1106 (706) 2013-07-05 - 2013-07-11

Ważny komunikat dla spadkobierców

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdyni informuje:
Trybunał Konstytucyjny w dniu 4 czerwca 2013 r. wydał wyrok sygn. Akt P 43/11, w którym orzekł niezgodność z art. 2 Konstytucji RP artykułu 4a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2008 r., w zakresie, w jakim przewidywał miesięczny termin złożenia zgłoszenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego nabycia w drodze dziedziczenia własności rzeczy lub praw majątkowych przez osoby najbliższe.
Wobec powyższego podatnikom, którym w skutek przekroczenia miesięcznego terminu na złożenie zgłoszenia ustalono zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku od spadków i darowizn przysługuje prawo do złożenia wniosku do naczelnika właściwego urzędu skarbowego o wznowienie postępowania w sprawie podatku od spadków i darowizn w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 lipca 2013 r.
Wznowienie postępowania obejmować będzie tylko te przypadki, w których spełnione są łącznie następujące warunki:
nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych nastąpiło w drodze dziedziczenia,
śmierć spadkodawcy nastąpiła od dnia 1 stycznia 2007 r.,
postanowienie sądu stwierdzające nabycie spadku uprawomocniło się w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. (zarejestrowano akt poświadczenia dziedziczenia w 2008 r.),
wyłączną przesłanką ustalenia zobowiązania podatkowego było zgłoszenie nabytych rzeczy lub praw majątkowych naczelnikowi urzędu skarbowego z uchybieniem wyznaczonego miesięcznego terminu.