1106 (706) 2013-07-05 - 2013-07-11

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
Przetarg odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2013 roku o godz. 10.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w NORDEA BANK POLSKA S.A. w Gdyni nr 53144010260000000000401037 w terminie do 26 sierpnia 2013 roku. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie.
W przetargu będzie można nabyć następujące nieruchomości położone przy:
1. ul. Mitry 7A, o pow. 1 767 m²,
2. ul. Ledóchowskiego o pow. 4 444 m²,
3. ul. Moniuszki 18 o pow. 443 m²,
4. ul. Zielonej 23 o pow. 1 246 m²,
5. ul. Benisławskiego o pow. 1 011 m²,
6. ul. Korzeniowskiego 12 o pow. 963 m²,
7. ul. Płk. Dąbka-Maciejewicza o pow. 2 483 m²,
8. ul. Olgierda 65 o pow. 705 m²,
9. ul. Leszczynki 155 o pow. 782 m²,
10. ul. Armatorów 5A o pow. 469 m²,
11. ul. Łabędziej o pow. 4 874 m²,
12. ul. Bosmańskiej 29A o pow. 7 675 m²,
Ogłoszenie o przetargu ukazało się w „ Gazecie Wyborczej" w dniu 28 czerwca 2013 roku,
a także zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Referatu Polityki Gospodarowania Nieruchomościami przy pok. 336 na III piętrze tut. Urzędu.
Materiały przetargowe dot. zbywanych nieruchomości są do wglądu w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. 336 na III piętrze tut. Urzędu,
a także na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: http://www.investgdynia.pl/.
Powyższe informacje można również uzyskać telefonicznie pod numerami telefonów:
(58) 668 85 15, 668 85 16, 668 89 38, 668 89 39 lub 668 89 40.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, położonych w Gdyni:
- Łąki Cisowskie, wykaz nr 732/2013/VI/M, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata, uprawy jednoroczne, cz. dz. nr55/3, KM 5, o pow. 1000 m²;
- przy ul. Gospodarskiej, wykaz nr 734/2013/VI/M, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata, działka przydomowa, dz. 194/124, KM 13, o pow. 81 m²;
- przy ul. Pawiej, wykaz nr 736/2013/VI/M, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata, działka przydomowa, dz. 126/36, o pow. 36 m²;
- przy ul. Puckiej 112, wykaz nr 737/2013/VI/M, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata, plac betonowy, cz. dz. 183/13, KM 99, o pow. 162 m²;
Wykazy zostały wywieszone na tablicy na okres 21 dni od dnia 27.06.2013 r. do 18.07.2013 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu Nr 738/13/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 11222/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 25.06.2013 r. - nieruchomości położonej przy al. Zwycięstwa 138 (wykaz działek na stronie internetowej: www.gdynia.pl w zakładce Ratusz) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 30 lat.
Wykazy są publikowane przez okres 21 dni tj. od 26.06.2013 r. do 17.07.2013 r.

Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.000.000 euro na
modernizację korpusu drogi nad przepustem Potoku Wiczlińskiego w Gdyni
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego http://www.zdiz.gdynia.pl/.
SIWZ dostępna jest pod adresem ftp://server.zdiz.gdynia.pl/korpusnadpotokiem
Termin składania ofert: 12.07.2013 r. godzina 11.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: w sprawach merytorycznych: Adam Lesiński, tel. 58 761 20 23, w godz. 7.30 - 15.30, w sprawach proceduralnych: Jolanta Sagan, tel. 58 761 20 86, w godz. 7.00 - 16.00.

Uwaga, organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni
ogłosił w Zarządzeniu Nr 11180/13/VI/O z dnia 25 marca 2013r. otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu zajęć wychowawczych dla dzieci i młodzieży, w okresie od 1.09.2013 r. do 31.08.2014 r.
Przewidywana kwota dotacji 70 000,00 zł brutto. Szczegółowe informacje na temat konkursu, zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz w Urzędzie Miasta Gdyni - Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31. Ostateczny termin składania ofert ustala się na dzień 26 lipca 2013r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gdyni, (ul. 10 Lutego 24, pokój 602).
W przypadku ofert wysyłanych pocztą, liczy się data wpływu do Kancelarii UM (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54). Oferty złożone po 26 lipca 2012 r. nie zostaną rozpatrzone. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 31 sierpnia 2013 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu - w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze, obok pokoju 428:
- wykazu nr 719/2013/VI/M nieruchomości o łącznej pow. 500 m² położonej w Gdyni, przy ul. Rybaków, będącej własnością Gminy Miasta Gdyni oznaczonej na karcie mapy KM 19 obręb Pogórze, jako część działki nr 1062/10. Okres dzierżawy: 3 lata. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: działka ogrodnicza, zieleń ozdobna.
- wykazu nr 730/2013/VI/M nieruchomości o łącznej pow. 10 515 m² położonej w Gdyni, przy ul. Adm. Unruga, będącej własnością Gminy Miasta Gdyni oznaczonej na karcie mapy KM 104 obręb Gdynia, jako część działki nr 251/115. Okres dzierżawy: 3 lata. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: usługi transportowe z warsztatem i parking.
Wykazy wywieszono na okres 21 dni: od 19.06.2013 r. do 10.07.2013 r.

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni , ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 5.000.000 euro na:
Roboty budowlane polegające na wykonywaniu napraw i remontów dróg, obiektów inżynierskich w rejonach I, II, III na terenie Miasta Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego http://www.zdiz.gdynia.pl/. SIWZ dostępna jest pod adresem: ftp://server.zdiz.gdynia.pl/drogi.
Termin składania ofert: 22.07.2013 r. godz. 11.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach merytorycznych: Ewa Muszyńska, tel. 58 761 20 22 w godz. 8.00 - 15.00, Tomasz Krzak, tel. 58 761 20 23 w godz. 8.00 - 15.00 w sprawach proceduralnych: Ewa Jodłowska, tel. 58 761 20 88 w godz. 7.30 - 15.30.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości, zabudowanej garażami wybudowanymi ze środków własnych użytkowników, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni: od 26.06.2013 r. do 17.07.2013 r.

Prezydent Miasta Gdyni
Informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 336 w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, wykazu nieruchomości położonej przy ul. Chwaszczyńskiej 155, oznaczonej na km 3, obręb Chwaszczyno,
jako działki o nr: 165/16, 165/18 i 165/26 o łącznej powierzchni 43 942 m², objętej księgą wieczystą nr GD1Y/00011188/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gdyni przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz nr 733/13/VI/M stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 11193/13/VI/M z dnia 25.06.2013 r., wywieszony został na okres od dnia 26.06.2013 r. do dnia 18.07.2013 r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy
ul. Zygmunta Augusta 13 w Gdyni
poszukuje wykonawcy robót polegających na remoncie elewacji frontowej budynku przy ul. 10 Lutego 8/ Zygmunta Augusta 13 w Gdyni.
Uproszczoną specyfikację zamówienia można uzyskać w ABK-3 (administratora nieruchomości) ul. Abrahama 55 w Gdyni w godz. pon., wt., czw., pt. 7.00 - 15.00, śr. 9.00 - 17.00, tel. 58 620 51 38. Pisemne oferty należy złożyć w siedzibie ABK-3 adres jw. w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia. Prace objęte są dofinansowaniem z funduszu na renowację zabytków z budżetu Miasta Gdyni.

Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Śmidowicza 71B w Gdyni
informuje, że w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłosiła przetarg nieograniczony na roboty remontowe elewacji frontowej zabytkowego budynku, dawnego domu podoficerskiego w Zespole Dowództwa Floty i Koszar Marynarki Wojennej Gdyni. Prace dotowane są przez Gminę Miasta Gdynia.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej: http://www.bojargdynia.pl/.
Oferty należy składać w terminie do dnia 22.07.2013 r. do godz.11.30 u Administratora Budynku BOJAR S.C. Zarządzanie Nieruchomościami Bożena i Ryszard Jażdżewscy, ul. Żwirki i Wigury 12, 81-394 Gdynia".

Prezydent Miasta Gdyni,
na mocy Zarządzenia Nr 11143/13/VI/R z dnia 18 czerwca 2013 r. przyznał dotację na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych oraz interwencyjnego noclegu osobom nietrzeźwym. Dotacja w roku 2013 w wysokości 306 276,00 PLN została przyznana Stowarzyszeniu „Alter - Ego", ul. Wiślana 7, 05-077 Warszawa - Wesoła.