Od 4 lipca ul. Świętojańska jednokierunkowa - sprawdź szczegóły Od 4 lipca ul. Świętojańska jednokierunkowa - sprawdź szczegóły
1118 (718) 2013-10-04 - 2013-10-10

Po 34. sesji Rady Miasta Gdyni

25 września 2013 r., odbyła się XXXIV w bieżącej VI kadencji samorządu sesja Rady Miasta Gdyni. Radni podjęli piętnaście uchwał, dwie odrzucili, a jedną skierowali do Komisji Samorządności.

Wśród uchwalonych spraw są m.in.:

- przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu budżetu obywatelskiego.
W tej sprawie zostały zgłoszone dwa projekty - jeden Samorządności, a drugi obywatelski. Projekt Samorządności został uchwalony, natomiast projekt obywatelski Radni skierowali do Komisji Samorządności. Uchwalony projekt zakłada konsultacje społeczne z mieszkańcami, które potrwają od 26 września do 20 października 2013 r. i odbędą się poprzez ankietę, którą znaleźć można na stronie internetowej: www.gdynia.pl, lub odebrać w siedzibie biur rad dzielnic. Wnioski można składać w Urzędzie Miasta przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 w pokoju 102 (Centrum Aktywności Obywatelskiej) lub w siedzibach rad dzielnic. Można też przesłać mailem na adres: cao@gdynia.pl.
Możliwość przedstawiania i wyboru przedsięwzięć do realizacji, mają wszyscy mieszkańcy. Zrealizowane zostaną te, które zdobędą największe poparcie.

- program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gdyni
Podstawowym celem tego programu jest oczyszczenie terenu naszego miasta z azbestu oraz usunięcie stosowanych wyrobów zawierających azbest, a w konsekwencji wyeliminowanie spowodowanych azbestem negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców. Przyjęty program w części opisowej zawiera inwentaryzację wyrobów azbestowych w Gdyni, w rozbiciu na poszczególne rodzaje zabudowy oraz w ujęciu pilności usuwania azbestu. Dokument określa harmonogram realizacji programu oraz wskazuje źródła finansowania jego realizacji. Należy podkreślić, że dzięki zatwierdzeniu przez Radę Miasta, na realizację tych zadań gmina może ubiegać się o środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
Projekt dla miasta przygotowała firma Wessling Polska Sp. z o.o. specjalizująca się w doradztwie i analityce środowiskowej.

- zawarcie umowy partnerskiej dot. rozbudowy drogi powiatowej Rumia-Łężyce-Gdynia
Samorządy Gdyni, Powiatu Wejherowskiego, Gminy Miasta Wejherowo oraz Eko Dolina Sp. z o.o. podjęły decyzję o współpracy przy rozbudowie drogi powiatowej nr 1404G Rumia-Łężyce-Gdynia na odcinku Łężyce - skrzyżowanie z ul. Marszewską w Gdyni. Realizacja tej inwestycji poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszego. Szacunkowy koszt całego projektu wynosi 4 700 tys. zł, z czego Gdynia zobowiąże się do pokrycia 50% kosztów budowy ronda (stanowiącego część inwestycji), jednak nie więcej niż 350 tys. zł.

- udział w konkursie „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej
Gdyński samorząd w ramach konkursu opracuje plan gospodarki niskoemisyjnej na lata 2014-2018, stworzy bazę zawierającą wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w mieście, przeprowadzi strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzi szkolenia dla pracowników gmin na temat problematyki związanej z tworzeniem planów gospodarki niskoemisyjnej.
Opracowanie takiego planu jest konieczne do pozyskania funduszy na działania poprawiające efektywność energetyczną (np. termomodernizacja, nowoczesne oświetlenie uliczne, energia z odnawialnych źródeł) w nowej perspektywie budżetowej (2014-2020). Plan gospodarki niskoemisyjnej będzie zaktualizowaną wersją „Planu działań na rzecz zrównoważonej energii dla Gdyni do roku 2020", dzięki czemu będzie możliwy zwrot dotychczas poniesionych kosztów.
Szacunkowy koszt opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej wyniesie 160 tys. zł. Koszt miasta Gdyni to 24 tys. zł (15%), a 136 tys. zł (85%) jest dofinansowane przez NFOŚiGW w ramach konkursu.

- przystąpienie do sporządzania trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Pierwszy plan dotyczy dzielnic Oksywie i Babie Doły, a dokładnie rejonu ulic A. Dickmana, Płk. S. Dąbka i Zielonej. Opracowanie planistyczne ma określić przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania tego terenu ze wskazaniem na funkcję mieszkaniową, usług oraz ogródków działkowych. Istotne jest także wskazanie lokalizacji terenów, na których mogą powstać obiekty i urządzenia elektroenergetyczne oraz uporządkowanie układu komunikacyjnego.
Drugi plan dotyczy Orłowa w rejonie ulic Inżynierskiej i Wrocławskiej. Opracowanie planistyczne ma określić przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenu ze szczególnym uwzględnieniem walorów historycznych zespołu pałacowo-parkowego w Małym Kacku.
Dla właściwego wykorzystania potencjału tego miejsca nowy plan obejmie cały obszar zespołu pałacowo-parkowego wraz z terenem tzw. „zwierzyńca", nieobjętym dotąd planem miejscowym oraz przyległe tereny.
Trzeci plan dotyczy rejonu schroniska dla bezdomnych zwierząt „Ciapkowo". Opracowanie nowego planu jest niezbędne dla rozbudowy terenu schroniska. Aby to umożliwić fragment lasu trzeba najpierw prawnie zmienić na teren wyłączony z produkcji leśnej.
Umożliwi to, bez wycinki drzew, zwiększenie obszaru schroniska, utworzenie większych wybiegów i znalezienie miejsca na parking. Dzięki temu stworzy się godne warunki dla przebywających w nim zwierząt.

- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowa
Uchwalony plan określa obszar objęty zmianą planu jako strefę miejską, przewiduje tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz miejscami tereny ważniejszych usług komercyjnych z dopuszczeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży do 2000 m². Zawiera także koncepcje wykonania wjazdu bezpośrednio z al. Zwycięstwa do tych obiektów usługowych, nie powiązanego z ruchem dzielnicy.
Wzdłuż al. Zwycięstwa zakłada ciągi wielofunkcyjne, a wzdłuż ul. Orłowskiej, przebieg Hanzeatyckiej Trasy Rowerowej. Na przeważającej części obszaru objętego zmianą planu wskazuje strefę ochrony ekspozycji obszarów wpisanych do rejestru zabytków.
Z treścią uchwał można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.gdynia.pl/bip (zakładka Prawo lokalne - Uchwały Rady Miasta).