1128 (728) 2013-12-20 - 2014-01-09

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni.
Przetarg odbędzie się w dniu 17 stycznia 2014 roku o godz. 10.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w NORDEA BANK POLSKA S.A. w Gdyni nr 53144010260000000000401037 w terminie do 13 stycznia 2014 roku. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie.
W przetargu będzie można nabyć następujące nieruchomości położone przy: ul. Bursztynowej 1A, o pow. 570 m², ul. Kępa Oksywska A1, o pow. 644 m², ul. Kępa Oksywska A2, o pow. 594 m², ul. Kępa Oksywska A3, o pow. 600 m², ul. Marynarskiej 20A, o pow. 444 m², ul. Marynarskiej 20B, o pow. 520 m², ul. Marynarskiej 20C, o pow. 520 m², ul. Marynarskiej 20D, o pow. 450 m², ul. Chylońskiej 178 B-C, o pow. 619 m², ul. Kormorana 24, o pow. 1 264 m², ul. Kormorana 26, o pow. 1 263 m², ul. Kormorana 28, o pow. 1 263 m², ul. Piotrkowskiej 9, o pow. 573 m², ul. Kadmowa 7, o pow. 516 m², ul. Łanowej 14B, o pow. 1 441 m², ul. Łanowej 14C, o pow. 1 341 m², ul. Łanowej 14D, o pow. 1 201 m², ul. Łanowej 14H, o pow. 1 297 m², ul. Łanowej 14I, o pow. 1 228 m².
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ukazał się w „Gazecie Wyborczej" dodatku lokalnym „Trójmiasto" w dniu 06 grudnia 2013 roku. Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl, www.gdynia.pl/bip/ oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Referatu Polityki Gospodarowania Nieruchomościami przy pok. 336 na III piętrze tut. Urzędu.
Materiały przetargowe dot. zbywanych nieruchomości są do wglądu w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. 336 na III piętrze tut. Urzędu, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: http://www.investgdynia.pl/.
Powyższe informacje można również uzyskać telefonicznie pod numerami telefonów: 58 668 85 15, 668 85 16, 668 89 38, 668 89 39 lub 668 89 40.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 336 w budynku Urzędu Miasta położonym przy al. Marszałka J.Piłsudskiego 52/54, wykazu nieruchomości położonej przy ul. Płk.Dąbka 295 oznaczonej na km. 21, obręb Pogórze jako działka nr 961/9 o pow. 9.669 m² objęta Kw GD1Y/00024614/9 Sądu Rejonowego w Gdyni, przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz nr 881/2013/VI/M będący załącznikiem do zarządzenia nr 13034/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10.12.2013 r. wywieszony został na okres od dnia 10.12.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni.
Przetarg odbędzie się w dniu 7 lutego 2014 roku o godz. 10.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w NORDEA BANK POLSKA S.A. w Gdyni nr 53144010260000000000401037 w terminie do 3 lutego 2014 roku. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie.
W przetargu będzie można nabyć następujące nieruchomości położone przy: ul. Armatorów 5A o pow. 469 m², ul. Łabędziej o pow. 4 874 m², ul. Bosmańskiej 29A o pow. 7 675 m², ul. Inżynierskiej 1 o pow. 1 621 m², ul. Mitry 7A o pow. 1 767 m², ul. Moniuszki 18 o pow. 443 m², ul. Marsa 20-26 o pow. 1 332 m², ul. Korzeniowskiego 12 o pow. 963 m², ul. Łanowej 14A o pow. 2 480 m², ul. Łanowej 14E o pow. 1 734 m², ul. Łanowej 14F o pow. 2 270 m², ul. Łanowej 14G o pow. 2 226 m², ul. Przemyskiej 34 o pow. 27 536 m², ul. Strzelców 28 o pow. 1 457 m², ul. Olgierda 65 o pow. 705 m², ul. Leszczynki 155 o pow. 782 m², ul. Legionów 23A o pow. 701 m²,
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ukazał się w ogólnokrajowej „Gazecie Wyborczej" w dniu 6 grudnia 2013 roku. Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl, www.gdynia.pl/bip/ oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Referatu Polityki Gospodarowania Nieruchomościami przy pok. 336 na III piętrze tut. Urzędu. Materiały przetargowe dot. zbywanych nieruchomości są do wglądu w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. 336 na III piętrze tut. Urzędu, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: http://www.investgdynia.pl/.
Powyższe informacje można również uzyskać telefonicznie pod numerami telefonów: 58 668 85 15, 668 85 16, 668 89 38, 668 89 39 lub 668 89 40.

Prezydent Miasta Gdyni
działając na podstawie art.49 i art.61 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2013 r.,poz. 267) oraz art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. nr 687) ZAWIADAMIA
, że wszczęte zostało na wniosek z dnia 23.10.2012r., Gminy Miasta Gdyni reprezentowanej przez Prezydenta Miasta Gdyni Pana Wojciecha Szczurka, z upoważnienia którego działa Wiceprezydent Gdyni Marek Stępa, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Budowa drogi dojazdowej do przystani rybackiej w Gdyni- Oksywie wraz z infrastrukturą techniczną oraz budową ścieżki rowerowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą A. Dickmana do skrzyżowania z drogą wewnętrzną przy posesji nr 12", na działkach: 27/5 KM41, 15, 16, 18, 53/21, 74/3, 75/2, 76/2, 83/2, 85/3, 87/3, 94/3, 208/2 (102/2*), 209/2(102/2*), 141/3, 148/3, 155/2, 156/2, 222/2 (157/2*), 221/2 (157/2*), 160/2, 174, 175, 6, 136/2 KM42.
* numery działek przed podziałem
Wykaz działek objętych podziałem: Województwo pomorskie, KM - 42 obręb Gdynia, miasto Gdynia
● dz. 102/2 podzielona na dz. 208/2 oraz 209/2
● dz. 157/2 podzielona na dz. 222/2 oraz 221/2
Z aktami sprawy i zakresem wymienionego powyżej zamierzenia inwestycyjnego można zapoznać się w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, Wydział Architektoniczno - Budowlany Urzędu Miasta Gdyni w pokoju 320 (tel. 58 66 88 403), w dniach przyjęć interesantów t.j. poniedziałek w godz. 13.00 - 16.00 i środa w godz. 8.00 - 11.00 oraz składać ewentualne uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia.
Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dokumenty.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazów:
1. Nr 878/13/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 130131/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10.12.2013 r. - nieruchomości położonej przy ul. Miętowej 62 o pow. 46 m², oznaczonej na karcie mapy KM 37 obręb WielkiKack obejmującej część działki nr 225/86 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
2. Nr 879/13/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 13032/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10.12.2013 r. - nieruchomości położonej przy ul. Miętowej 58A o pow. 43 m², oznaczonej na karcie mapy KM 37 obręb Wielki Kack obejmującej część działki nr 225/86przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
3. Nr 880/13/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 13033/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10.12.2013 r. - nieruchomości położonej przy ul. Anyżowej 68 o pow. 47 m², oznaczonej na karcie mapy KM 27 obręb WielkiKack obejmującej część działki nr 390/1 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Wykazy wywieszone są na okres 21 dni tj. od 11.12.2013 r. do 31.12.2013 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340 w budynku Urzędu Miasta Gdyni położonym przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 wykazu nr 883/13/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Wojewody Wachowiaka (część działki nr 899/12, km 63 obręb Gdynia, o pow. 60 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata (załącznik do Zarządzenia nr 13070/2013/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10.12.2013 r.) z przeznaczeniem na działkę przydomową.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 12.12.2013 roku do dnia 2.01.2014 roku.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Cisowa w Gdyni, rejon ulic Hutniczej i Piaskowej.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Gdyni nr XXIII/478/12 z dnia 26 września 2012 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Cisowa w Gdyni, rejon ulic Hutniczej i Piaskowej
obejmującego obszar, którego granice przebiegają:
od północy - wzdłuż ulicy Hutniczej,
 od wschodu - wzdłuż granicy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Obwodowej Północnej i zachodniego odcinka Drogi Czerwonej w Gdyni,
od południa - wzdłuż linii kolejowej,
 od zachodu - wzdłuż działek nr 24/3, 335/4, 336/4, 124/4, 141/3, 142/3 do ulicy Hutniczej
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 27.12.2013 r. do 28.01.2014 r., od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9. Z projektem planu można również zapoznać się w Gdynia InfoBox OBSERWATORIUM ZMIAN, ul. Świętojańska 30, w godzinach jego otwarcia. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8.01.2014 r., o godz. 16.00, w Gdynia InfoBox OBSERWATORIUM ZMIAN, ul. Świętojańska 30.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.02.2014 r.
Jednocześnie na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku, Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami) zawiadamiam o przyjęciu Prognozy oddziaływania na środowisko i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.

W „Ratuszu" nr 1126 ukazało się ogłoszenie dotyczące wykazu 864/13/VI/M
i stawki czynszu dzierżawnego oraz warunków przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy ul. Morskiej 79 (część działki nr 309/12, 271/12 km 50 obręb Gdynia oraz część działki nr 524/144, 523/144 km 51 obręb Gdynia o łącznej pow. ca 1250 m²) przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony 10 lat w drodze przetargu (załącznik do Zarządzenia NR 12846/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni 26.11.2013 r.), z przeznaczeniem na postawienie hali sportowej typu namiotowego na wykonanie dwóch boisk: jednego do piłki nożnej i drugiego do piłki koszykowej i siatkowej oraz budynku zaplecza socjalnego (pomieszczenia sanitarne i szatnie). Podana została błędna powierzchnia - prawidłowa pow. wynosi 2250 m².
W/w wykaz przedłużony zostaje do dnia 27.12.2013 r.

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4
przy ul. Płk. Dąbka 207 w Gdyni
pilnie zatrudni w wymiarze 6 godzin tygodniowo nauczyciela, który posługuje się językiem Braille'a.
Zainteresowane osoby proszone są o kontakt telefoniczny: 58 665 03 13.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na VI piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej, wykaz nr 884/13/VI/M, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do 3 lat, działalność usługowa - salon fryzjerski, cz. dz. nr: 314/36, KM 23, pow. 26 m². Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od dnia 11.12.2013 r. do 31.12.2013 r.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdyni
poszukuje wykonawcy następujących opracowań dotyczących lokalu użytkowego - sklep „Biedronka" usytuowanego w parterze budynku przy Pl. Kaszubskim 15 w Gdyni:
Orzeczenia technicznego opracowanego przez osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane zawierającego ustalenie źródeł nadmiernego hałasu w lokalu usługowym na parterze budynku przy pl. Kaszubskim 15 w Gdyni, który przenika do lokalu mieszkalnego usytuowanego bezpośrednio nad lokalem usługowym wraz z projektem szczegółowego zakresu robót koniecznych do wykonania w celu zlikwidowania emisji nadmiernego hałasu przenikającego do lokalu mieszkalnego nr 4 w klatce B, usytuowanego bezpośrednio nad tym lokalem usługowym
Pisemne oferty należy składać w terminie 14 dni od ukazania się „Ratusza" w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdyni przy ul. Legionów 130 w Gdyni, pokój 130 z dopiskiem na kopercie: „Pl. Kaszubski 15 w Gdyni". Kontakt: tel. 58 620 73 27. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdyni inż. Witold Barański.

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony, na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony 10 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych w Gdyni przy ul. Morskiej 79 (część działki nr 309/12, 271/12 km 50 obręb Gdynia oraz część działki nr 524/144, 523/144 km 51 obręb Gdynia o łącznej pow. ca 2250 m²) z przeznaczeniem na postawienie hali sportowej typu namiotowego na wykonanie dwóch boisk: jednego do piłki nożnej i drugiego do piłki koszykowej i siatkowej oraz budynku zaplecza socjalnego (pomieszczenia sanitarne i szatnie).
Część jawna przetargu odbędzie się dniu 8 stycznia 2014 r. o godz. 10.00 w sali 105a na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni
(w budynku przy al. M. Piłsudskiego 52/54). Szczegółowe warunki wydzierżawienia nieruchomości oraz tryb przeprowadzenia przetargu zostały określone w materiałach przetargowych, które są dostępne w Referacie Administrowania Gruntami w pokoju 426 na IV piętrze Urzędu Miasta Gdyni i pod nr tel. 58 668 85 33 i 668-85-34 oraz na stronie http://www.investgdynia.pl/.

Dotacje z budżetu miasta na zabytki
Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Gdyni nr XXXIX/861/10 z dnia 27.01.2010 r., w terminie do 10 stycznia 2014 r. można składać wnioski o udzielenie z budżetu Gminy Gdynia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru
, w tym budynkach znajdujących się na obszarach zabytkowych, w granicach administracyjnych Miasta Gdyni.
Szczegółowe informacje dotyczące warunków ubiegania się o dotacje oraz obowiązkowy formularz wniosku dostępne są na stronie internetowej: www.gdynia.pl/zabytki pod hasłem „dotacje".
Informacji na temat dotacji udziela także Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków tel. 58 66 88 343.

Rozstrzygnięcie konkursu
- wspieranie zadań
na rzecz osób bezrobotnych,
absolwentów poszukujących pracy oraz osób pragnących zdobyć nowe kwalifikacje lub rozpocząć działalność gospodarczą na własny rachunek.
Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia z dnia 17 grudnia 2013 roku przyznał dotację na realizację zadania dotyczącą wspierania zadań na rzecz osób bezrobotnych, absolwentów poszukujących pracy oraz osób pragnących zdobyć nowe kwalifikacje lub rozpocząć działalność gospodarczą na własny rachunek, w szczególności na kontynuację programu Pomorskie Miasteczko Zawodów w Gdyni w latach 2014-2016 w kwocie 250.000 zł brutto: Fundacji Gospodarczej w Gdyni.

ikona