1112 (712) 2013-08-23 - 2013-08-29

Ogłoszenia

Dyrektor Gimnazjum nr 4 w Gdyni
zatrudni administratora sieci komputerowej w wymiarze ½ etatu od dnia 01.09.2013 r.
Wymagane kwalifikacje: ukończone studia kierunkowe - wyższe, uzupełniające studia magisterskie lub studia podyplomowe, licencjackie. Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny, dokument potwierdzający wykształcenie oraz inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach prosimy:
- przesłać na adres szkoły z dopiskiem: „Dotyczy rekrutacji na stanowisko - Administrator sieci komputerowej" lub adres e-mailowy: gimnazjum4.gdynia@gmail.com
- złożyć osobiście do sekretariatu szkoły, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.08.2013 r. do godz. 12:00 (decyduje data wpływu do sekretariatu).
Aplikacje, które wpłyną do szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Szczegółowych informacji udziela sekretariat Gimnazjum nr 4 w Gdyni, ul. Okrzei 6, tel./fax 58 663 79 88.
Osoby spełniające wymagania formalne poinformowane zostaną telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się w dniu 30.08.2013 r. ok. godz. 13.00 w gabinecie dyrektora szkoły.
Do składanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz Ustawą z dn. 22.03.1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)."
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428:
1. wykazu nr 770/13/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. Żwirki i Wigury (część działki nr 272, km 55 obręb Gdynia o pow. 13,0 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 12 lat (załącznik do Zarządzenia nr 11668/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 06.08.2013r.) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej w przeważającej części związanej ze sprzedażą prasy w placówkach handlowych tylu kiosk wolnostojący.
2. wykazu nr 769/13/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. Świętojańskiej/Skwer Kościuszki (część działki nr 762/114, km 55 obręb Gdynia o pow. 13,0 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 12 lat (załącznik do Zarządzenia nr 11667/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni  z dnia  06.08.2013r.) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej w przeważającej części związanej ze sprzedażą prasy w placówkach handlowych tylu kiosk wolnostojący.
Wykazy wywieszono na okres 21 dni od dnia 12.08.2013 roku do dnia 03.09.2013 roku.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem gminnych pomieszczeń użytkowych.
Przetarg odbędzie się dnia 01.10.2013 r. o godz. 10.00 w sali nr 105 Urzędu Miasta Gdyni.
Wykaz został wywieszony w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 431 oraz umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni www.investgdynia.pl wraz z regulaminem przetargu.
Dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Lokalami Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni - pokój  431 tel. 58 668 89 44 i 668 89 30.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nr 775/13/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. Świętojańskiej (część działki nr 55, km 55 obręb Gdynia o pow. 21,35 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata (załącznik do Zarządzenia nr 11736/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia  13.08.2013 r.) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowo-gastronomicznej bez prawa trwałej zabudowy. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 14.08.2013 roku do dnia 04.09.2013 roku.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 426 wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bez przetargowym, położonej w Gdyni przy al. Jana Pawła II / Bulwar Nadmorski, wykaz nr 771/13/VI/M, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do 01 czerwca 2016 r. na prowadzenie działalności gastronomiczno - handlowej w tymczasowym obiekcie gastronomicznym o powierzchni 150 m² cz. dz. nr 32/10 KM 134 obręb Gdynia, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW 997.
Wykaz został  wywieszony na tablicy na okres 21 dni od dnia 07.08.13 r. do 28.08.2013 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu nr 784/13/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 11789/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20.08.2013 r. - nieruchomości położonej przy ul. Sandomierskiej o pow. 30 m2, oznaczonej na karcie mapy KM 76 obręb Gdynia obejmującej część działki nr 755/255 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Wykaz wywieszony jest na okres 21 dni tj. od 21.08.2013 r. do 11.09.2013 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni Nr 772/2013/VI/M położonej przy ul.Gedymina o pow. 40 m2 (część dz.nr 253/73, KM 78, obręb Gdynia) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata na działkę przydomową (załącznik do zarządzenia nr 11685/13/VIM Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 06.08.2013 r.).
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 12.08.2013 r. do 02.09.2013 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Chwaszczyńskiej - cz. dz. nr 47/3 k.m. 11 o pow. 8 m2; przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat. Wykaz wywieszono na okres od dnia 08.08.2013 r. do dnia 28.08.2013 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej - cz. dz. nr 431/45 k.m. 79 o pow. 99 m2; przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat. Wykaz wywieszono na okres od dnia 08.08.2013 r. do dnia 28.08.2013 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 336 w budynku Urzędu Miasta Gdyni położonym przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 wykazu zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Legionów 23a, oznaczonej jako działka nr 29, km 60, obręb Gdynia, objęta księgą wieczystą GD1Y/00023916/9 Sądu Rejonowego w Gdyni, o powierzchni 701 m2, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz nr 777/13/VI/M stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 11738/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdynia z dnia 13 sierpnia 2013 r. wywieszony został na okres od dnia 14.08.2013 r. do dnia 4.09.2013 r.
***
Gmina Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 200 000 Euro na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia wybranych ulic i ciągów pieszych na terenie Dzielnicy Dąbrowa w Gdyni".
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zamieszczono w BZP pod nr 156901- 2013 w dniu 07.08.2013 r. oraz na stronie internetowej UM.
Termin wykonania całości zamówienia 9 miesięcy od dnia podpisania umowy. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%. Termin związania ofertą 30 dni. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać z siedziby Zamawiającego (pok. 227-Wydział Inwestycji), lub pobrać ze strony internetowej www.gdynia.pl/bip/uslugi.
Oferty należy składać w kancelarii ogólnej na parterze Urzędu Miasta w Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54. Termin składania ofert upływa w dniu  27.08.2013 r. do godz. 11.30. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27.08.2013 r. godz. 12:00 w pok. nr 101 w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54. W przetargu mogą wziąć udział Oferenci, którzy:
1. Spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj.:
1) Posiadają wiedzę i doświadczenie: jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej 2 usługi polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie projektowania oświetlenia ulic, dróg lub ciągów pieszych o wartości netto min. 20 000,00.zł.
2) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: jeśli wykonawca wykaże się osobami, które posiadają uprawnienia w specjalności tj.: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznej - 2 osoby.
2. Spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Oferentami jest Zdzisława Janowska, fax 58 668 83 02, Wydział Inwestycji.
***
 
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Dembińskiego - dz. nr 495/134 k.m. 27 o pow. 17 6 m2; przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat.
Wykaz wywieszono na okres od dnia 08.08.2013 r. do dnia 28.08.2013 r.
***
 
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni Nr 776/2013/VI/M położonej przy ul. Sandomierskiej o pow. 45m2 (cz. dz. nr 755/255, KM 76, obręb Gdynia) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata na działkę przydomową (załącznik do zarządzenia nr 11737/13/VIM Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13.08.2013 r.).
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 19.08.2013 r. do 09.09.2013 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok.336 w budynku Urzędu Miasta Gdyni położonym przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 wykazu niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Przemyskiej, opisanej na karcie mapy 69, obręb Gdynia oznaczonej jako działka nr 542/45, o powierzchni 2.671 m2, objęta księgą wieczystą nr KW 28493 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdyni, jako działka nr 484/44 o powierzchni 1.204 m2 i działka nr 500/47 o powierzchni 12.957 m2, objęte księgą wieczystą nr GD1Y/00024645/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdyni, a także na karcie mapy 76, obręb Gdynia jako działka nr 710/3 o powierzchni 2.465 m2, działka nr 776/5 o powierzchni 3000 m2 i działka nr 777/5 o powierzchni 5.239 m2, objęte księgą wieczystą nr GD1Y/00024645/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz nr 773/13/VI/M stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 11734/13/VI/M z dnia 13.08.2013 r., wywieszony został na okres od dnia 14.08.2013 r. do dnia 04.09.2013 r.
***
 
 
W związku z rozwojem
Centrum Nauki EXPERYMENT  w Gdyni
poszukuje kandydata na stanowisko: księgowa/księgowy. Szczegóły ogłoszenia znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Nauki EXPERYMENT. Termin składania dokumentów upływa 30.08.2013 r.
***
 
Zespół Szkół Nr 10 w Gdyni
ul. Staffa 10,
poszukuje dostawców artykułów żywnościowych dla potrzeb stołówki szkolnej (podział na V grup towarowych) w trybie zapytania o cenę. Zainteresowane firmy mogą odbierać formularz cenowy w sekretariacie szkoły w godzinach 9.00-13.00. Oferty należy składać do 2 września 2013 r.
***
 
OGŁOSZENIE
Prezydenta Miasta Gdyni
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni, terenu położonego na wschód od ul. Świętokrzyskiej.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Gdyni nr XXX/619/13 z dnia 24 kwietnia 2013 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni, terenu położonego na wschód od ul. Świętokrzyskiej obejmującego obszar, którego granice przebiegają:
-  od północy, wschodu i południa - wzdłuż granicy terenów leśnych i ciągu pieszo-rowerowego, biegnącego wzdłuż lasu,
- od zachodu - wzdłuż planowanej ulicy lokalnej - ul. Świętokrzyskiej;
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 03.09.2013 r. do 01.10.2013 r., od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 20.00, w sobotę w godz. 12.00 - 20.00, w niedzielę w godz. 12.00 - 18.00, w Gdynia InfoBox OBSERWATORIUM ZMIAN, ul. Świętojańska 30. Z projektem planu można również zapoznać się i uzyskać szczegółowe informacje w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 05.09.2013 r., o godz. 1600, w Gdynia InfoBox OBSERWATORIUM ZMIAN, ul. Świętojańska 30.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.10.2013 r.
Jednocześnie na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku, Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami) zawiadamiam o przyjęciu Prognozy oddziaływania na środowisko i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem na czas oznaczony od 30.10.2013 r. do 03.11.2013 r. nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Witomińskiej, ul. Spokojnej, ul. Kościelnej, ul. Owsianej, ul. Frezerów, ul. Kwiatkowskiego, ul. Arciszewskich i ul. Źródło Marii.
Przetarg na stoiska zlokalizowane przy ul. Witomińskiej i Witomińskiej róg ul. Kieleckiej odbędzie się 26.09.2013 r. o godz.10.00 w sali nr 105, na pierwszym piętrze budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54. Przetarg na stoiska zlokalizowane przy ul. Spokojnej, ul. Kościelnej, ul. Owsianej, ul. Frezerów, ul. Kwiatkowskiego, ul. Arciszewskich i ul. Źródło Marii odbędzie się 27.09.2013r.o godz.10.00 w sali nr105, na pierwszym piętrze budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Na stronach internetowych Urzędu Miasta Gdyni  www.investgdynia.pl oraz w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 na IV piętrze przy pokoju 428 na tablicy ogłoszeń i w Referacie Administrowania Gruntami pok. nr 403 A na IV piętrze Urzędu Miasta Gdyni znajduje się wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia oraz regulamin przetargu.
Dodatkowe informacje na temat organizacji i przebiegu przetargu oraz warunków przetargu można uzyskać pod nr tel. (58) 668 85 33 i 668 81 53.