1101 (701) 2013-05-31 - 2013-06-06

Po 31. sesji Rady Miasta Gdyni

22 maja 2013 r., odbyła się XXXI w bieżącej VI kadencji samorządu sesja Rady Miasta Gdyni. Radni podjęli 26 uchwał. Wśród nich m.in.:

- uchwalili zmiany w budżecie miasta na rok 2013:
dochodów - 1 243 116 029 zł, wydatków - 1 340 831 517 zł, przychodów - 124 115 488 zł, rozchodów - 26 400 000 zł.
Zmiany mają związek m.in. ze zwiększeniem dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowę skrzyżowania ulic Morskiej i Kalksztajnów w Gdyni czy zwiększeniem wydatków na modernizację boisk sportowych;

- uchwalili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście, rejon ulic Portowej, J. Waszyngtona i projektowanej Nowej Węglowej.
Granice obszaru przebiegają: od północy - wzdłuż projektowanej ulicy Nowej Węglowej; od wschodu - wzdłuż ulicy T. Wendy i granic portu morskiego w Gdyni, następnie wzdłuż ul. J. Waszyngtona; od południa i zachodu - wzdłuż ul. H. Derdowskiego, pl. Kaszubskiego, ul. Portowej, ul. T. Wendy, projektowanej ulicy biegnącej w kierunku projektowanej ulicy Nowej Węglowej, następnie wzdłuż projektowanej ulicy Nowej Węglowej i terenów kolejowych.
W zakresie struktury przestrzennej plan określa obszar jako strefę śródmieścia, w granicach której wyróżnia centrum miasta - tereny wielofunkcyjne oraz główne przestrzenie publiczne.
W zakresie struktury funkcjonalnej przeznaczenia terenów plan przewiduje:
- tereny usług, w tym z dopuszczeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m²; tereny ważniejszych usług komercyjnych z dopuszczeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży do 2000 m², tereny usług publicznych - oświaty;
- tereny mieszkaniowe, w tym o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w obszarze centrum.
W zakresie komunikacji plan przewiduje: drogi zbiorcze oraz połączenie ul. Morskiej z ul. Nową Węglową, ważniejsze drogi lokalne, Hanzeatycką Trasę Rowerową i ważniejsze lokalne trasy oraz ścieżki rowerowe.

- podjęli uchwałę w sprawie zawarcia umowy o współpracy na zasadach miast siostrzanych pomiędzy miastem Gdynia i miastem Haikou (Chińska Republika Ludowa).
Oba miasta wyrażają wolę zintensyfikowania kontaktów i przejścia na kolejny etap ich rozwoju, dlatego postanowiono zawrzeć umowę na zasadach miast siostrzanych na czas nieokreślony.

- podjęli uchwałę w sprawie wprowadzenia karty „Gdynia Rodzinna Plus".
Karta „Gdynia Rodzinna Plus" jest elementem programu „Gdynia Rodzinna", przyjętego przez Rade Miasta w październiku 2012 r. Stanowi on kompendium realizowanej przez Miasto polityki rodzinnej.
Karta uprawnia do darmowych przejazdów komunikacją miejską wyłącznie na liniach zwykłych w granicach Gdyni wszystkich członków rodziny wielodzietnej zameldowanej w Gdyni pod wspólnym adresem, w której minimum jedno z rodziców jest w stanie udokumentować posiadanie co najmniej czworga dzieci własnych lub przysposobionych do 24 roku życia włącznie, pod warunkiem kontynuacji nauki przez te dzieci, które ukończyły 18 lat. Karta ważna jest przez jeden rok - od 1 września do 31 sierpnia następnego roku. W imieniu gminy wystawiać je będzie Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni.
Z treścią projektów uchwał można zapoznać się na stronie internetowej: http://www.gdynia.pl/wladze/rada/7704_84963.html, a uchwały zostaną wkrótce opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.  

ikona