1104 (704) 2013-06-21 - 2013-06-27

W środę Sesja Rady Miasta

26 czerwca 2013 r. o godz. 12.00 w sali 105 Urzędu Miasta Gdyni rozpocznie się XXXII Sesja Rady Miasta Gdyni.
 
Porządek obrad przewiduje dyskusję nad projektami uchwał w sprawach:
- przyjęcia sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Gdyni za rok 2012 (tekst sprawozdania udostępniony jest na stronie www.gdynia.pl),
- udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium za rok 2012,
- określenia wysokości środków na działalność statutową rad dzielnic w roku 2014,
- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon ulic Śląskiej i Podolskiej,
- ogłoszenia jednolitego tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Leszczynki i Grabówek w Gdyni, rejon ulic Orlicz-Dreszera, Kalksztajnów i Dembińskiego,
- ogłoszenia tekstu jednolitego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Mola Rybackiego,
- ogłoszenia tekstu jednolitego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni - Polana Bernadowo wraz z drogą dojazdową i ciągiem infrastruktury technicznej,
- przyjęcia dokumentu pn. „Zintegrowany Plan Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miasta Gdyni w zakresie miejskich obiektów kulturalnych, obiektów usługowych i handlowych oraz działań rewitalizacyjnych (ZIPROM)" oraz Raportu z wynikami konsultacji społecznych ZIPROM,
- uchwalenia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Gdyni,
- przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Gdyni",
- wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia partnerskiego z innymi powiatami,
- podjęcia współpracy między miastem Gdynia i miastem Zhuhai (Chińska Republika Ludowa),
- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni - miasta na prawach powiatu nieruchomości położonej w pasie ulicy Droga Gdyńska,
- nieodpłatnego przejęcia od skarbu Państwa na własność Gdyni - miasta na prawach powiatu nieruchomości położonych w pasie drogowym ulicy Wiczlińskiej,
- nieodpłatnego przejęcia od skarbu Państwa na własność Gdyni - miasta na prawach powiatu nieruchomości położonych w pasie ulicy Legionów,
- nieodpłatnego przejęcia od skarbu Państwa na własność Gdyni - miasta na prawach powiatu działki nr 554/162 w pasie ulicy Adm. J. Unruga,
- nieodpłatnego przejęcia od skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni położonej w pasie drogowym ulicy Osada Kolejowa,
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Korzeniowskiego,
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Strzelców 28,
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Płk. Dąbka 37,
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Linowej,
- zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdyni w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Parkowej - Spokojnej,
- zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdyni w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Sopockiej na nieruchomość stanowiącą własność osoby prawnej,
- wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rungurskiej,
- odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw części nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni z przeznaczeniem na urządzenie miejsc do selektywnego gromadzenia odpadów,
- zmiany Uchwały nr XXXVI/ 654/97 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 sierpnia 1997 roku w sprawie utworzenia Szkoły Mistrzostwa Sportowego oraz VII Sportowego Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni przy ulicy Władysława IV 54,
- likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 3 dla Dorosłych w Zespole Szkół Rzemiosła i Handlu w Gdyni, ul. Śmidowicza 49,
- likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 2 dla Dorosłych w Zespole Szkół Budowlanych w Gdyni, ul. Tetmajera 65,
- likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 1 dla Dorosłych w Zespole Szkół Technicznych w Gdyni, ul. Energetyków 13 A,
- likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 8 dla Dorosłych w Zespole Szkół Mechanicznych w Gdyni, ul. Morska 79.