1107 (707) 2013-07-12 - 2013-07-18

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się obok pokoju 428 w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54:
- wykazu nr 740/2013/VI/M nieruchomości o pow. 13 m² opisanej na KM 63 obręb Gdynia, jako część dz. nr 988 położonej przy ul. Dąbrowskiego, będącej własnością Gminy Miasta Gdyni. Przeznaczonej do wydzierżawienia - w trybie bezprzetargowym - w celu realizacji osłony śmietnikowej.
Niniejszy wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia nr 11293/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2.07.2013 r.
Wykazy wywieszono na okres 21 dni: od 8.07.2013 r. do 29.07.2013 r.

Pomorska Grupa Zarządców Nieruchomości działając z ramienia Zarządu wspólnoty Mieszkaniowej „Żwirki i Wigury 2" w Gdyni
składa zapytanie ofertowe na wykonanie remontu elewacji frontowej, renowacji portalu i cokołu budynku przy ul. Żwirki i Wigury 2.
Prace będą polegały na oczyszczeniu i uzupełnieniu tynków szlachetnych na cokole i portalu oraz pomalowaniu elewacji. Prace są dofinansowane ze środków Budżetu Gimny Miasta Gdyni. Wszelkie pytania należy kierować pod nr tel. 885 320 106. Oferty należy złożyć w terminie 7 dni od dnia ukazania ogłoszenia w siedzibie zarządcy: PGZN, ul. Waszyngtona 9, 81-368 Gdynia.

Gmina Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5.000.000 euro na robotę budowlaną „Wykonanie II etapu instalacji przeciwpożarowych SAP i DSO w Miejskiej Hali Targowej przy ul. Wójta Radtkego 36/40".
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 3.07.2013 r., sygn. numerem 132747 - 2013. Kod CPV: 45.00.00.00-7, 45.31.00.00-3.
Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa SIWZ. Termin wykonania: Zakończenie: 15.10.2013 r. Wadium: 6.000 zł. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%. Termin związania ofertą 30 dni. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Wydziału Budynków, ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia na pisemne zamówienie za opłatą 200zł, dokonaną w kasie lub na konto: Urząd Miasta Gdyni Nordea Bank nr 44144010260000000000335045 lub pobrać ze strony internetowej www.gdynia.pl/bip/uslugi.
Termin składania ofert - do dnia 18.07.2013 r. do godz. 11.30 w Wydziale Budynków Urzędu Miasta w Gdyni (III piętro), pokój 302-sekretariat, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia.
Otwarcie ofert odbędzie się 18.07.2013 r. o godz. 12.00 w pok. 301 w Wydziale Budynków Urzędu Miasta Gdyni (III piętro), ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia.
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków zostały określone w SIWZ. Ocena spełnienia warunków przez Wykonawców dokonana zostanie na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest Beata Brzostowska, tel. 58 66 82 300, naczelnik Wydziału Budynków.

Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Morskiej 67
poszukuje wykonawcy prac remontowo-renowacyjnych w zakresie: wycinka drzew, prace ziemne, prace brukarskie, wykonanie ogrodzenia drewnianego, wykonanie prac murarsko tynkarskich, konserwatorskich i budowlanych, naprawa muru oporowego tarasu południowego wraz z tynkowaniem, naprawa muru oporowego podwórek, remont muru ogrodzeniowego.
Szczegóły robót oraz wgląd do projektu w ABK IV, adres: Gdynia, ul. Warszawska 67 A, Dział techniczny.
Prace objęte są dofinansowaniem z budżetu miasta Gdyni z funduszu na renowację zabytków.
Pisemne oferty (z wyszczególnieniem kosztu poszczególnych punktów prac) należy składać w terminie do 14 dni od ukazania się w „Ratuszu" na adres: ABK IV Gdynia, ul. Warszawska 67 a, Dział techniczny.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428:
1. wykazu nr 738/2013/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. H. Sucharskiego (działka nr 973/8, km 17 obręb Pogórze o pow. 109 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata (załącznik do Zarządzenia nr 11291/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2.07.2013 r.) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej.
2. wykazu nr 739/2013/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. Zygmunta Augusta (część działki nr 995/413, km 54 obręb Gdynia o pow. 5,0 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata (załącznik do Zarządzenia nr 11292/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2.07.2013 r.) z przeznaczeniem na lokalizację schodów do lokalu usługowego;
Wykazy wywieszono na okres 21 dni od dnia 4.07.2013 roku do dnia 25.07.2013 roku.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 336 w budynku Urzędu Miasta położonym pryz al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 wykazu niezabudowanych nieruchomości położonych przy ul. Kacze Buki oznaczonych na km. 7, obręb Chwaszczyno jako działki nr: 237/52 o pow. 698 m², 237/53 o pow. 711 m², nr 237/55 o pow. 1.063 m², nr 237/56 o pow. 816 m² oraz nr 237/57 o pow. 842 m² objętych księgą wieczystą nr GD1Y/00011869/7 Sądu Rejonowego w Gdyni - przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykazy nr 741 - 745 /2013/VI/M będące załącznikami do zarządzeń nr 11307-11311/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2.07.2013 r. wywieszone zostały na okres od dnia 4.07.2013 r. do dnia 25.07.2013 r.

Uwaga, organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni
ogłosił w Zarządzeniu Nr 11180/13/VI/O z dnia 25 czerwca 2013 r. otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu zajęć wychowawczych dla dzieci i młodzieży, w okresie od 1.09.2013 r. do 31.08.2014 r. Przewidywana kwota dotacji 70 000,00 zł brutto.
Szczegółowe informacje na temat konkursu, zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz w Urzędzie Miasta Gdyni - Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31.
Ostateczny termin składania ofert ustala się na dzień 26 lipca 2013 r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gdyni, (ul. 10 Lutego 24, pokój 602). W przypadku ofert wysyłanych pocztą, liczy się data wpływu do Kancelarii UM (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54).
Oferty złożone po 26 lipca 2013 r. nie zostaną rozpatrzone. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 31 sierpnia 2013 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu przy p. 344 wykazu
nr 8/2013 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców:
ul. Maciejewicza 15A/7, Gniewska 24/30, Komandorska 18-20B/2, Zamenhofa 12C/2, Porębskiego 6A/8.
Wykaz wywieszono na okres 6 tygodni od dnia 4.07.2013 r. do dnia 16.08.2013 r.

Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej dz. nr 370/45 k.m. 79 o pow. 55 m²; przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat.
Wykaz wywieszono na okres od dnia 5.07. 2013 r. do dnia 25.07.2013 r.

Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej cz. dz. nr 324/212 k.m. 80 o pow. 41m²; przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat.
Wykaz wywieszono na okres od dnia 5.07. 2013 r. do dnia 25.07.2013 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu 746/2013/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Widnej (część działki nr 523/140 km 65 obręb Gdynia, o łącznej pow. 18 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony 3 lata (załącznik do Zarządzenia NR11312/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2.07.2013 r.), z przeznaczeniem na rozbudowę pergoli śmietnikowej.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 5.07.2013 r. do 26.07.2013 r.

NZOZ „Wzgórze Św. Maksymiliana" Sp. z o.o. w Gdyni ul. Legionów 67
wynajmie powierzchnię o pow. 6 m² na działalność kiosku z gazetami i innymi artykułami.
Dodatkowe informacje można uzyskać drogą telefoniczną pod numerem 58 66 77 309 lub pocztą elektroniczną: nzozmaks@poczta.onet.pl.