Od 15 stycznia trwa rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19. Wszystkie niezbędne informacje związane ze szczepieniami w Gdyni można znaleźć w specjalnie utworzonej zakładce #GDYNIASIĘSZCZEPI. Od 15 stycznia trwa rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19. Wszystkie niezbędne informacje związane ze szczepieniami w Gdyni można znaleźć w specjalnie utworzonej zakładce #GDYNIASIĘSZCZEPI.
1103 (703) 2013-06-14 - 2013-06-20

Ogłoszenia

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni ul. Rozewska 33
zatrudni od 2.09.2013 r. pomoc kuchenną w pełnym wymiarze czasu pracy.

Zgłoszenia i informacje w sekretariacie szkoły w godz. 7.30 - 15.30, tel. 58 623 25 88.


Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.000.000 euro na budowę dwóch obiektów - siłowni zewnętrznych, na terenie 2 dzielnic Gdyni: Mały Kack, Witomino-Radiostacja.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego http://www.zdiz.gdynia.pl/
SIWZ dostępna jest pod adresem ftp://server.zdiz.gdynia.pl/silownia.
Termin składania ofert: 20.06.2013 r. godzina 11.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: w sprawach merytorycznych: Urszula Kubicka - Formela, tel. 58 761 20 74, w godz. 8.00 - 15.00, w sprawach proceduralnych: Jolanta Sagan, tel. 58 761 20 87, w godz. 8.00 - 15.00.


Ogłoszenie o przeprowadzeniu rokowań na użyczenie pomieszczeń kuchni
ZSO nr 1 w Gdyni stanowiących własność gminy Gdynia będących w zarządzie dyrektora ZSO nr 1 w Gdyni , ul. Legionów 27 w celu prowadzenia żywienia w jednostce
Celem rokowań jest użyczenie pomieszczenia kuchni ZSO nr 1 o pow. 167 m² dz. Nr 1607/35 KM 60 podmiotowi oferującemu najniższą dzienną stawkę żywienia na osobę/młodzież spełniającą wymogi zasad żywienia dzieci i młodzieży, z którym zostanie zawarta umowa użyczenia lokalu kuchni stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, będącej w zarządzie dyrektora ZSO nr 1 na okres od 14.08.2013 r. - 28.06.2016 r.
Pisemne zgłoszenie do udziału w rokowaniach należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie ZSO nr 1 w Gdyni, ul. Legionów 27, w dniu 28.06.2013 r. do godz. 9.00 z napisem „Zgłoszenie uczestnictwa w rokowaniach na użyczenie lokalu kuchni ZSO nr 1 w Gdyni".
Wpłaty wadium w wysokości 1.000 zł należy dokonywać na konto ZSO nr 1 w Gdyni, ul. Legionów 27, nr 19 1440 1026 0000 0000 0410 5109. Rozpoczęcie rokowań 28.06.2013 r. o godz. 9.30
Wszelkie dodatkowe informacje na stronie biuletynu informacji publicznej ZSO nr 1 pod adresem: http://www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/6161_.html lub w siedzibie zamawiającego. Obecność w trakcie rokowań obowiązkowa. Regulamin rokowań wraz z wykazem niezbędnych dokumentów, wzór umowy, oraz wymagania dodatkowe zawarto w regulaminie rokowań.

Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5 000.000 euro na:
budowę placu zabaw przy ul. Tucholskiej 1 i 5 w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego: www.zdiz.gdynia.pl. SIWZ dostępna jest pod adresem: ftp://server.zdiz.gdynia.pl/tucholska2.
Termin składania ofert: 25.06.2013 r. godz. 10.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach w sprawach merytorycznych: Halina Golenia, tel. 58 761 20 76, w godz. 8.00 - 15.00,w sprawach proceduralnych: Kamila Kostkiewicz, tel. 58 761 20 86, w godz. 8.00 - 15.00.

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości
przy ul. Wójta Radtkego 45-47 w Gdyni
poszukuje wykonawcy robót polegających na remoncie elewacji frontowej i szczytowej budynku przy ul. Wójta Radtkego 45-47 w Gdyni.
Informacje na temat zakresu prac można uzyskać w ABK-3 (administrator nieruchomości) ul. Abrahama 55 w Gdyni w godz. pon., wt., czw., pt. 7.00 - 15.00, śr. 9.00 - 17.00, tel. 58 620 51 38.
Pisemne oferty należy złożyć w siedzibie ABK-3 adres j. w. w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia.
Prace objęte są dofinansowaniem z funduszu na renowację zabytków z budżetu Miasta Gdyni.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Gdyni, ul. Cechowa 22
zaprasza wykonawców do złożenia oferty cenowej na wymianę oświetlenia w budynku szkoły.
Szacunkowa wartości zamówienia nieprzekraczająca kwoty 14 tys. Euro, wyłączona ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2004r. Nr 19, poz. 177) z późniejszymi zmianami.
Oferty należy składać w dni robocze w godz. 8.00 - 15.00 do 28.06.2013 r., do godz. 10.00.
Osobą upoważnioną do kontaktu jest kierownik administracji, tel. 58 625 40 25, w. 16. Zapytanie ofertowe oraz przedmiar robót znajdują się na stronie: www.sp6.gdynia.pl oraz http://www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/4845.

Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni - dz. nr 22/1 k.m. 101 o pow. 397 m²; przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony począwszy od 1 lipca 2013 r.
Wykaz wywieszono na okres od 7.06.2013 r. do dnia 27.06.2013 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni, ul. Rozewska 33,
informuje, że dysponuje pomieszczeniem do wynajęcia z przeznaczeniem na „Sklepik Szkolny". Oferty z podaniem miesięcznej kwoty czynszu najmu należy składać w sekretariacie szkoły w terminie do 31 lipca 2013 r.
Bliższe informacje można uzyskać u kierownika administracyjno - gospodarczego, tel. 58 623 25 88 w 38.