1112 (712) 2013-08-23 - 2013-08-29

W środę Sesja Rady Miasta

W środę, 28 sierpnia 2013 r. o godz. 12.00 w sali 105 Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 odbędzie się Sesja Rady Miasta. Projekt porządku obrad przewiduje głosowanie uchwał dotyczących:
- zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2013,
- Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2013-2033,
- zaciągnięcia pożyczki ze środków pochodzących z Inicjatywy JESSICA na realizację zadania pn. „Gdyńska Szkoła Filmowa z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkim i zagospodarowanie Placu Grunwaldzkiego wraz z budową kolejki torowej z Placu Grunwaldzkiego na Kamienną Górę",
- o zmianie uchwał poprzez określenie warunków i trybu składania dokumentów za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
- wezwania do usunięcia naruszenia prawa, złożonego przez Barbarę Urbaś, dotyczącego uchwały nr XLVI/1080/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 29 września 2010 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kamiennej Góry w Gdyni,
- przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Kamienna Góra i Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic J. Słowackiego, I. Krasickiego i al. Marszałka Piłsudskiego,
- ustanowienia Zintegrowanego Planu Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miejskich Miasta Gdyni (ZIPROM),
- przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do projektu partnerskiego pn. „Sport evolution" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu „Uczenie się przez całe życie" COMENIUS PARTNERSKIE PROJEKTY REGIO,
- ustalenia przebiegu dróg publicznych w rejonie dzielnicy Chwarzno w Gdyni,
- ustalenia przebiegu dróg publicznych: ulicy Gen. Jarosława Dąbrowskiego i ulicy Wojewody Wachowiaka w Gdyni,
- zaliczenia ul. Borowikowej w Gdyni do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu,
- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni - miasta na prawach powiatu nieruchomości położonej w pasie ul. Jałowcowej,
- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni działek położonych w Gdyni przy ul. Chromowej,
- wyrażenia zgody na zbycie na rzecz Skarbu Państwa - Wojskowej Agencji Mieszkaniowej gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni,
- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Snycerskiej 13,
- wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat części gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni,
- zbycia środka trwałego - karetek pogotowia,
- wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. 10 Lutego 16,
- wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. 3 Maja 28,
- zmiany nazwy ulicy w Gdyni (Czesława Niemena),
- nadania nazwy skwerowi w Gdyni (skwer Ireny Kwiatkowskiej),
- nadania nazwy skrzyżowaniu ulic w Gdyni (Węzeł Żołnierzy Wyklętych),
- nadania nazwy skrzyżowaniu ulic w Gdyni (Węzeł im. Antoniego Jasińskiego),
- zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ustalenia stawek tej opłaty (projekt klubu PO),
- ustanowienia dopłaty dla właścicieli nieruchomości do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dotyczy rodzin wielodzietnych),
- ustanowienia dopłaty dla właścicieli nieruchomości do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dotyczy emerytów),
- zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ustalenia stawek tej opłaty (projekt obywatelski - podpisy do wglądu w BRM),
- zaliczenia ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej w Gdyni do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu,
- zaliczenia nowo wybudowanej ulicy w Gdyni, oznaczonej w mpzp nr 1603 jako 27 KD-L ½, do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu,
- zaliczenia ul. Parkowej w Gdyni do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu,
- wprowadzenia karty „Gdynia Rodzinna".