1108 (708) 2013-07-19 - 2013-07-25

Trzeci tydzień śmieciowej rewolucji

Trwa trzeci tydzień wdrażania nowego systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gdyni.
Udało się wprowadzić go w terminie wyznaczonym przez ustawodawcę, czyli 1 lipca 2013 r. Mimo skali zadania, obejmującego odbiór odpadów z ponad 15.700 punktów wywozowych dla 18.016 nieruchomości, firma wywozowa PRSP Sanipor wywiązała się z niego przeważnie płynnie i terminowo.
Niemniej wciąż pracujemy nad rozwiązaniem następujących problemów:
1) niezgodnego z harmonogramem odbioru przez firmę wywozową odpadów zmieszanych oraz segregowanych;
2) incydentalnych przypadków nieodebrania przez firmę wywozową odpadów z nieruchomości.
Podejmujemy działania interwencyjne w przypadku braku odbioru odpadów na podstawie zgłoszeń mieszkańców - zarówno telefonicznych, jak i mailowych. Podczas spotkania, 15 lipca, władz Miasta Gdyni z zarządem PRSP Sanipor ustalono, że firma będzie bezzwłocznie informowała pracowników Urzędu Miasta o terminie wywozu odpadów z nieruchomości, na których zgłoszono brak odbioru, a informacja ta będzie niezwłocznie przekazywana osobom zgłaszającym.
Pracownicy firmy wywozowej zapewniają, że harmonogram odbioru odpadów zmieszanych ustabilizuje się pod koniec lipca. Wynika to po części z powodu sukcesywnego zwiększania się liczby pojemników na śmieci na poszczególnych nieruchomościach.
W nieco dłuższym czasie zostanie także dopracowany harmonogram odbioru odpadów segregowanych, ponieważ selektywną zbiórkę odpadów zadeklarowała większa część mieszkańców Gdyni. To z kolei spowodowało wydłużenie tras pojazdów odbierających poszczególne frakcje odpadów surowcowych. Wydział Środowiska UM zapewnia, że wszelkie problemy związane z wdrażaniem nowego systemu wkrótce zostaną wyeliminowane.