Od 15 stycznia trwa rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19. Wszystkie niezbędne informacje związane ze szczepieniami w Gdyni można znaleźć w specjalnie utworzonej zakładce #GDYNIASIĘSZCZEPI. Od 15 stycznia trwa rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19. Wszystkie niezbędne informacje związane ze szczepieniami w Gdyni można znaleźć w specjalnie utworzonej zakładce #GDYNIASIĘSZCZEPI.
1116 (716) 2013-09-20 - 2013-09-26

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
na mocy Zarządzenia Nr 11937/13/VI/P z dnia 10 września 2013 roku ogłasza Otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania pn. „Prowadzenie na terenie Gdyni lokalnego ośrodka w ramach realizacji Projektu działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie bezpieczeństwa imprez sportowych oraz zwalczania negatywnych zjawisk w sporcie Kibice Razem w 2013 roku."
W ramach konkursu dotowane będzie przedsięwzięcie w przedmiocie prowadzenia na terenie Gdyni lokalnego ośrodka w ramach Projektu „Kibice Razem" w okresie od 15 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Przewidywana kwota dotacji na zadanie objęte konkursem: 60.000 zł. Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni, w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. 3 Maja 27/31 oraz na stronach: miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl i Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji www.gdyniasport.pl oraz w jego siedzibie w Gdyni ul. Olimpijska 5/9.
Oferty należy składać w Gdyńskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gdyni (81-538) przy ulicy Olimpijskiej 5/9 w terminie do dnia 3.10.2013 r. do godziny 15.00. Przy czym w przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data i godzina dotarcia przesyłki do sekretariatu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdyni a nie data złożenia przesyłki w urzędzie pocztowym lub innemu przewoźnikowi. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 15 października 2013 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni.
Przetarg odbędzie się w dniu 15 listopada 2013 roku o godz. 10.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w NORDEA BANK POLSKA S.A. w Gdyni nr 53144010260000000000401037 w terminie do 8 listopada 2013 roku. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie.
W przetargu będzie można nabyć następujące nieruchomości położone przy:
1. ul. Armatorów 5A o pow. 469 m², 2. ul. Łabędziej o pow. 4 874 m², 3. ul. Bosmańskiej 29A o pow. 7 675 m², 4. ul. Parkowej Leśnej (Spokojnej) o pow. 23 755 m², 5. ul. Mitry 7A o pow. 1 767 m², 6. ul. Moniuszki 18 o pow. 443 m², 7. ul. Zielonej 23 o pow. 1 246 m², 8. ul. Marsa 20-26 o pow. 1 332 m², 9. ul. Korzeniowskiego 12 o pow. 963 m², 10. ul. Łanowej 14A o pow. 2 480 m², 11. ul. Łanowej 14E o pow. 1 734 m², 12. ul. Łanowej 14F o pow. 2 270 m², 13. ul. Łanowej 14G o pow. 2 226 m², 14. ul. Przemyska 34 o pow. 27 536 m², 15. ul. Strzelców 28 o pow. 1 457 m², 16. ul. Olgierda 65 o pow. 705 m², 17. ul. Leszczynki 155 o pow. 782 m², 18. ul. Legionów 23A o pow. 701 m².
Materiały przetargowe dot. zbywanych nieruchomości są do wglądu w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. 336 na III piętrze tut. Urzędu, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: http://www.investgdynia.pl/. Powyższe informacje można również uzyskać telefonicznie pod numerami telefonów: 58 668 85 15, 668 85 16, 668 89 38, 668 89 39 lub 668 89 40.

Zarząd Dróg i Zieleni, 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5 000.000 euro na: utwardzenie nawierzchni ul. Ciesielskiej i Piekarskiej w technologii płyt typu yomb w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego http://www.zdiz.gdynia.pl/. SIWZ dostępna jest pod adresem: ftp://server.zdiz.gdynia.pl/ciesielska. Termin składania ofert: 27.09.2013 r., godz. 10.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach w sprawach merytorycznych: Tomasz Delekta, tel. 58 761 20 23, w godz. 7.30 - 15.30, w sprawach proceduralnych: Kamila Kostkiewicz, tel. 58 761 20 86, w godz. 7.00 - 15.00.

Prezydent Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 200.000 euro na opracowanie:
1. dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową kolidującej infrastruktury technicznej dla posesji położonych przy ulicy Kuśnierskiej",
2. koncepcji przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości położonych przy ul. Prostokątnej z włączeniem do istniejącej przepompowni ścieków przy ul. Chwarznieńskiej.
Ogłoszenie przetargu nieograniczonym zamieszczono w BZP pod nr 368758-2013 w dniu 11.09.2013 r. oraz na stronie internetowej UM. Termin wykonania zamówienia: 1) Zadanie 1 - Aktualna mapa do celów projektowych, komplet powiadomień mieszkańców, projekt budowlany z kompletem uzgodnień, opinii, decyzji i pozwoleń wraz z inwentaryzacją zieleni i gospodarką drzewostanem, badaniami geologicznymi i opinią geotechniczną, projekty wykonawcze ze schematem tyczenia inwestycji w terminie 7 miesięcy od daty podpisania umowy. 2) Zadanie 1 - Uzgodnione projekty tymczasowej organizacji ruchu, zestawienie projektowanej infrastruktury, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, zbiorcze zestawienie kosztów, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w terminie 8 miesięcy od daty podpisania umowy. 3) Zadanie 1 - protokół weryfikacji projektu elektroenergetycznego w terminie 1 miesiąca od daty przekazania przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę. 4) Zadanie 2 - Koncepcja wykonana na aktualnej mapie do celów projektowych wraz z szacunkową kalkulacją kosztów realizacji inwestycji, komplet deklaracji mieszkańców w terminie 7 miesięcy od daty podpisania umowy.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena oferty brutto - waga 100 %. Termin związania ofertą: 30 dni. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego (pok. 219- Wydział Inwestycji) lub pobrać ze strony internetowej www.gdynia.pl/bip/uslugi. Oferty należy składać w kancelarii ogólnej na parterze Urzędu Miasta w Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54. Termin składania ofert upływa w dniu 24.09. 2013 r. do godz. 11.00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 24.09.2013 r. godz. 12.00 w sali 105A w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54. W dniu 11.09.2013 r. zamieszczono w BZP ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 369444-2013.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni.
Przetarg odbędzie się w dniu 18 października 2013 roku o godz. 10.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w NORDEA BANK POLSKA S.A. w Gdyni nr 53144010260000000000401037 w terminie do 14 października 2013 roku. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie.
W przetargu będzie można nabyć następujące nieruchomości położone przy:
1. ul. Bursztynowej 1A o pow. 570 m², 2. ul. Kępa Oksywska A1 o pow. 644 m², 3. ul. Kępa Oksywska A2 o pow. 594 m², 4. ul. Kępa Oksywska A3 o pow. 600 m², 5. ul. Marynarskiej 20A o pow. 444 m², 6. ul. Marynarskiej 20B o pow. 520 m², 7. ul. Marynarskiej 20C o pow. 520 m², 8. ul. Marynarskiej 20D o pow. 450 m², 9. ul. Chylońskiej 178 B-C o pow. 619 m², 10. ul. Kormorana 24, o pow. 1 264 m², 11. ul. Kormorana 26 o pow. 1 263 m², 12. ul. Kormorana 28 o pow. 1 263 m², 13. ul. Piotrkowskiej 9 o pow. 573 m², 14. ul. Kadmowej 7 o pow. 516 m², 15. ul. Witolda 27 o pow. 585 m², 16. ul. Łanowej 14B o pow. 1 441 m², 17. ul. Łanowej 14C o pow. 1 341 m, 18. ul. Łanowej 14D o pow. 1 201 m, 19. ul. Łanowej 14H o pow. 1 297 m², 20. ul. Łanowej 14I o pow. 1 228 m², 21. ul. Platynowej 8A o pow. 895 m², 22. ul. Źródło Marii o pow. 561 m².
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ukazał się w gazecie „Polska Dziennik Bałtycki w dniu 13 września 2013 roku. Pełna treść ogłoszenia o przetargu znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: http://www.investgdynia.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń Referatu Polityki Gospodarowania Nieruchomościami przy pok. 336 na III piętrze tut. Urzędu. Materiały przetargowe dot. zbywanych nieruchomości są do wglądu w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. 336 na III piętrze tut. Urzędu, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: http://www.investgdynia.pl/.
Powyższe informacje można również uzyskać telefonicznie pod numerami telefonów: 58 668 85 15, 668 85 16, 668 89 38, 668 89 39 lub 668 89 40.

Dyrektor Gdyńskiego Centrum Innowacji informuje,
że 11.09.2013 r. ogłosił konkurs ofert na najem lokalu przeznaczonego na działalność „Sklepu" w nowym budynku WK PPNT w Gdyni w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można znaleźć na stronie internetowej:
http://www.ppnt.pl/ w Biuletynie Informacji Publicznej: http://www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/7764_.html oraz w siedzibie Organizatora.


Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania Starosty z zakresu administracji rządowej informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz Nr 36/2013 dotyczący dzierżawy gruntu Skarbu Państwa położonego przy ul. Płk. Dąbka 122, oznaczonego jako część działki nr 84/1 KM 40 obręb Gdynia, o powierzchni 1100 m². Umowa na czas oznaczony - 3 lata.
Przeznaczenie: uprawy jednoroczne Wykaz wywieszono na okres 21 dni.

Prezydent Miasta Gdyni
na mocy Zarządzenia Nr 11937/13/VI/P z dnia 10 września 2013 roku ogłasza Otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania pn. „Prowadzenie na terenie Gdyni lokalnego ośrodka w ramach realizacji Projektu działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie bezpieczeństwa imprez sportowych oraz zwalczania negatywnych zjawisk w sporcie Kibice Razem w 2013 roku."
W ramach konkursu dotowane będzie przedsięwzięcie w przedmiocie prowadzenia na terenie Gdyni lokalnego ośrodka w ramach Projektu „Kibice Razem" w okresie od 15 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Przewidywana kwota dotacji na zadanie objęte konkursem: 60.000 zł. Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni, w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. 3 Maja 27/31 oraz na stronach: miejskiego portalu internetowego http://www.gdynia.pl/ i Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji http://www.gdyniasport.pl/ oraz w jego siedzibie w Gdyni ul. Olimpijska 5/9.
Oferty należy składać w Gdyńskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gdyni (81-538) przy ulicy Olimpijskiej 5/9 w terminie do dnia 3.10.2013 r. do godziny 15.00. Przy czym w przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data i godzina dotarcia przesyłki do sekretariatu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdyni a nie data złożenia przesyłki w urzędzie pocztowym lub innemu przewoźnikowi. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 15 października 2013 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 39 w Gdyni
zatrudni na zastępstwo specjalistę d/ płac w wymiarze 1 etatu.
Wymagane doświadczenie w prowadzeniu płac i rozliczeń z ZUS. Dokumenty (cv i list motywacyjny) należy składać w sekretariacie szkoły.
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 58 625 09 71.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nr 795/13/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. J. Kilińskiego/A. Abrahama (część działki nr 23, km 56 obręb Gdynia, o pow. 10,0 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata (załącznik do Zarządzenia nr 11965/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10.09.2013 r.) z przeznaczeniem na lokalizację pergoli śmietnikowej.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 12.09.2013 roku do dnia 3.10.2013 roku.

Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.000.000 euro na wykonanie fundamentu pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Bema w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.zdiz.gdynia.pl. SIWZ dostępna jest pod adresem ftp://server.zdiz.gdynia.pl/fundament.
Termin składania ofert: 27.09.2013 r. godzina 11.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: w sprawach merytorycznych: Bożena Blank, tel. 58 761 20 73, w godz. 7.30 - 15.30, w sprawach proceduralnych: Jolanta Sagan, tel. 58 761 20 87, w godz. 8.00 - 16.00.

Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.000.000 euro na utwardzenie nawierzchni ul. Sztukatorów i Traczy w Gdyni, w technologii płyt typu YOMB.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl.
SIWZ dostępna jest pod adresem ftp://server.zdiz.gdynia.pl/sztukatorow.
Termin składania ofert: 26.09.2013 r. godzina 12.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: w sprawach merytorycznych: Tomasz Delekta, tel. 58 761 20 23, w godz. 7.30 - 15.30, w sprawach proceduralnych: Jolanta Sagan, tel. 58 761 20 87, w godz. 8.00 - 16.00.

Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania starosty z zakresu administracji rządowej informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424, wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Gdyni przy ul. Nasypowej, oznaczonej jako dz. nr 64, k.m. 105, o pow. 16 m², przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela nieruchomości przyległej. Wykaz wywieszono na okres 21 dni, od dnia 25.09.2013 r. do dnia 16.10.2013 r.