1120 (720) 2013-10-18 - 2013-10-24

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości, zabudowanej garażami wybudowanymi ze środków własnych użytkowników, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej przy ul. Śląskiej 74A na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni: od 11.10.2013 r. do 1.11.2013 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości, zabudowanej garażami wybudowanymi ze środków własnych użytkowników, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej przy ul. Pomorskiej 27A na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni: od 11.10.2013 r. do 1.11.2013 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu przy p. 344 wykazu
nr 13/2013 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców: ul. Swarzewska 60/42, Młyńska 17/100, Widna 13/52.
Wykaz wywieszono na okres 6 tygodni od dnia 11.10.2013 r. do dnia 22.11.2013 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazów:
1. Nr 815/13/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 12223/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 8.10.2013 r. - nieruchomości położonej przy ul. Miętowej 34 o pow. 25 m², oznaczonej na karcie mapy KM 37 obręb Wielki Kack obejmującej część działki nr 225/86 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
2. Nr 816/13/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 12224/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 8.10.2013 r. - nieruchomości położonej przy ul. Miętowej 36 o pow. 25 m², oznaczonej na karcie mapy KM 37 obręb Wielki Kack obejmującej część działki nr 225/86 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
3. Nr 817/13/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 12225/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 8.10.2013 r. - nieruchomości położonej przy ul. Miętowej 58 o pow. 83 m², oznaczonej na karcie mapy KM 37 obręb WielkiKack obejmującej część działki nr 225/86 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Wykazy wywieszone są na okres 21 dni tj. od 10.10.2013 r. do 30.10.2013 r.

Gmina Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, budowa i odtworzenie nawierzchni drogowej w ul. Rybaków w Gdyni" oraz sprawowanie nadzoru autorskiego
.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 414940-2013 w dniu 11.10.2013 r.
Termin wykonania całości zamówienia 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100 %. Termin związania ofertą 30 dni.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można odebrać w siedzibie Zamawiającego (pok. 240-Wydział Inwestycji) lub pobrać ze strony internetowej: www.gdynia.pl/bip/uslugi.
Oferty należy składać w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Gdyni.
Termin składania ofert upływa w dniu 30.10.2013 r. o godz. 11.00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.10.2013 r. o godz. 12.00 w sali 101 w Urzędzie Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Oferentami jest Barbara Kozyra.
W prowadzonym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy będą przekazywać pisemnie, faksem (nr 58 668 83 02).

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania:
„Prowadzenie lokalnego ośrodka Kibice Razem na terenie Gdyni w 2013 roku"
Prezydent Miasta Gdyni na mocy Zarządzenia Nr 12233/13/VI/P z dnia 8 października 2013 r. przyznał dotację w kwocie 60.000 zł. Stowarzyszeniu Kibiców Gdyńskiej Arki z siedzibą w Gdyni, ul. Olimpijska 5/9, na wsparcie realizacji zadania: „Prowadzenie na terenie Gdyni lokalnego ośrodka w ramach realizacji Projektu działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie bezpieczeństwa imprez sportowych oraz zwalczania negatywnych zjawisk w sporcie Kibice Razem w 2013 roku".

Dyrektor Zespołu Szkół Ekologicznych, ul. Chylońska 237
zatrudni sprzątaczkę na 3/4 etatu.
Dokumenty (CV i list motywacyjny) należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 25.10.2013 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 58 623 66 53 w. 35.

ikona