Od 15 stycznia trwa rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19. Wszystkie niezbędne informacje związane ze szczepieniami w Gdyni można znaleźć w specjalnie utworzonej zakładce #GDYNIASIĘSZCZEPI. Od 15 stycznia trwa rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19. Wszystkie niezbędne informacje związane ze szczepieniami w Gdyni można znaleźć w specjalnie utworzonej zakładce #GDYNIASIĘSZCZEPI.
1106 (706) 2013-07-05 - 2013-07-11

Po 32. sesji Rady Miasta Gdyni

26 czerwca 2013 r., odbyła się XXXII w bieżącej VI kadencji samorządu sesja Rady Miasta Gdyni. Radni jednogłośnie uchwalili rezolucję w sprawie rozstrzygnięcia przez PONFZ konkursu ofert na Ambulatoryjną Opiekę Specjalistyczną w latach 2013-2016 o następującej treści:
Prezes Rady Ministrów Pan Donald Tusk
Minister Zdrowia Pan Bartosz Arłukowicz
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Pani Agnieszka Pachciarz
Rada Miasta Gdyni wyraża zdecydowany sprzeciw wobec rozstrzygnięcia przez PONFZ konkursu ofert na Ambulatoryjną Opiekę Specjalistyczną w latach 2013-2016.
Podjęte decyzje spowodowały ograniczenie i utrudnienie dostępu do opieki medycznej, odebrały gdyńskim pacjentom prawo do ciągłości świadczeń, przyniosły chaos i poczucie zagrożenia zdrowia a nawet życia.
System, w którym w trybie konkursu decyduje się o kwestiach szczególnie istotnych dla mieszkańców, pozbawiony jest transparentności, nie gwarantuje komplementarności usług medycznych i prowadzi do trwonienia publicznych pieniędzy. Oparty jest na absurdach, zatrważa brakiem hierarchii wartości uwzględniającej dobro pacjenta. Zdumiewa, że procedury tak fundamentalne jak dostęp do opieki medycznej nie podlegają zewnętrznej kontroli i pozbawione są jawności. Chaos potęguje brak zasad związanych z tworzeniem sieci placówek ochrony zdrowia, mnożenie podmiotów, których jakość usług nie mogła podlegać wcześniejszej ocenie.
Dlatego Rada Miasta Gdyni żąda unieważnienia konkursu, aneksowania obowiązujących umów i ponownego przeprowadzenia procedury konkursowej.
 
Radni podjęli 35 uchwał, wśród nich m.in.:
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok, a także w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Gdyni absolutorium za rok 2012.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gdyni za 2012 rok. Za absolutorium dla Prezydenta Miasta Gdyni głosowało 23 radnych (Samorządności oraz Prawa i Sprawiedliwości), 5 głosowało przeciwko (Platforma Obywatelska).
- określili wysokość środków na działalność statutową rad dzielnic w roku 2014.
Wynosić one będą 8,20 zł na jednego mieszkańca dzielnicy. Dodatkowe środki w wysokości 775 000 zł przeznaczone zostaną na sfinansowanie przedsięwzięć wyłonionych w ramach konkursów: „Gdynia po godzinach", „Kultura w dzielnicy", „Bezpieczna dzielnica", „Piękna dzielnica".
- uchwalili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne, rejon ulic Śląskiej i Podolskiej.
Granice obszaru przebiegają: od zachodu i południa - wzdłuż ulic Warszawskiej i Poznańskiej do Węzła Franciszki Cegielskiej, od wschodu i północy - wzdłuż linii kolejowej (odcinek Gdańsk-Gdynia).
- przyjęli dokument pn. „Zintegrowany Plan Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miasta Gdyni w zakresie miejskich obiektów kulturalnych, obiektów usługowych i handlowych oraz działań rewitalizacyjnych (ZIPROM)" oraz Raport z wynikami konsultacji społecznych ZIPROM.
Rada Miasta Gdyni przyjęła ZIPROM w grudniu 2011 r. Opracowany został na potrzeby realizacji planowanych na terenie Gdyni inwestycji z udziałem środków europejskich w ramach inicjatywy Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego - JESSICA.
W 2013 r. dokument został rozszerzony o trzy nowe przedsięwzięcia:
- Gdyńską Szkołę Filmową z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkim i zagospodarowanie tego placu wraz z budową kolejki torowej z Placu Grunwaldzkiego na Kamienną Górę;
- rozbudowę Szpitala Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. położonego w centrum Gdyni, z uwzględnieniem udziału partnera prywatnego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego;
- ośrodek konferencyjno-szkoleniowy z pokojami gościnnymi i zapleczem gastronomicznym na terenie zespołu pałacowo-parkowego przy ul. Folwarcznej 2.
- uchwalili „Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Gdyni".
Programy tworzy się w obrębie aglomeracji, na których przekroczone zostały dopuszczalne wartości hałasu. Takie obszary określone zostały na podstawie Elektronicznej Mapy Akustycznej Miasta Gdyni. Realizacja programu przyczyni się do ograniczenia ponadnormatywnego hałasu w środowisku.
- w sprawie podjęcia współpracy między miastem Gdynia i miastem Zhuhai (Chińska Republika Ludowa).
Miasto Zhuahi w Chinach zwróciło się do Gdyni z propozycją nawiązania współpracy. Miałaby ona przebiegać głównie na polu gospodarki, rozwoju portów i turystyki. Opierałaby się również na wymianie doświadczeń i współpracy w dziedzinach kultury, edukacji, nauki i technologii.
Zhuhai leży w prowincji Guangdong w delcie Rzeki Perłowej i liczy 1 491 200 mieszkańców. Jest miastem nadmorskim, na jego obszarze znajduje się 146 wysp (stąd nazywane jest „Miastem Stu Wysp").
W Zhuhai znajduje się port Gaolan, jedyny port głębokowodny położony na zachodnim brzegu ujścia Rzeki Perłowej oraz główny węzeł portowy nadmorskich obszarów Chin. Miasto posiada też lotnisko.
W trakcie trzydziestoletniego okresu tworzenia w Zhuhai Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w branży wytwórczej ukształtowały się następujące branże przemysłu: elektronika i informatyka, elektryczne artykuły gospodarstwa domowego, biofarmaceutyka, aparatura i sprzęt medyczny, petrochemia oraz maszyny precyzyjne, materiały poligraficzne i produkcja jachtów. W ostatnich latach Zhuhai intensywnie rozwijało nowe gałęzie przemysłu, takie jak lotnictwo ogólne oraz produkcja sprzętu do inżynierii morskiej.
Dzięki morskim wyspom, źródłom geotermalnym oraz golfowi Zhuhai posiada bogaty potencjał turystyczny. Miasto stało się jednym z najlepszych destynacji turystycznych w Chinach.
- uchwalili zmiany w budżecie miasta na rok 2013, w wyniku których wynosi on po stronie:
dochodów - 1 255 659 812 zł,
wydatków - 1 354 676 038 zł,
przychodów - 125 416 226 zł,
rozchodów - 26 400 000 zł.
Zmiany mają związek m.in. ze zwiększeniem dochodów o środki z subwencji na dofinansowanie rozbudowy ul. Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ul. Chwaszczyńskiej - odcinek III leśny, a także zwiększeniem wydatków na: modernizację dróg gminnych, modernizację i przebudowę Teatru Muzycznego, wkład własny miasta w przebudowę budynku przy ul. Uczniowskiej 2 na potrzeby żłobka.
Z treścią uchwał można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.gdynia.pl/bip (zakładka Prawo lokalne - Uchwały Rady Miasta).