Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa  Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa 
1115 (715) 2013-09-13 - 2013-09-19

Ogłoszenia

Obwieszczenie
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.)
Prezydent Miasta Gdyni wykonujący zadanie starosty z zakresu administracji rządowej zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania ( w ½ części z udziału 37/10000 we współwłasności) za nieruchomość oznaczoną na k.m. 13 obręb Gdynia jako działka nr 1061/1015 o pow. 18 m², (powstałą z podziału dz.nr 1015) położoną w Gdyni , objętej decyzją Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 02.07.2012 r. nr RAAI.6740.146.2012.AW-686-55/ulica o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ulicy Kcyńskiej w Gdyni w związku z rozbudową ulicy Morskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Chylońską II do skrzyżowania z ulicą Kcyńską - etap II",
dla której Sąd Rejonowy w Gdyni Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW GD1Y/00076693/5.
Na potrzeby niniejszego postępowania został sporządzony operat szacunkowy przez rzeczoznawcę majątkowego. Strona może zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, w tym z operatem szacunkowym, w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni (pokój 343, III piętro) w godzinach urzędowania (8.00 - 16.00). Ewentualne uwagi bądź zarzuty odnośnie wyceny należy zgłosić w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Kamienna Góra i Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic J. Słowackiego, I. Krasickiego i al. Marszałka Piłsudskiego.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Gdyni uchwały nr XXXIII/694/13 z dnia 28 sierpnia 2013 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Kamienna Góra i Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic J. Słowackiego, I. Krasickiego i al. Marszałka Piłsudskiego, obejmującego teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Kamienna Góra i Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic J. Słowackiego, I. Krasickiego i al. Marszałka Piłsudskiego symbolem 03 U/MW3.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionego planu w terminie do dnia 7.10.2013 r.
Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie terenu lub nieruchomości, której dotyczy.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazów:
1. Nr 792/2013/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 11886/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 03.09.2013 r. - nieruchomości położonej przy ul. Ks. Stanisława Zawackiego o pow. 246 m², oznaczonej na karcie mapy KM 75 obręb Gdynia obejmującej część działki nr 671/70 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
2. Nr 793/2013/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 11887/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 3.09.2013 r. - nieruchomości położonej przy ul. Ks. Stanisława Zawackiego o pow. 122 m², oznaczonej na karcie mapy KM 75 obręb Gdynia obejmującej część działki nr 671/70 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
3. Nr 794/2013/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 11888/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 3.09.2013 r. - nieruchomości położonej przy ul. Spokojnej o pow. 398 m², oznaczonej na karcie mapy KM 93 obręb Gdynia obejmującej część działki nr 85/1 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Wykazy wywieszone są na okres 21 dni tj. od 4.09.2013 r. do 24.09.2013 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje że na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze w budynku Urzędu Miasta Gdyni pomiędzy pokojami 335 i 336 wywieszono wykaz nieruchomości położonej przy ul. Wiejska 23 oznaczonej na KM GD 22 obręb Gdynia jako działka gruntu nr 575/117 o pow. 717 m² przeznaczona do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz nr 789/13/VI/M stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 11883/13/VI/M z dnia 3 września 2013 r. wywieszony jest na okres 21 dni od 3 września 2013 r. do 17 września 2013 r.

Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424, wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 11/2, k.m. 139 o pow. 0,0005 ha, położonej w Porcie Gdynia przy Nabrzeżu Belgijskim, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni, od dnia 6.09.2013 r. do dnia 26.09.2013 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428:
1. wykazu nr 650/13/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. I. Krasickiego (część działki nr 1073/4, km 56 obręb Gdynia o pow. 50,0 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 1 rok (załącznik do Zarządzenia nr 10089/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19.03.2013 r.) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej w tymczasowym pawilonie handlowym
2. Zarządzenia nr 11819/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27.08.2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 10089/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19.03.2013 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. I. Krasickiego przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony.
Ww wywieszono na okres 21 dni od dnia 5.09.2013 roku do dnia 27.09.2013 roku.

Ogłoszenie o konkursie ofert
na wykonywanie świadczeń zdrowotnych
w zakresie prowadzenia grupy pogłębionej dla osób uzależnionych
na rzecz Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni
Nazwa i siedziba Zamawiającego: Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, ul. Reja 2A, 81-441 Gdynia. Przedmiot zamówienia: wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia grupy pogłębionej dla osób uzależnionych na rzecz Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni
3. Czas realizacji: do 30 czerwca 2014 roku. Miejsce i termin, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz otrzymać obowiązujące formularze oferty: siedziba Zamawiającego, pok. nr 10, w dni robocze w godz. 9.00 -15.00, www.opitu.pl. Miejsce i termin składania ofert, termin związania ofertą: siedziba Zamawiającego, pok. 10, 23.09.2013 roku, do godz. 11.00 termin związania ofertą - do 4.10.2013 roku. Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. nr 4, 23.09.2013 roku, godz. 11.45. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje że na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze w budynku Urzędu Miasta Gdyni pomiędzy pokojami 335 i 336 wywieszono wykaz nieruchomości położonej przy ul. Płk. Dąbka 165A oznaczonej na KM GD 40 obręb Gdynia jako działka gruntu nr 218/15 o pow. 953 m² przeznaczona do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz nr 788/2013/VI/M stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 11882/13/VI/M z dnia 28 sierpnia 2012 r. wywieszony jest na okres 21 dni od 3 września 2013 r. do 17 września 2013 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje że na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze w budynku Urzędu Miasta Gdyni pomiędzy pokojami 335 i 336 wywieszono wykaz nieruchomości położonej przy ul. Marynarska 24 oznaczonej na KM GD 43 obręb Gdynia jako działka gruntu nr 13 o pow. 671 m² przeznaczona do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz nr 791/13/VI/M stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 11885/13/VI/M z dnia 3 września 2013 wywieszony jest na okres 21 dni od 3 września 2013 r. do 17 września 2013 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje że na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze w budynku Urzędu Miasta Gdyni pomiędzy pokojami 335 i 336 wywieszono wykaz nieruchomości położonej przy ul. Marynarska 22 oznaczonej na KM GD 43 obręb Gdynia jako działka gruntu nr 12 i 95/11 o pow. 1046 m² przeznaczona do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz nr 790/13/VI/M stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 11884/13/VI/M z dnia 3 września 2013 wywieszony jest na okres 21 dni od 3 września 2013 r. do 17 września 2013 r.

Dyrektor Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni
zatrudni operatora sieci komputerowej od zaraz, w niepełnym wymiarze godzin (pół etatu - umowa o pracę).
Zgłoszenia należy kierować na e-mail: kadry.zshg@wp.pl.
Więcej informacji w dziale Kadr Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych pod nr telefonu 58 620 12 89.

Zespół Szkół Specjalnych nr 17 ul. Witomińska 25/27
zatrudni informatyka - administratora lokalnej sieci komputerowej w wymiarze ½ etatu.
CV i list motywacyjny potwierdzający wykształcenie należy przesłać na adres e-mail szkoły: sekretariat@zss17.org lub składać w sekretariacie szkoły w godz. od 9.00 do 15.00 w terminie do 27 września 2013 r.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon ulic Warszawskiej, Wolności i Witomińskiej.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), uchwały Rady Miasta Gdyni nr XII/225/11 z dnia 28 września 2011 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon ulic Warszawskiej, Wolności i Witomińskiej, obejmującego obszar, którego granice przebiegają:
- od wschodu - wzdłuż ulic: Warszawskiej, Poznańskiej i Bydgoskiej do ul. Kieleckiej,
- od południa, zachodu i północy - wzdłuż ul. Kieleckiej i terenów leśnych do ul. H. Kołłątaja, obejmując pas lasu o szerokości ok. 30 m i teren Morskiego Instytutu Rybackiego, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 25.09.2013 r. do 15.10.2013 r., od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 20.00, w sobotę w godz. 12.00 - 20.00, w niedzielę w godz. 12.00 - 18.00, w Gdynia InfoBox OBSERWATORIUM ZMIAN, ul. Świętojańska 30. Z projektem planu można również zapoznać się i uzyskać szczegółowe informacje w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11.10.2013 r., o godz. 16.00, w Gdynia InfoBox OBSERWATORIUM ZMIAN, ul. Świętojańska 30.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy - w nieprzekraczalnym terminie do 29.10.2013 r.
Jednocześnie na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami) zawiadamiam o przyjęciu Prognozy oddziaływania na środowisko i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.

Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5 000.000 euro na:
robotę budowlaną obejmującą dostawę i montaż stojaków rowerowych na wybranych ulicach w Gdyni
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.zdiz.gdynia.pl. SIWZ dostępna jest pod adresem: ftp://server.zdiz.gdynia.pl/stojaki.
Termin składania ofert: 23.09.2013 r. godzina 10.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach w sprawach merytorycznych: Rafał Studziński, tel. 58 761 20 35, w godz. 7.30 - 15.30, w sprawach proceduralnych: Kamila Kostkiewicz, tel. 58 761 20 86, w godz. 7.00 - 15.00.

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla obrębu Chwarzno-Wiczlino TERYT 226201_1.0011.
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 ), §3, § 9 ust. 2, § 10 pkt.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246) oraz art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 2013 poz.267.) zawiadamiam o:
1. wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów obrębu Chwarzno-Wiczlino TERYT 226201_1.0011 objętego modernizacją ewidencji gruntów i budynków. Czynności klasyfikacyjne przeprowadzi upoważniony przez Prezydenta Miasta Gdyni klasyfikator gruntów Pan Roman Lewandowski;
2. wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ustalenia klasyfikacji gruntów w dniach od 15.11.2013 r. do 29.11.2013 r. w Urzędzie Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 w pokoju 302 III piętro w godzinach od 8.00 do 15.00. W okresie wyłożenia projektu ustalenia klasyfikacji gruntów strony mogą zgłaszać zastrzeżenia do projektu.
3. o czynnościach klasyfikacyjnych na gruncie w dniach 27.09.2013 i 30.09.2013 r. na terenie zaznaczonym w załączniku graficznym: mapa obrębu Chwarzno - Wiczlino z oznaczeniem kompleksów do przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych w terenie.


Załącznik do ogłoszenia