1126 (726) 2013-12-06 - 2013-12-12

Ogłoszenia

Ogłoszenie
Działając na podstawie art. 4 pkt 9b1 i art. 124a, w związku z art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) Prezydent Miasta Gdyni, wykonujący zadanie starosty z zakresu administracji rządowej zawiadamia, że zamierza wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o udostępnieniu - w trybie art. 124b, w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Gdyni przy ul. Śląskiej, oznaczonej jako działka nr 877/5, k.m. 58 Obręb Gdynia, zapisanej w księdze wieczystej T.6 W.87 GDYNIA jako własność osób nieżyjących: Marii Mościckiej i Stanisława Nikodemowicz, celem przeprowadzenia niezbędnego remontu i konserwacji sieci ciepłowniczej (wymiana starej, zużytej sieci c.o. na nową, preizolowaną).
W związku z powyższym wzywa się następców prawnych właścicieli wskazanej nieruchomości oraz osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w Wydziale Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 (pok. nr 424, IV piętro) i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości.
Nie zgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do niniejszej nieruchomości skutkować będzie pominięciem ich jako strony w postępowaniu o udostępnienie działki nr 877/5, k.m. 58 Obręb Gdynia, celem przeprowadzenia niezbędnego remontu i konserwacji sieci ciepłowniczej.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nr 865/13/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy al. Jana Pawła II (część działki 110/1, km 134 obręb Gdynia, o pow. 858 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony od dnia 1 czerwca 28 września w latach: 2014, 2015, 2016 w drodze przetargu oraz ustalenia stawki czynszu dzierżawnego i warunków przetargu (załącznik do Zarządzenia nr 12847/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26.11.2013r) z przeznaczeniem na urządzenie i prowadzenie w strefach A,B,C działalności gastronomicznej, a przynajmniej w jednej ze stref działalności wyrobów cukierniczych (lody, kawa, inne). Dopuszcza się możliwość sprzedaży wyrobów alkoholowych. Wyłącza się gastronomię związaną z grillowaniem i wędzeniem. Urządzenie i prowadzenie w strefie D animacji z atrakcjami dla najmłodszych, alternatywnie scena muzyczna w godzinach wieczornych, organizacja eventów z wyłączeniem akcji reklamowych produktów komercyjnych - zgodnie z przyjętą zasadą zagospodarowania terenów wokół fontanny.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 28.11.2013 roku do 19.12.2013 roku.

Uwaga, organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni ogłosił w Zarządzeniu Nr 12831/13/VI/O z dnia 26 listopada 2013 r. otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadań z zakresu edukacji muzycznej dla dzieci w roku 2014, w okresie od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
Przewidywana kwota dotacji 50 000 zł brutto. Szczegółowe informacje na temat konkursu, zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz w Urzędzie Miasta Gdyni - Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31. Ostateczny termin składania ofert ustala się na dzień 17 grudnia 2013 r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gdyni, (ul. 10 Lutego 24, pokój 602). W przypadku ofert wysyłanych pocztą, liczy się data wpływu do Kancelarii UM (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54).
Oferty złożone po 17 grudnia 2013r. nie zostaną rozpatrzone. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 31 grudnia 2013 r.

Uwaga, organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni
ogłosił w Zarządzeniu Nr 12833/13/VI/O z dnia 26 listopada 2013r. otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadań z zakresu edukacji prozdrowotnej wśród uczniów klas III gdyńskich szkół podstawowych, w okresie od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
Przewidywana kwota dotacji 50 000 zł brutto. Szczegółowe informacje na temat konkursu, zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz w Urzędzie Miasta Gdyni - Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31. Ostateczny termin składania ofert ustala się na dzień 17 grudnia 2013 r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gdyni, (ul. 10 Lutego 24, pokój 602). W przypadku ofert wysyłanych pocztą, liczy się data wpływu do Kancelarii UM (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54).
Oferty złożone po 17 grudnia 2013 r. nie zostaną rozpatrzone. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 31 grudnia 2013 r.

Uwaga, organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni ogłosił w Zarządzeniu Nr 12832/13/VI/O z dnia 26 listopada 2013r. otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadań w zakresie odkrywania i wzmacniania potencjału rozwojowego dzieci w wieku przedszkolnym, w okresie od 1.01.2014 r. do 31.12.2016 r.
Przewidywana kwota dotacji 255 000 zł brutto. Szczegółowe informacje na temat konkursu, zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz w Urzędzie Miasta Gdyni - Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31. Ostateczny termin składania ofert ustala się na dzień 17 grudnia 2013 r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gdyni, (ul. 10 Lutego 24, pokój 602). W przypadku ofert wysyłanych pocztą, liczy się data wpływu do Kancelarii UM (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54). ferty złożone po 17 grudnia 2013 r. nie zostaną rozpatrzone. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 31 grudnia 2013 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na VI piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia położonej w Gdyni przy ul. Swarzewskiej, wykaz nr 862/13/VI/M, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do 3 lat, działalność gastronomiczna, cz. dz. nr: 714/11; 388/10, KM 20, pow. 51 m². Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od dnia 27.11.2013 r. do 18.12.2013 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu 864/13/VI/M i stawki czynszu dzierżawnego oraz warunków przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy ul. Morskiej 79 (część działki nr 309/12, 271/12 km 50 obręb Gdynia oraz część działki nr 524/144, 523/144 km 51 obręb Gdynia o łącznej pow. ca 1250 m²) przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony 10 lat w drodze przetargu (załącznik do Zarządzenia NR 12846/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26.11.2013 r.), z przeznaczeniem na postawienie hali sportowej typu namiotowego na wykonanie dwóch boisk: jednego do piłki nożnej i drugiego do piłki koszykowej i siatkowej oraz budynku zaplecza socjalnego (pomieszczenia sanitarne i szatnie). Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 28.11.2013 r. do 19.12.2013 r.

Uwaga, organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni ogłosił w Zarządzeniu Nr 12648/13/VI/O z dnia 12 listopada 2013 r. otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań zapewniających rozwój dzieci i młodzieży w zakresie nowych technologii, w okresie od 1.01.2014 r. do 31.12.2016 r. Przewidywana kwota dotacji 780 000 zł brutto. Szczegółowe informacje na temat konkursu, zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz w Urzędzie Miasta Gdyni - Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31. Ostateczny termin składania ofert ustala się na 6 grudnia 2013 r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gdyni, (ul. 10 Lutego 24, pokój 602). W przypadku ofert wysyłanych pocztą, liczy się data wpływu do Kancelarii UM (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54).
Oferty złożone po 6 grudnia 2013 r. nie zostaną rozpatrzone. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 31 grudnia 2013 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazów:
Nr 859/13/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 12810/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26.11.2013 r. - nieruchomości położonej przy ul. Głogowej 37 o pow. 47 m², oznaczonej na karcie mapy KM 38 obręb Wielki Kack obejmującej część działki nr 696/9 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Nr 860/13/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 12811/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26.11.2013 r. - nieruchomości położonej przy ul. Głogowej 41 o pow. 42 m², oznaczonej na karcie mapy KM 38 obręb Wielki Kack obejmującej część działki nr 696/9 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
3. Nr 861/13/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 12812/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26.11.2013 r. - nieruchomości położonej przy ul. Miętowej 32 o pow. 24 m², oznaczonej na karcie mapy KM 37 obręb Wielki Kack obejmującej część działki nr 225/86 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Wykazy wywieszone są na okres 21 dni tj. od 27.11.2013 r. do 17.12.2013 r.

Ogłoszenie o konkursie ofert
na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii na rzecz Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni w 2014 roku.
Nazwa i siedziba Zamawiającego: Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, ul. Reja 2A, 81-441 Gdynia. Przedmiot zamówienia: wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii na rzecz Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w 2014 roku.
Czas realizacji: do 31 grudnia 2014 roku. Miejsce i termin, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz otrzymać obowiązujące formularze oferty: siedziba Zamawiającego, pok. nr 10, w dni robocze w godz. 9.00 -15.00, www.opitu.pl. Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 10, 18.12.2013 roku, godz. 11.00. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert.

Ogłoszenie o konkursie ofert
na świadczenie usług informatycznych na rzecz Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni.
Nazwa i siedziba Zamawiającego: Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, ul. Reja 2A, 81-441 Gdynia.
Przedmiot zamówienia: świadczenie usług informatycznych na rzecz Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień z siedzibą w Gdyni w 2014 i 2015 roku. Czas realizacji: do 31 grudnia 2015 roku. Miejsce i termin, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz otrzymać obowiązujące formularze oferty: siedziba Zamawiającego, pok. nr 10, w dni robocze w godz. 9.00 -15.00, www.opitu.pl. Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 10, 18.12.2013 roku, godz. 11.00. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert.

Ogłoszenie o konkursie ofert
na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia grup terapeutycznych na rzecz Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni.
Nazwa i siedziba Zamawiającego: Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, ul. Reja 2A, 81-441 Gdynia.
Przedmiot zamówienia: wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia grup na rzecz Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni w 2014 roku. Czas realizacji: do 31 grudnia 2014 roku. Miejsce i termin, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz otrzymać obowiązujące formularze oferty: siedziba Zamawiającego, pok. nr 10, w dni robocze w godz. 9.00 -15.00, www.opitu.pl. Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 10, 18.12.2013 roku, godz. 11.00. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości, zabudowanej garażami wybudowanymi ze środków własnych użytkowników, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej przy ul. Modrej na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428. Wykaz wywieszono na okres 21 dni: od 28.11.2013 r. do 19.12.2013 r.

Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni, al. Zwycięstwa 96/98
poszukuje kandydata na stanowisko: Kasjer/Kasjerka.
Szczegóły oferty znajdują się na stronie internetowej: www.experyment.gdynia.pl w zakładce Aktualności. Dokumenty należy składać do 13 grudnia 2013 r.