1104 (704) 2013-06-21 - 2013-06-27

Segregacja śmieci - prostsza niż myślisz!

 Od 1 lipca 2013 r. opłata obejmuje wywóz następujących rodzajów odpadów zbieranych w sposób selektywny:

  • papier i opakowania wielomateriałowe - każdy rodzaj papieru (m.in. gazetowy, pakowy, kredowy, książki, tektura itp.), opakowania wielomateriałowe (m.in. kartoniki po napojach i mleku, worki po cemencie, suchych zaprawach i klejach), tapety (bez tynku).
  • plastik i metale - wszystkie worki foliowe, folia opakowaniowa, puste butelki po napojach i chemii gospodarczej, nakrętki, puste opakowania po żywności, doniczki plastikowe, wiaderka, puste opakowania po farbach i olejach silnikowych,  styropian opakowaniowy i budowlany (niezanieczyszczony tynkiem lub klejem), zakrętki od słoików i butelek, puszki aluminiowe i metalowe (również puste puszki po farbach), folia aluminiowa (opakowania po chipsach, kawie, wieczka po jogurtach i serkach).
  • szkło - puste opakowania szklane (bezbarwne i kolorowe) po produktach spożywczych, kosmetycznych, chemicznych, z gospodarstwa domowego (m.in. butelki, słoiki).
UWAGA! OPAKOWANIA NIE MUSZĄ BYĆ UMYTE PRZED WYRZUCENIEM!
  • odpady zmieszane - pozostałe odpady nie będące opisanymi wyżej surowcami oraz odpadami zielonymi i niebezpiecznymi, w tym m.in.: odpady kuchenne (resztki jedzenia, fusy po kawie i herbacie, obierki warzyw i owoców, ogryzki, skorupki jajek itp.), zwiędłe kwiaty cięte i doniczkowe, papier zabrudzony i mokry, drewno (niewielkie elementy), pieluchy jednorazowe, zużyte artykuły higieny osobistej, zużyte ubrania i obuwie (zaleca się je jednak wrzucać do specjalnych pojemników na odzież), fajans, porcelana i potłuczone naczynia, piasek i trociny z kuwet zwierząt domowych.
Oprócz wymienionych wyżej odpadów zmieszanych i odpadów surowcowych w lokalach mieszkalnych powstają także odpady niebezpieczne (np. baterie, leki, farby, lakiery), które mieszkańcy mają obowiązek oddzielać od reszty śmieci i przekazywać do unieszkodliwienia. Odpady niebezpieczne oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy nieodpłatnie dostarczyć do specjalnie do tego wyznaczonych Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON), aptek czy sklepów.
Segregacja odpadów się opłaca!

Segregacja to niższe opłaty i czyste środowisko naturalne! 

Segregacja odpadów