1105 (705) 2013-06-28 - 2013-07-04

Ogłoszenia

Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5 000.000 euro na:
dostawę i montaż urządzeń zabawowych oraz wykonanie nawierzchni żwirowych na placach zabaw na terenie miasta Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego http://www.zdiz.gdynia.pl/. SIWZ dostępna jest pod adresem: ftp://server.zdiz.gdynia.pl/urzadzenia.
Termin składania ofert: 10.07.2013 r. godzina 10.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach merytorycznych: Urszula Kubicka - Formela, tel. 58 761 20 74, w godz. 8.00 - 15.00, w sprawach proceduralnych: Kamila Kostkiewicz, tel. 58 761 20 86, w godz. 8.00 - 15.00.

Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5 000.000 euro na:
budowę placu zabaw przy ul. Kurpiowskiej w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego http://www.zdiz.gdynia.pl/.
SIWZ dostępna jest pod adresem: ftp://server.zdiz.gdynia.pl/kurpiowska.
Termin składania ofert: 11.07.2013 r. godzina 10.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407. osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach merytorycznych: Urszula Kubicka - Formela, tel. 58 761 20 74, w godz. 8.00 - 15.00, w sprawach proceduralnych: Kamila Kostkiewicz, tel. 58 761 20 86, w godz. 8.00 - 15.00.

Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5 000.000 euro na:
remont nawierzchni jezdni z płyt betonowych w ciągu ul. Strzelców w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.zdiz.gdynia.pl/. SIWZ dostępna jest pod adresem: ftp://server.zdiz.gdynia.pl/strzelcow. Termin składania ofert: 22.07.2013 r. godzina 10.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach merytorycznych: Bożena Młodzianowska, tel. 58 761 20 21, w godz. 7.30 - 15.30, w sprawach proceduralnych: Kamila Kostkiewicz, tel. 58 761 20 86, w godz. 7.30 - 15.30.

Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5 000.000 euro na: przebudowę placu zabaw w Gdyni Witomino-Radiostacja, przy ul. Strażackiej oraz rozbudowę placu zabaw w Gdyni Witomino - Leśniczówka, przy ul. Stawnej.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego http://www.zdiz.gdynia.pl/. SIWZ dostępna jest pod adresem: ftp://server.zdiz.gdynia.pl/placezabaw.
Termin składania ofert: 9.07.2013 r. godzina 11.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: w sprawach merytorycznych: Urszula Kubicka-Formela, tel. 58 761 20 74, w godz. 8.00 - 15.00, w sprawach proceduralnych: Jolanta Sagan, tel. 58 761 20 87, w godz. 8.00 - 15.00.

Dyrektor Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni, ul. Orłowska 57
zatrudni od 1 września 2013 r. nauczyciela geografii ze specjalizacją w zakresie turystyki, z przygotowaniem pedagogicznym w wymiarze 1,0 etatu (18/18).
Oferty należy składać do 5 lipca 2013 r. Informacje tel. 58 624 82 86.

Dyrektor Zespołu Szkół nr 10 w Gdyni, ul. Staffa 10,
informuje, że dysponuje pomieszczeniem z przeznaczeniem na „sklepik szkolny".
Oferty z podaniem miesięcznej kwoty czynszu należy składać w sekretariacie szkoły w terminie do 19 lipca 2013 r.
Bliższe informacje można uzyskać u kier. adm. tel. 58 781 71 21.

Prezydent Miasta Gdyni
Informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości położonej przy ul. Kopernika - garaż numer 33 w Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni: od 19.06.2013 r. do 10.07.2013 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości położonej przy ul. Górnej 23-27 - garaż numer 7 w Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz Najemcy w trybie bezprzetargowym, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni: od 19.06.2013 r. do 10.07.2013 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 342, wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym położonej przy ulicy Wielkokackiej 17, oznaczonej jako działki nr 396/7, 827/8, 692/7, km 67, obręb Gdynia.
Wykaz nr 714/2013/VI/M stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni Nr 11089/13/VI/M z dnia 18 czerwca 2013 r. wywieszony jest na 21 dni od 20 czerwca do 12 lipca 2013 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni Nr 731/2013/VI/M położonej przy ul. Wielkopolskiej/Akacjowej (część działki nr 618/70, KM 75 obręb Gdynia) o pow. 800 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 1 roku (załącznik do zarządzenia nr 11133/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18.06.2013r.) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności ogrodniczo-handlowej (sprzedaż roślin własnej produkcji).
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 21.06.2013 r. do 12.07.2013 r.

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 10 Lutego 27 w Gdyni
poszukuje wykonawców na przeprowadzenie remontu elewacji tylnej budynku. Prace dotowane są z budżetu Miasta Gdyni.
Pisemne oferty należy składać do 10.07. 2013 r. na adres MIK MAR Administracyjno-Techniczna Obsługa Budynków, 81-396 Gdynia, ul. 3 Maja 37 D m.3 z dopiskiem: „Oferta na remont elewacji budynku przy ul. 10 Lutego 27 w Gdyni.
Biuro Administracji MIK MAR czynne jest od godz. 10.00 do 18.00, tel. 58 661 65 22.

Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych im. inż. Tadeusza Wendy
w Gdyni, ul. Morska 79
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5 000.000 euro na roboty budowlane: remont dachów w Zespole Szkół Mechanicznych w Gdyni, przy ul. Morskiej 79.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP pod nr 117347-2013 w dniu 19.06.2013 r.
Szczegółowy zakres prac określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, dokumentacja techniczna i dokumentacja remontowa dostępne w siedzibie zamawiającego oraz na stronach internetowych www.gdynia.pl/bip/jednostki i na http://www.zsmgdynia.prv.pl/.
Oferty należy złożyć do dnia 8.07.2013 r. do godz.10.00 w siedzibie zamawiającego. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 8.07.2013 r.o godz.11.00.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena - 100%. Do kontaktów z Wykonawcami upoważnieni są: kierownik administracyjny Zespołu - Leszek Igielski oraz kierownik biura warsztatów Mirosław Szajewski (pon.- pt. w godz. 8.00 - 15.00); tel.58 621 68 91 i 58 620 83 06.

Prezydent Miasta Gdynia informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 342, wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej dzierżawcy, położonej przy ulicy 10 Lutego 11, oznaczonej jako działki nr 25, 26, 27, 28, 33, 346/32, 498/24, 500/32, km 55, obręb Gdynia. Wykaz nr 728A/2013/VI/M stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni Nr 11130/13/VI/M z dnia 18 czerwca 2013 r. wywieszony jest na 21 dni od 20 czerwca do 12 lipca 2013 r.

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340 następujących wykazów:
- wykazu nr 725/13/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Wrocławskiej 93 (część działki nr 617/194, KM 94 obręb Gdynia) o powierzchni 180 m² w tym: 110 m² pow. użytkowej w budynku i 70 m² terenu bezpośrednio przyległego do budynku, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 1 rok (załącznik do Zarządzenia nr 11100/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18.06.2013r.) z przeznaczeniem na prowadzenie mechaniki samochodowej.
- wykazu nr 726/13/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Wrocławskiej 93 (część działki nr 617/194, KM 94 obręb Gdynia) o powierzchni 290 m² w tym: 220m² pow. użytkowej w budynku i 70 m² terenu bezpośrednio przyległego do budynku, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 1 rok (załącznik do Zarządzenia nr 11101/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18.06.2013r.) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej - kowalstwo artystyczne.
- wykazu nr 724/13/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Wrocławskiej 93 (część działki nr 617/194, KM 94 obręb Gdynia) o powierzchni 233 w tym: 163 m² pow. użytkowej w budynku i 70 m² terenu bezpośrednio przyległego do budynku, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 1 rok (załącznik do Zarządzenia nr 11099/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18.06.2013r.) z przeznaczeniem na prowadzenie mechaniki samochodowej, zakładanie gazowych i alarmowych instalacji samochodowych.
Wykazy wywieszono na okres 21 dni od dnia 21.06.2013 r. do 12.07.2013 r.

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, położonych w Gdyni:
- przy ul. Dachnowskiego, wykaz nr 720/2013/VI/M, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata, działka przydomowa, cz. dz. nr 287/56, KM 17, o pow. 81 m²;
- przy ul. Dachnowskiego, wykaz nr 721/2013/VI/M, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata, działka przydomowa, cz. dz. 287/56, KM 17, o pow. 166 m²;
- przy ul. Swarzewskiej, wykaz nr 722/2013/VI/M, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 1 rok, na częściowe usytuowanie pięciu garaży, dz. 1110/811, o pow. 71 m²;
- Łąki Cisowskie, wykaz nr 727/2013/VI/M, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata, uprawy jednoroczne, cz. dz. 55/3, KM 5, o pow. 500 m²;
- Łąki Cisowskie, wykaz nr 728/2013/VI/M, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata, uprawy jednoroczne, cz. dz. 55/3, KM 5, o pow. 500 m².
Wykazy zostały wywieszone na tablicy na okres 21 dni od dnia 19.06.2013 r. do 10.07.2013 r.

Prezydent Miasta Gdyni informuje
- o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu 718/13/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Lelewela/Falistej (część działki nr 405/66 i 407/66 km 51 obręb Gdynia, o pow. 457 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata (załącznik do Zarządzenia NR 11093/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18.06.2013 r.), z przeznaczeniem na drogę dojazdową i składowanie.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 19.06.2013 r. do 10.07.2013 r.
- o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu 723/13/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Śląskiej 12-14 (część działki nr 1036/261 km 53 obręb Gdynia, o pow. 67 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata (załącznik do Zarządzenia NR 11098/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18.06.2013 r.), z przeznaczeniem na działkę przydomową.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 19.06.2013 r. do 10.07.2013 r.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wpieranie realizacji zadania:
„Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni oraz organizacja w Gdyni imprez sportowych w 2013 roku"
Prezydent Miasta Gdyni na mocy Zarządzenia Nr 11081/13/VI/P z dnia 18 czerwca 2013 r. przyznał dotacje na wspieranie realizacji zadania publicznego - „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni oraz organizacja w Gdyni imprez sportowych w 2013 roku niżej wyszczególnionym podmiotom.
Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni:
Automobilklub Morski - Klub Obywatelski
- 13.000 zł, Fundacja SZTORM GDYNIA -20.000 zł, Gdyński Klub KYOKUSHIN-KAN KARATE-DO -2.000 zł, GKM BAŁTYK -11.800 zł, Gdyńskie Towarzystwo Koszykówki - 43.000 zł, UKS NIEDŹWIADKI -11.000 zł, Karate Klub Gdynia - 3.000 zł , KATS ALPAT - 18.000 zł, Klub Karate Tradycyjnego - 3.000 zł, KS BOMBARDIER - 8.500 zł, KS DELFIN - 30.000 zł, KS MAXIMUS - 7.000 zł, KS SAKO - 8.500 zł, Kub Lekkoatletyczny GDYNIA - 18.000 zł, MKŻ ARKA - 60.000 zł, MKS VISTAL ŁĄCZPOL GDYNIA - 12.500 zł, Pomorska Akademia Karate Tradycyjnego - 2.000 zł, PTTK Zarząd Oddziału Mar. Wojennej Przy Klubie Marynarki Wojennej - 6.000 zł, RC ARKA - 20.000 zł, Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej - 20.000 zł, SI ARKA - 80.000 zł, Stowarzyszenie KAR-DO SPÓJNIA - 5.000 zł, SKS BAŁTYK - 70.000 zł, Stow. KS GDYNIA SHARKS - 2.000 zł, UKS AZYMUT 45 - 11.000 zł, UKS CHYLONIA - 2.900 zł, UKS CISOWA - 21.900 zł, UKS GALEON - 20.000 zł, UKS ISKRA - 8.000 zł, UKS JANTAR - 20.000 zł, UKS MDK Gdynia - 3.000 zł, UKS OMEGA - 9.000 zł, UKS OPTY - 10.000 zł, UKS ORLIK - 12.000 zł, UKS SIÓDEMKA - 4.000 zł, UKS SIEDEMNASTKA - 2.500 zł, UKS SOKÓŁ - 6.000 zł, UKS TREFL - 18.000 zł, UKS ZŁOTY TUR - 8.500 zł, UKŻ OPTI CWM - 20.000 zł, Stow. VISTAL ŁĄCZPOL GDYNIA - 22.500 zł, WKS FLOTA - 46.500 zł, YKP GDYNIA - 80.000 zł.
Organizacja w Gdyni imprez sportowych:
KATS ALPAT
- 8.840 zł, KS BOMBARDIER - 7.900 zł, KS DELFIN - 9.900 zł, UKS AZYMUT 45 - 2.600 zł, UKS CISOWA - 9.800 zł, UKS CHYLONIA - 7.000 zł, UKS DWÓJKA - 9.486 zł, UKS GALEON - 9.900 zł, UKS ORLIK - 6.400 zł, Pomorska Akademia Karate Tradycyjnego - 4.400 zł, YKP GDYNIA - 13.300 zł.
Szczegółowy wykaz przyznanych dotacji zawierający pełną nazwę podmiotu, nazwę zadania oraz kwotę dotacji na poszczególne zadania został opublikowany na stronach portalu internetowego Miasta Gdyni, Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdyni www.gdynia.pl i Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji www.gdyniasport.pl oraz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. 3 Maja 27/31 i Gdyńskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Olimpijskiej 5/9.


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdyni
poszukuje wykonawcy następujących opracowań projektowych dotyczących drogi dojazdowej do budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy alei Zwycięstwa 195 w Gdyni oraz do działki nr 257/43 przy alei Zwycięstwa 195A w Gdyni:
a) oceny technicznej, opracowanej przez osobę/osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane, oceniającej prawidłowość wykonania robót budowlanych związanych z budową murów oporowych na działce nr 257/43 stanowiącymi integralną część wybudowanej na działkach nr 257/43 i nr 855/43 drogi dojazdowej, która winna w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości zawierać również rozwiązania projektowe doprowadzające wybudowane mury oporowe do zgodności z przepisami;
b) ekspertyzy technicznej, opracowanej przez osobę/osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane, oceniającej prawidłowość wykonania robót budowlanych związanych z budową na działkach Nr 257/43 i nr 855/42 drogi dojazdowej do budynku przy alei Zwycięstwa 195 w Gdyni oraz wskazującej zakres robót budowlanych niezbędnych do doprowadzenia wybudowanej drogi dojazdowej do zgodności z obowiązującymi przepisami oraz w sposób uwzględniający interesy osób trzecich w zakresie pozostawienia możliwości dojazdu do nieruchomości położonych w Gdyni przy Alei Zwycięstwa zapisanych w księgach wieczystych KW Nr 2631 stanowiącej działkę Nr 546/43, KW Nr 3713 stanowiącej działkę nr 373/43 i KW 3102 stanowiącej działkę nr 257/43.
Pisemne oferty należy składać w terminie 14 dni od ukazania się „Ratusza" w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdyni przy ul. Legionów 130 w Gdyni, pokój 130 z dopiskiem na kopercie: „al. Zwycięstwa 195 w Gdyni". Kontakt: tel. 58 620 73 27.


ikona