1108 (708) 2013-07-19 - 2013-07-25

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), uchwały Rady Miasta Gdyni nr XXVII/560/13 z dnia 23 stycznia 2013 r. oraz uchwały Rady Miasta Gdyni nr XIII/245/11 z dnia 26 października 2011 r. zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu:
1) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Karwiny w Gdyni, rejon ulic J. Porazińskiej i Nowowiczlińskiej, którego granice przebiegają:
 od północy - wzdłuż granic Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego,
 od wschodu - wzdłuż granic miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Karwiny w Gdyni, rejon ulic Makuszyńskiego i Porazińskiej obejmując ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. J. Porazińskiej, dalej przez teren leśny do południowej granicy działki nr 76/3,
 od południa - wzdłuż granicy dz. nr 76/3,
 od zachodu - przez teren leśny do granic Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego;
2) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Orłowo i Redłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej i ulic: Kościelnej, Armatorów i Kasztanowej, którego granice przebiegają:
 od północy - wzdłuż ul. Krośnieńskiej, osi al. Zwycięstwa, następnie wzdłuż ulic: Weteranów i Powstania Styczniowego, wzdłuż południowej granicy terenu Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej oraz wzdłuż granicy terenów leśnych,
 od wschodu - wzdłuż wschodniej granicy terenów mieszkaniowych przy ul. Szyprów,
 od południa - wzdłuż osi al. Zwycięstwa i ul. Kasztanowej,
 od zachodu - wzdłuż linii kolejowych (odcinek Gdańsk - Gdynia)
wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 29.07.2013 r. do 27.08.2013 r., od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 20.00, w sobotę w godz. 12.00 - 20.00, w niedzielę w godz. 12.00 - 18.00, w Gdynia InfoBox OBSERWATORIUM ZMIAN, ul. Świętojańska 30. Z projektem planu można również zapoznać się i uzyskać szczegółowe informacje w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Karwiny w Gdyni, rejon ulic J. Porazińskiej i Nowowiczlińskiej odbędzie się w dniu 7.08.2013 r., o godz. 16.00, w Gdynia InfoBox OBSERWATORIUM ZMIAN, ul. Świętojańska 30.
Dyskusja publiczna
nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Orłowo i Redłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej i ulic: Kościelnej, Armatorów i Kasztanowej, odbędzie się w dniu 19.08.2013 r., o godz. 16.00, w Gdynia InfoBox OBSERWATORIUM ZMIAN, ul. Świętojańska 30.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.09.2013 r. Jednocześnie na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku, Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami) zawiadamiam o przyjęciu Prognozy oddziaływania na środowisko i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 336 wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonej w Gdyni przy ul. Chabrowej, zabudowanych działek gruntu oznaczonych nr 790/13 i 792/19, na karcie mapy 20, obręb Gdynia, o łącznej pow. 76 m².
Wykaz nr 747/13/VI/M, stanowiący załącznik do zarządzenia nr 11362/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 9.07.2013 roku, wywieszony jest od dnia 12.07.2013 r. do dnia 2.08.2013 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428:
1. wykazu nr 751/2013/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. Złotej (część działki nr 359, km 7 obręb Pogórze o pow. 120 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata (załącznik do Zarządzenia nr 11366/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 9.07.2013 r.) z przeznaczeniem na działkę przydomową;
2. wykazu nr 750/2013/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. Rtęciowej 52 (część działki nr 688/36, km 10 obręb Pogórze o pow. 216 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata (załącznik do Zarządzenia nr 11365/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 9.07.2013 r.) z przeznaczeniem na działkę przydomową;
3. wykazu nr 749/2013/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. Płk. Dąbka (część działki nr 496, km 33 obręb Gdynia o pow. 12 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata (załącznik do Zarządzenia nr 11364/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 9.07.2013 r.) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej w tymczasowym pawilonie.
Wykazy wywieszono na okres 21 dni od dnia 11.07.2013 roku do dnia 1.08.2013 roku.

Uwaga, organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni ogłosił w Zarządzeniu Nr 11180/13/VI/O z dnia 25 czerwca 2013 r. otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu zajęć wychowawczych dla dzieci i młodzieży, w okresie od 1.09.2013 r. do 31.08.2014 r.
Przewidywana kwota dotacji 70 000,00 zł brutto. Szczegółowe informacje na temat konkursu, zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz w Urzędzie Miasta Gdyni - Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31. Ostateczny termin składania ofert ustala się na dzień 26 lipca 2013 r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gdyni, (ul. 10 Lutego 24, pokój 602). W przypadku ofert wysyłanych pocztą, liczy się data wpływu do Kancelarii UM (Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54).
Oferty złożone po 26 lipca 2013 r. nie zostaną rozpatrzone. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 31 sierpnia 2013 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 336 w budynku Urzędu Miasta Gdyni położonym przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 wykazu niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Strzelców 28, oznaczonej na km 1 obręb Wielki Kack jako działka nr 110/11 objęta księgą wieczystą nr GD1Y/00023873/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w o powierzchni 1.457 m² przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz nr 752/13/VI/M stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 11384/13/VI/M z dnia 9.07.2013 r., wywieszony został na okres od dnia 10.07.2013 r. do dnia 31.07.2013 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 336 w budynku Urzędu Miasta Gdyni położonym przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 wykazu niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Przemyskiej 20, oznaczonej jako działki nr 874/20 i 851/21, km 76, obręb Gdynia, objęte księgą wieczystą GD1Y/00007618/2 Sądu Rejonowego w Gdyni, o łącznej powierzchni 598 m², przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz nr 748/13/VI/M stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 11363/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdynia z dnia 9 lipca 2013 r. wywieszony został na okres od dnia 10.07.2013 r. do dnia 31.07.2013 r.

Prezydent Miasta Gdyni
ogłosił w Zarządzeniu Nr 11283/13/VI/M z dnia 2 lipca 2013 r. przeprowadzenie konkursu ofert na najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Zespole Miejskich Hal Targowych - plac targowy, hala płaska, hala łukowa ul. Wójta Radtkego 36/38/40 dla której prowadzona jest księga wieczysta KW 5121 przeznaczonych do najmu na czas oznaczony do 3 lat na prowadzenia działalności handlowo - usługowej w tymczasowych pawilonach handlowych, ławach stanowiących nakłady Wynajmującego podanych poniżej
:
Położonych na placu targowym: Pawilon handlowy nr 222 o powierzchni 9,60 m²; Pawilon handlowy nr 242 o powierzchni 9,60 m²; Pawilon handlowy nr 243 o powierzchni 9,60 m²; Pawilon handlowy nr 244 o powierzchni 12,70 m²; Pawilon handlowy nr 245 o powierzchni 12,70 m²; Pawilon handlowy nr 246 o powierzchni 9,60 m²; Pawilon handlowy nr 247 o powierzchni 9,60 m²; Pawilon handlowy nr 249 o powierzchni 9,60 m²; Pawilon handlowy nr 320 o powierzchni 9,60 m²; Pawilon handlowy nr 324 o powierzchni 9,60 m²; Pawilon handlowy nr 339 o powierzchni 9,60 m²; Pawilon handlowy nr 352 o powierzchni 9,60 m²; Pawilon handlowy nr 353 o powierzchni 9,60 m²; Pawilon handlowy nr 354 o powierzchni 9,60 m²; Pawilon handlowy nr 355 o powierzchni 10,80 m²; Pawilon handlowy nr 363 o powierzchni 9,60 m²; Pawilon handlowy nr 365 o powierzchni 9,60 m²;
Położone przy hali rybnej: Ława przemysłowa o powierzchni 2,0 m²- ozn. nr 1; Ława przemysłowa o powierzchni 2,0 m² - ozn. nr 2; Ława przemysłowa o powierzchni 2,0 m²- ozn. nr 3; Ława przemysłowa o powierzchni 1,5 m²- ozn. nr 6; Ława przemysłowa o powierzchni 1,0 m²- ozn. nr 9; Ława przemysłowa o powierzchni 1,5 m²- ozn. nr 10; Ława przemysłowa o powierzchni 2,5 m²- ozn. nr 18; Ława przemysłowa o powierzchni 2,0 m²- ozn. nr 19;
Położonych na hali łukowej: Pawilon handlowy nr 5 o powierzchni 10,0 m²; Pawilon handlowy nr 15 o powierzchni 10,0 m²; Pawilon handlowy nr 21 o powierzchni 10,0 m²; Pawilon handlowy nr 22 o powierzchni 10,0 m²; Pawilon handlowy nr 23 o powierzchni 10,0 m²; Pawilon handlowy nr 33 o powierzchni 10,0 m²; Pawilon handlowy nr 44 o powierzchni 10,0 m²; Pawilon handlowy nr 45 o powierzchni 10,0m²; Pawilon handlowy nr 74 o powierzchni 90,0 m²;
Położonych na hali płaskiej: Pawilon handlowy nr 209 o powierzchni 8,70 m²; Pawilon handlowy nr 213 o powierzchni 8,70 m²; Pawilon handlowy nr 224 o powierzchni 8,70 m²; Pawilon handlowy nr 259 o powierzchni 8,70 m²; Pawilon handlowy nr 263 o powierzchni 8,70 m²; Pawilon handlowy nr 269 o powierzchni 8,70 m²
Dla nieruchomości wymienionych powyżej ustala się minimalną stawkę czynszu najmu miesięcznego (za pawilon, ławę), w tym dla: oznaczonych punktami od 1 do 17 w wysokości: 120,00 zł., oznaczony punktami od 18 do 25 w wysokości 90,00 zł., oznaczony punktami od 27 do 34 w wysokości - 450,00, oznaczony punktem 35 w wysokości: 3500,00 zł., oznaczony punktami od 36 do 41 w wysokości - 550,00 zł.
Warunek ważności oferty jest wpłacenie wadium w wysokości 2000,00 zł do dnia 24 lipca 2013 r. na konto depozytowe w Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni nr 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037 lub płatne gotówką w terminie do 24 lipca 2013 r. do godz.14.30 w kasie Urzędu Miasta Gdyni al. Marszałka J Piłsudskiego 52/54 sala mieszkańców Kasa C.
Oferta musi zawierać stawkę czynszu najmu nie mniejszą niż stawka czynszu minimalna. Oferta składana jest na każdy pawilon handlowy, ławę oddzielnie. Oferty z tym samym czynszem podlegają w tym samym dniu konkursu licytacji, wygrywa ta oferta której Oferent poda większy czynsz najmu.
Oferty winne być w zamkniętych kopertach z napisem Hala Targowa i oznaczone numerem pawilonu handlowego lub ławy przemysłowej.
Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w obecności Oferenta w dniu 26 lipca 2013 r. od godz. 12.00 w sali 105 A Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka J Piłsudskiego 52/54
Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru ofert znajdują się na stronie internetowej: www.investgdynia.pl oraz w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marszałka J Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 426.

Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5 000.000 euro na
budowę siłowni zewnętrznej przy ul. mjr Henryka Sucharskiego w Gdyni
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl. SIWZ dostępna jest pod adresem: ftp://server.zdiz.gdynia.pl/sucharskiego.
Termin składania ofert: 30.07.2013 r. godzina 11.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach merytorycznych: Halina Golenia, tel. 58 761 20 76, w godz. 8.00-15.00, w sprawach proceduralnych: Ewa Jodłowska, tel. 58 761 20 88, w godz. 8.00 - 15.00.

Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5 000.000 euro na:
utwardzenie nawierzchni ul. Miedzianej w technologii płyt typu YOMB w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl.
SIWZ dostępna jest pod adresem: ftp://server.zdiz.gdynia.pl/miedziana. Termin składania ofert: 29.07.2013 r. godzina 10.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach w w sprawach merytorycznych: Tomasz Krzak, tel. 58 761 20 23, Ryszard Porębski, tel. 58 761 20 22, w godz. 7.30 - 15.30, w sprawach proceduralnych: Kamila Kostkiewicz, tel. 58 761 20 86, w godz. 7.30 - 15.30.

Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadanie starosty z zakresu administracji rządowej informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424, wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Komandorskiej 49, oznaczonej jako dz. nr 229, k.m. 49, obręb Gdynia, o pow. 400 m², przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 9 ustawy dn. 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami.
Wykaz wywieszono na okres od dnia 15.07.2013 r. do dnia 5.08.2013 r.

Wspólnota Mieszkaniowa w Gdyni przy ul. Śmidowicza 71 B
informuje, że termin składania ofert w przetargu nieograniczonym na roboty remontowe elewacji frontowej zabytkowego budynku, dawnego domu podoficerskiego w Zespole Dowództwa Floty i Koszar Marynarki Wojennej Gdyni upływa dnia 25.07.2013 r o godz. 11.30.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej: www.bojargdynia.pl.
Oferty należy składać u Administratora Budynku BOJAR S.C. Zarządzanie Nieruchomościami Bożena i Ryszard Jażdżewscy, ul. Żwirki i Wigury 12, 81-394 Gdynia, tel./ fax 58 620 18 64. Prace dotowane są przez Miasto Gdynia.