00 w zamkniętej kopercie do dnia 10.06.2013 r. do godz. 12.00. Osobą upoważnioną do kontaktu jest kierownik administracyjny Anna Kiedrowska, tel. 58 625 04 01 w dni robocze w godz. od 8.00 do 15.00.
Treść zapytania ofertowego oraz dokumentacja projektowa na stronie internetowej: http://www.sp33gdynia.strefa.pl, http://www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/4862_.html.Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu Nr 697/2013/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 10566/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 30.04.2013 r. - nieruchomości położonej przy ul. Szyprów o pow. 800 m², oznaczonej na karcie mapy KM 81 obręb Gdynia obejmującej część działki nr 1107/387 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Wykazy są publikowane przez okres 21 dni tj. od 2.05.2013 r. do 22.05.2013 r.


Szkoła Podstawowa nr 21 w Gdyni, ul. Jana z Kolna 5
poszukuje kandydata do pracy na stanowisko konserwatora w pełnym wymiarze czasu pracy od dnia 1 czerwca 2013 r.
Kandydat winien posiadać: wykształcenie zawodowe, uprawnienia SEP do 1KV, zaświadczenie umożliwiające pracę na wysokości powyżej 3 m. Dokumenty: CV, list motywacyjny, świadectwo szkolne, świadectwa pracy, uprawnienia SEP, zaświadczenie lekarskie oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 17 maja 2013 roku.


Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 336 wykazu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela nieruchomości przyległej przy ul. Armii Krajowej/Obrońców Wybrzeża w Gdyni, oznaczonej na KM 55, obręb Gdynia jako działka gruntu nr 525/307 o pow. 292 m², działka gruntu nr 833/307 o pow. 308 m², działka gruntu nr 832/307 o pow. 122 m².
Wykaz nr 698/2013/VI/M stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 10584/2013/VI/M z dnia 30. kwietnia 2013 r. wywieszony jest od dnia 10 maja 2013 r. do dnia 31 maja 2013 r.


Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Legionów 27, 81-405 Gdynia
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5 000 000 euro na roboty budowlane:
malowanie korytarzy wraz z pracami wykończeniowymi - etap I w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Legionów 27 w Gdyni.
W dniu 7.05.2013 r. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zostało zamieszczone w BZP pod nr 177984 - 2013. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni, ul. Legionów 27, 81-405 Gdynia, pok. nr 3G lub pobrać ze strony internetowej: http://www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/4770_.html w zakładce Zamówienia publiczne lub http://www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/4770_35711.html w zakładce Zamówienia publiczne, podzakładka 2013.
Zamawiający określa termin wykonania zamówienia od 8.07.2013 r. do dnia 8.08.2013 r.
Ofertę należy złożyć do 27.05.2013 r., godz. 8.30 w siedzibie zamawiającego: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni, ul. Legionów 27, 81 - 405 Gdynia (sekretariat).
Publiczne otwarcie ofert odbędzie się 27.05.2013 r. o godz. 9.00 w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni, ul. Legionów 27, 81-405 Gdynia, pok. nr 3G
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: Izabela Kruszewska- st. służbowe: Kierownik administracji, tel. 58 350 94 80, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00, Katarzyna Mądrzak - st. służbowe: St. referent ds. zamówień publicznych, pok. nr 3, tel. 58 712 62 70, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 - 11.30.


Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Litewskiej - cz. dz. nr 845/152 km. 53 o pow. 398 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do dnia 31.05.2016 r. Wykaz wywieszono na okres od dnia 7.05.2013 r. do dnia 27.05.2013 r.


Dyrektor Hali Sportowo - Widowiskowej GDYNIA
oferuje do wydzierżawienia trzy pomieszczenia przeznaczone do prowadzenia działalności handlowo-gastronomicznej w HSW przy ul. Kazimierza Górskiego 8 w Gdyni.
Okres dzierżawy - do 30.06.2015 r.
Wykaz wywieszony jest na stronie internetowej: www.gdynia.pl/BIP w zakładce Hala Sportowo-Widowiskowa na okres od dnia 8.05.2013 r. do 30.05.2013 r.