1127 (727) 2013-12-13 - 2013-12-19

Ogłoszenia

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r.poz. 687) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) zawiadamiam:
że w dniu 2.12.2013 r. została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr RAAII.6740.357.2013.BB-1089-1060-1094/ulice pn. „Rozbudowa ul. Marzanny, Kwadratowej i Okrężnej w Gdyni", zlokalizowanej w obrębie Gdynia, miasto Gdynia województwo pomorskie na działkach nr: 509/68, 509/87, 509/75 i 509/86 KM 9 WI, 512/6 KM 13 WI, nr: 252/6, (252/16*), (252/14*), (252/12*), (252/10*), (252/15*), (252/9*) KM 6 WI, 433/2, 475/6, 445, 447, 473/2, 473/7, 475/2, 446/1, 446/4, 444/4, 472/5 KM 9 WI, nr: 436/7, 437/10, 436/6, 437/9, 436/4, 437/7, 438/4, 439/2, 440/2, 441/2, 442/12 i 443/9 KM 9 WI.
*Powstała w wyniku podziału działki 252/5 KM 6, obręb Wiczlino, zatwierdzonego postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdyni Sygn. Akt VII Ns 909/10 z dnia 22.04.2011, nr - Rejestr zm. 15998/2011 z dnia 24.11.2011 r.
Wykaz działek lub ich części, które z mocy prawa stały się własnością skarbu państwa lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego: 252/17, 252/29, 252/27, 252/25, 252/23, 252/21, 252/19 (KM 6 WI), 473/10, 436/12, 436/10, 437/13, 436/8, 437/11, 442/13 (KM 9 WI); stają się własnością Gminy Miasta Gdyni.
Decyzji powyższej nadany został rygor natychmiastowej wykonalności.
Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, Wydział Architektoniczno - Budowlany, pokój 418 (tel. 58 66 88 407) w dniach przyjęć interesantów t.j. poniedziałek w godz. 13.00 - 16.00 i środa w godz. 8.00 - 11.00. Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia stron o jej wydaniu.
Zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 336 w budynku Urzędu Miasta położonym przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, wykazu nieruchomości położonych przy ul. Świętojańskiej/Władysława IV oznaczonych na km. 58, obręb Gdynia jako działki nr 125 o pow. 192 m² objęta Kw GD1Y/00005361/1, nr 1574/124 o pow. 416 m² objęta Kw nr GD1Y/00006180/5, dz. nr 1579/138 o pow. 225 m² objęta Kw GD1Y/00000475/8 oraz dz. nr 1575/137 o pow. 399 m² objęta Kw GD1Y/00024533/7 Sądu Rejonowego w Gdyni, przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz nr 877/2013/VI/M będący załącznikiem do zarządzenia nr 12918/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 3.12.2013 r. wywieszony został na okres od dnia 5.12.2013 r. do dnia 27.12.2013 r.
Termin złożenia wniosku o nabycie, przez osoby którym służy prawo pierwszeństwa w nabyciu na podstawie art.34 ust. 1 pkt. 1 i 2 wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu nieruchomości i upływa z dniem 17.01.2014 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu 876/13/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Aluminiowej (część działki nr 556/51 km 9 obręb Pogórze, o pow. 700 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata (załącznik do Zarządzenia NR 12911/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 3.12.2013 r.), z przeznaczeniem na działkę przydomową.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 4.12.2013 r. do 25.12.2013 r.
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu 875/13/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Jana Kilińskiego (część działki nr 23 km 56 obręb Gdynia, o pow. 10 m² ) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata (załącznik do Zarządzenia NR 12910/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 3.12.2013 r.), z przeznaczeniem na lokalizację osłony śmietnikowej dla członków Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. J. Kilińskiego 11.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 4.12.2013 r. do 25.12.2013 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu 876/13/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Aluminiowej (część działki nr 556/51 km 9 obręb Pogórze, o pow. 700 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata (załącznik do Zarządzenia NR 12911/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 3.12.2013 r.), z przeznaczeniem na działkę przydomową.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 4.12.2013 r. do 25.12.2013 r.
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu 875/13/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Jana Kilińskiego (część działki nr 23 km 56 obręb Gdynia, o pow. 10 m² ) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata (załącznik do Zarządzenia NR 12910/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 3.12.2013 r.), z przeznaczeniem na lokalizację osłony śmietnikowej dla członków Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. J. Kilińskiego 11.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 4.12.2013 r. do 25.12.2013 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 431 zostały wywieszone wykazy lokali użytkowych położonych w budynku przy ul. Bp. Dominika 8-14 w Gdyni, na działkach nr 590/234, 592/56 o pow. 819 m², k.m. 59, KW GD1Y/00012832/6, przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:
- lokal „B" o pow. 31,70 m²,
- lokal „C" o pow. 28,84 m².
Wykazy wywieszono od dnia 13 grudnia 2013 r. do dnia 3 stycznia 2014 r. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu lokalu na podstawie art.34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. ( Dz. U. 2010.102.651 j.t zm. Dz.U.2013.12.38) upłynął 26 października 2012 r.

Przedszkole Francuskie w Gdyni, ul. Halicka 8
zatrudni nauczyciela przedszkola w wymiarze 3 godz. dziennie w godz. 14.00 - 17.00.
Kontakt telefoniczny 606 985 059.

Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Waszyngtona - cz. dz. nr 189 km. 54 o pow. 30 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 1 roku. Wykaz wywieszono na okres od dnia 28.11.2013 r. do dnia 18.12.2013 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu przy p. 344 wykazu
nr 15/2013 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców:
ul. Płk. Dąbka 52/16, Maciejewicza 17B/6, Wąska 36/1, Gen. Maczka 5/1, Wolności 4/3, Świecka 2/38, Morska 112a/108, Tucholska 7/15, Chylońska 135/6, Boh. Star. Warszawskiej 19/25, Chrzanowskiego 12/3, Warszawska 49/10, Harcerska 5/1, Nauczycielska 4/46, Kopernika 3/5, Zamenhofa 4/79, Boh. Star. Warszawskiej 11/27. Wykaz wywieszono na okres 6 tygodni od dnia 6.12.2013 r. do dnia 18.01.2014 r.

Dyrekcja Zespołu Szkół nr 7 w Gdyni, ul. Stawna 4/6
zatrudni pracownika na stanowisko:
STARSZEGO RECEPCJONISTY
- pracownika odpowiedzialnego głównie za utrzymanie czystości (sprzątanie pomieszczeń Krytej Pływalni). Wymagania: wykształcenie średnie, sumienność, rzetelność w wykonywaniu obowiązków. Oferujemy: pracę na 1 etat na zastępstwo, pracę w trybie 2-zmianowym.
Wymagane dokumenty: list motywacyjny (podanie o pracę), CV (życiorys z uwzględnieniem kwalifikacji i stażu pracy). Dodatkowe informacje można uzyskać w godz. 9.00 - 15.00 pod numerem telefonu 58 698 90 65 wew. 25. Dokumenty można składać na adres e-mail: kontakt@plywalniawitomino.pl lub w sekretariacie Zespołu Szkół nr 7.

Zespół Szkół nr 15,
ul. Jowisza 60 w Gdyni
zatrudni nauczyciela świetlicy z uprawnieniami na pełny etat na zastępstwo od 7.01.2014 r. do 30.06.2014 r.

CV i list motywacyjny należy składać do 19 grudnia 2013 r., w sekretariacie szkoły lub przesyłać na adres e-mail: sekretariat@zs15.pl.

Ogłoszenie o konkursie ofert
na wykonywanie świadczeń zdrowotnych - zastępstw w prowadzeniu terapeutycznych zajęć grupowych na rzecz Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni.
Zamawiający: Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, ul. Reja 2A, 81-441 Gdynia. Przedmiot zamówienia: wykonywanie świadczeń zdrowotnych - zastępstw w prowadzeniu terapeutycznych zajęć grupowych na rzecz Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni w 2014 roku. Ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz otrzymać obowiązujące formularze oferty można w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 10, w dni robocze w godz. 9.00 -15.00, www.opitu.pl. Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 10, 20.12.2013 roku, godz. 11.00. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazów:
Nr 866/13/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 12901/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 3.12.2013 r. - nieruchomości położonej przy ul. Spokojnej o pow. 902 m², oznaczonej na karcie mapy KM 92 obręb Gdynia obejmującej część działki nr 6/3 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata. Nr 867/13/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 12902/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 3.12.2013 r. - nieruchomości położonej przy ul. Nagietkowej 43 o pow. 16 m², oznaczonej na karcie mapy KM 28 obręb Wielki Kack obejmującej część działki nr 533 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata. Nr 868/13/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 12903/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 3.12.2013 r. - nieruchomości położonej przy ul. Nagietkowej 41 o pow. 11 m², oznaczonej na karcie mapy KM 28 obręb Wielki Kack obejmującej część działki nr 533 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata. Nr 869/13/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 12904/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 3.12.2013 r. - nieruchomości położonej przy ul. Nagietkowej 49 o pow. 8 m², oznaczonej na karcie mapy KM 28 obręb Wielki Kack obejmującej część działki nr 533 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata. Nr 870/13/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 12905/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 3.12.2013 r. - nieruchomości położonej przy ul. Piołunowej 5 o pow. 12 m², oznaczonej na karcie mapy KM 28 obręb Wielki Kack obejmującej część działki nr 529 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata. Nr 871/13/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 12906/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 3.12.2013 r. - nieruchomości położonej przy ul. Piołunowej 7 o pow. 7 m², oznaczonej na karcie mapy KM 28 obręb Wielki Kack obejmującej część działki nr 529 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata. Nr 872/13/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 12907/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 3.12.2013 r. - nieruchomości położonej przy ul. Perzowej 35 o pow. 53 m², oznaczonej na karcie mapy KM 28 obręb Wielki Kack obejmującej część działki nr 582/527 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata. Nr 873/13/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 12908/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 3.12.2013 r. - nieruchomości położonej przy ul. Poziomkowej 84 o pow. 4 m², oznaczonej na karcie mapy KM 38 obręb Wielki Kack obejmującej część działki nr 557/415 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata. Nr 874/13/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 12909/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 3.12.2013 r. - nieruchomości położonej przy ul. Miętowej 40 o pow. 12 m², oznaczonej na karcie mapy KM 37 obręb Wielki Kack obejmującej część działki nr 225/86 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata. Wykazy wywieszone są na okres 21 dni tj. od 4.12.2013 r. do 24.12.2013 r.

Prezydent Miasta Gdyni
na mocy Zarządzenia Nr 12959/13/VI/P z dnia 3 grudnia 2013 r. ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania - „Prowadzenie Skate Parku na terenie skweru Sue Ryder w Gdyni w okresie od 30.01.2014 roku do 31.12.2018 roku".
Zakres zadania obejmuje w szczególności: wykonanie inwestycji polegającej na budowie Skate Parku na terenie skweru Sue Ryder w Gdyni zgodnie z warunkami wskazanymi w ogłoszeniu konkursu, utrzymanie i udostępnienie Skate Parku mieszkańcom w okresie na jaki zostanie zawarta umowa oraz animacja zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gdyni. Przewidywana kwota dotacji na realizację zadań objętych konkursem wynosi 500.000 zł. Szczegółowe informacje na temat konkursu, zasady przyznawania dotacji, kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni i Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, na stronach miejskiego portalu internetowego: www.gdynia.pl, na tablicy ogłoszeniowej Urzędu Miasta Gdyni w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni przy ul. 3 Maja 27/31 oraz na stronie internetowej Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji: www.gdyniasport.pl i na tablicy ogłoszeniowej w jego siedzibie ul. Olimpijska 5/9. Oferty należy składać w Gdyńskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gdyni (81-538) przy ulicy Olimpijskiej 5/9 w terminie do dnia 27 grudnia 2013 r. do godziny 15.00. Przy czym w przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data i godzina dotarcia przesyłki do sekretariatu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdyni a nie data złożenia przesyłki w urzędzie pocztowym lub innemu przewoźnikowi. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 15 stycznia 2014 r.

Uwaga, organizacje pozarządowe! Prezydent Miasta Gdyni
ogłosił w Zarządzeniu Nr 12831/13/VI/O z dnia 26 listopada 2013 r. otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadań z zakresu edukacji muzycznej dla dzieci w roku 2014, w okresie od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Przewidywana kwota dotacji 50 000 zł brutto. Szczegółowe informacje na temat konkursu, zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz w Urzędzie Miasta Gdyni - Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31. Ostateczny termin składania ofert ustala się na dzień 17 grudnia 2013 r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gdyni, (ul. 10 Lutego 24, pokój 602). W przypadku ofert wysyłanych pocztą, liczy się data wpływu do Kancelarii UM (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54). Oferty złożone po 17 grudnia 2013 r. nie zostaną rozpatrzone. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 31 grudnia 2013 r.

Uwaga, organizacje pozarządowe! Prezydent Miasta Gdyni
ogłosił w Zarządzeniu Nr 12833/13/VI/O z dnia 26 listopada 2013r. otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadań z zakresu edukacji prozdrowotnej wśród uczniów klas III gdyńskich szkół podstawowych, w okresie od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Przewidywana kwota dotacji 50 000 zł brutto. Szczegółowe informacje na temat konkursu, zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz w Urzędzie Miasta Gdyni - Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31. Ostateczny termin składania ofert ustala się na dzień 17 grudnia 2013 r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gdyni, (ul. 10 Lutego 24, pokój 602). W przypadku ofert wysyłanych pocztą, liczy się data wpływu do Kancelarii UM (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54). Oferty złożone po 17 grudnia 2013 r. nie zostaną rozpatrzone. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 31 grudnia 2013 r.

Uwaga, organizacje pozarządowe! Prezydent Miasta Gdyni
ogłosił w Zarządzeniu Nr 12832/13/VI/O z dnia 26 listopada 2013 r. otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadań w zakresie odkrywania i wzmacniania potencjału rozwojowego dzieci w wieku przedszkolnym, w okresie od 1.01.2014 r. do 31.12.2016 r. Przewidywana kwota dotacji 255 000 zł brutto. Szczegółowe informacje na temat konkursu, zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz w Urzędzie Miasta Gdyni - Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31. Ostateczny termin składania ofert ustala się na dzień 17 grudnia 2013 r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gdyni, (ul. 10 Lutego 24, pokój 602).
W przypadku ofert wysyłanych pocztą, liczy się data wpływu do Kancelarii UM (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54). Oferty złożone po 17 grudnia 2013 r. nie zostaną rozpatrzone.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 31 grudnia 2013 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu przy p. 344 wykazu
nr 15/2013 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców:
ul. Płk. Dąbka 52/16, Maciejewicza 17B/6, Wąska 36/1, Gen. Maczka 5/1, Wolności 4/3, Świecka 2/38, Morska 112a/108, Tucholska 7/15, Chylońska 135/6, Boh. Star. Warszawskiej 19/25, Chrzanowskiego 12/3, Warszawska 49/10, Harcerska 5/1, Nauczycielska 4/46, Kopernika 3/5, Zamenhofa 4/79, Boh. Star. Warszawskiej 11/27. Wykaz wywieszono na okres 6 tygodni od 6.12.2013 r. do 18.01.2014 r.

Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej - cz. dz. nr 392/81 k.m. 76 o pow. 9,23 m², przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 9 lat. Wykaz wywieszono na okres od 29.11.2013 r. do 19.12.2013 r.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Gdyni następujących uchwał:
1) uchwały nr XXXVI/758/13 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Pustki Cisowskie-Demptowo i Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon osady leśnej Marszewo oraz Leśnego Ogrodu Botanicznego Marszewo, obejmującego obszar, którego granice przebiegają następująco:
 od północy - wzdłuż Leśnego Ogrodu Botanicznego Marszewo, następnie wzdłuż granicy terenów leśnych, dalej wzdłuż leśnej drogi gruntowej prowadzącej do ul. Chabrowej,
od wschodu - wzdłuż granicy terenów leśnych,
 od południa - wzdłuż ul. Marszewskiej obejmując pas lasu o szerokości ok. 10 m od krawędzi istniejącej jezdni, następnie wzdłuż Leśnego Ogrodu Botanicznego Marszewo,
od zachodu - wzdłuż Leśnego Ogrodu Botanicznego Marszewo;
2) uchwały nr XXXVI/774/13 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Witomino-Radiostacja w Gdyni, terenu położonego na północ od ulic Rolniczej i Chwarznieńskiej, obejmującego obszar, którego granice przebiegają następująco:
 od wschodu i południa - wzdłuż ulic Kieleckiej, Rolniczej i Chwarznieńskiej,
 od północy i zachodu - wzdłuż terenów leśnych obejmując pas lasu o szerokości ok. 35 m.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionych planów w terminie do dnia 10.01.2014 r.

Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie terenu lub nieruchomości, której dotyczy.