1129 (729) 2014-01-10 - 2014-01-16

Ogłoszenia

Rozstrzygnięcie konkursu - Profilaktyka przez sport
Prezydent Miasta Gdyni na mocy Zarządzenia Nr 13378/13/VI/O z 31 grudnia 2013 r. przyznał dotacje z zakresu profilaktyki uzależnień na rok 2014 następującym organizacjom:
1. Klub Kolarski Trek Gdynia kwota 10.000 zł.
2. Klub Hokeja Podwodnego Orka Gdynia kwota 7.450 zł.
3. Fundacja Szkwał Morze dla Młodzieży kwota 12.550 zł. 
***
 
Rozstrzygnięcie konkursu - Profilaktyka raka jądra
Prezydent Miasta Gdyni na mocy Zarządzenia Nr 13377/13/VI/O z 31 grudnia 2013 r. przyznał dotację na lata 2014-2016 Fundacji „Gdyński Most Nadziei" w wysokości 111.000 zł.  
***
 
Rozstrzygnięcie konkursu - Prowadzenie Poradni Opieki Paliatywnej
Prezydent Miasta Gdyni na mocy Zarządzenia Nr 13377/13/VI/O z 31 grudnia 2013 r. przyznał dotację na lata 2014-2016 Stowarzyszeniu Hospicjum im. św. Wawrzyńca w wysokości 180.000 zł.
***
 
Rozstrzygnięcie konkursu - Profilaktyka onkologiczna - prowadzenie ośrodka wsparcia psychologicznego (Akademia Walki z Rakiem) 
Prezydent Miasta Gdyni na mocy Zarządzenia Nr 13377/13/VI/O z 31 grudnia 2013 r. przyznał dotację na lata 2014-2016 Fundacji „Gdyński Most Nadziei" w wysokości 405.000 zł.
***
 
Ogłoszenie o konkursie ofert
na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia terapii indywidualnej dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni.

Nazwa i siedziba Zamawiającego: Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, ul. Reja 2A, 81-441 Gdynia.
Przedmiot zamówienia:  wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia terapii indywidualnej dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni w 2014 roku. Czas realizacji: do 31 grudnia 2014 roku. Miejsce i termin, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz otrzymać obowiązujące formularze oferty: siedziba Zamawiającego, pok. nr 10, w dni robocze w godz. 9.00 -15.00, www.opitu.pl. Miejsce i termin składania ofert, termin związania ofertą: siedziba Zamawiającego, pok. 10, 17.01.2014 roku, do godz. 11.00, termin związania ofertą - do 31 stycznia 2014 roku.
Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. nr 4, 17 stycznia 2014 roku o godz. 12.00. Miejsce i termin ogłoszenia wyników konkursu: www.opitu.pl, 20 stycznia 2014 r.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert.
***
 
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu 885/13/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Sambora (część działki nr 797/96 km 27 obręb Gdynia, o pow. 84 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata (załącznik do Zarządzenia NR 13149/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17.12.2013 r.), z przeznaczeniem na zieleń ozdobną.  
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 2.01.2014 r. do 23.01.2014 r.
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu 886/13/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Sambora (część działki nr 797/96 km 27 obręb Gdynia, o pow. 233 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata (załącznik do Zarządzenia NR 13150/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17.12.2013 r.),  z przeznaczeniem na działkę przydomową.       
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 2.01.2014 r. do 23.01.2014 r.
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu 887/13/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Łyskowskiego (część działki nr 99 km 27 obręb Gdynia, o pow. 270 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata (załącznik do Zarządzenia NR 13151/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17.12.2013 r.),  z przeznaczeniem na działkę przydomową.       
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 2.01.2014 r. do 23.01.2014 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania Starosty z zakresu administracji rządowej informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz Nr 1/2014, dotyczący dzierżawy gruntu Skarbu Państwa położonego przy ul. Płk.Dąbka 122, oznaczonego jako część działki nr 84/1 KM 40 obręb Gdynia, o powierzchni 500 m2. Umowa na czas oznaczony - 3 lata. Przeznaczenie: uprawy jednoroczne. Wykaz wywieszono na okres 21 dni.
***
Dyrektor Gimnazjum nr 4 w Gdyni
zatrudni od 1.02.2014 r. Administratora Sieci Komputerowej (e-dziennik) na 1/2 etatu.
Tel. kont. 58 663 79 88, kom. 506 162 074.
 
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu przy p. 344 wykazu nr 16/2013 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców:
ul. Kopernika 6/1, Ramułta 53/31, Żelazna 16B/49, Rolnicza 10B/19, Leszczynki 165/3, Kapitańska 27/5, Śląska 48/8, Żelazna 18B/41, Op. Hackiego 23/23, Węglowa 15/2.
Wykaz wywieszono na okres 6 tygodni od dnia 18.12.2013 r. do dnia 29.01.2014 r.
***
Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 200.000 euro na usługę polegającą na oczyszczaniu dróg na terenie  miasta Gdyni w częściach AI i AII.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem: ftp://server.zdiz.gdynia.pl/pozimowe.
Termin składania ofert: 15.01.2014 r. godzina 11.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407. W sprawach merytorycznych: Joanna Skomska, tel. 58 761 20 72, w godz. 7.30 - 15.30, Jerzy Kwiatek, tel. 58 761 20 71, w godz. 8.00 - 15.00, w sprawach proceduralnych: Jolanta Sagan, tel. 58 761 20 87 w godz. 8.00 - 15.00.
***
 
Ogłoszenie Dyrektora Sp. z o.o. Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni, ul. Żwirki i Wigury 14, tel. 58 660 88 11
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla: lekarzy systemu, lekarzy w ramach opieki nocno - świątecznej, lekarzy w Poradni Chirurgii Ogólnej na obszarze działania Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni na okres od 1.02.2014 r. do 31.01.2016 r. Oferta powinna spełniać warunki określone w specyfikacji, którą należy odebrać w sekretariacie Dyrektora Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni, ul. Żwirki i Wigury 14 od 3.01.2014r. do 14.01.2014 r. w godzinach 8.00 - 15.00.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni, ul. Żwirki i Wigury 14, od 15.01.2014 r. do 24.01.2014 r. do godz. 14.00.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 27.01.2014 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni, ul. Żwirki i Wigury 14.
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składnia ofert bez podania przyczyny. Oferent ma prawo do złożenia skargi i protestu dotyczącego składania ofert zgodnie z zapisami wspomnianego rozporządzenia.
Lekarze aktualnie zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub zlecenie będą zobowiązani do rozwiązania jej w trybie porozumienia stron przy podpisywaniu umowy, jeżeli wygrają konkurs ofert.
Oferty złożone po wyznaczonym terminie lub nadane jako przesyłka pocztowa lub drogą faxu, niezależnie od daty nadania nie będą rozpatrywane. Projekt umowy do zapoznania w dziale Księgowości.
O wyborze ofert zainteresowani zostaną powiadomieni indywidualnie. Warunkiem podpisania umowy będzie przedstawienie aktualnej polisy obowiązkowego ubezpieczenia i założenie działalności gospodarczej.
 
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony  od dnia 1 czerwca do 28 września w latach 2014, 2015, 2016 nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasta Gdyni  położoną w Gdyni przy alei Jana Pawła II, oznaczoną na km 134 obręb Gdynia o powierzchni 858 m², obejmującą część działki nr 110/1 (przy fontannie).

Przeznaczenie: na urządzenie i prowadzenie w strefach A B C działalności gastronomicznej. Wyłącza się gastronomię związaną z grillowaniem i wędzeniem. W strefie D animacje z atrakcjami dla najmłodszych, alternatywnie scena muzyczna w godzinach wieczornych, organizacja eventów z wyłączeniem akcji reklamowych  produktów komercyjnych.
Część jawna przetargu odbędzie się 28 lutego 2014 roku o godz. 10.00 w sali 105A na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni (w budynku przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54).
Wadia w wysokości 2 000 zł płatne w terminie do 25 lutego 2014 roku. Oferty przetargowe należy składać w pokoju nr 426 na IV piętrze Urzędu Miasta Gdyni w terminie do 27 lutego 2014 roku do godziny 15.00. Szczegółowe warunki wydzierżawienia nieruchomości oraz tryb przeprowadzenie przetargu zostały określone w materiałach przetargowych, które są dostępne w Referacie Administrowania Gruntami w pokoju 426 na IV piętrze Urzędu Miasta Gdyni i pod numerem tel. 58 668 81 49 oraz na stronie: http://www.inwestgdynia.pl/.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 428 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni nr 888/2013/VI/M położonej przy ul. Harcerskiej, oznaczonej jako część działki nr 694/209 o pow. 20 m², przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (załącznik do zarzadzenia nr 13152/13/VI/M).
Przeznaczenie przedmiotu dzierzawy: prowadzenie działalności handlowej w tymczasowym pawilonie handlowym - nakłady dzierżawcy.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 19 grudnia 2013 r. do dnia 10 stycznia 2014 r.
***
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert
na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu punktu dystrybucji wsparcia żywnościowego.   
Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 13238/13/VI/R z dnia 19 grudnia 2013 r. przyznał dotację na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu punktu dystrybucji wsparcia żywnościowego.  Dotacja w roku 2014 w wysokości 62 790,00 zł została przyznana Związkowi Stowarzyszeń Pomorski Bank Żywności, ul. Tysiąclecia 13 A, 80-351 Gdańsk.
***
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert
na realizację zadania publicznego w zakresie pieczy zastępczej, polegającego na prowadzeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci w wieku od 13. roku życia do 18. roku życia.  
Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 13239/13/VI/R z dnia 19 grudnia 2013 r. przyznał dotację na realizację zadania publicznego w zakresie pieczy zastępczej,  polegającego na prowadzeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci w wieku od 13. roku życia do 18. roku życia. Dotacja w roku 2014 w wysokości 572 800,00 zł została przyznana Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej z Gdańska, ul. Gościnna 14, 80-032 Gdańsk.
***
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)  Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Gdyni następujących uchwał:
1) uchwały nr XXXVII/781/13 z dnia 18 grudnia 2013 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni obejmującej tereny oznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni następującymi symbolami: 010 UT,MW2, 011 UT,MW2, 020 MN2,MW1,MP, 021 MN2,MW1,MP, 024 UT/MN1,MW1, 025 UT,MN1,MW1, 026 UT,MN1,MW1, 027 UT,UK, 044 MW1,MP, 045 MW1,MP, 046 MW1,MP, 059 ZP, US, 061 ZP, US, 062 ZP, 084 KD-L 1/2, 085 KD-D 1/2, 086 KD-D 1/2, 095 KD-D 1/2, 107 KD-X.
2) uchwały nr XXXVII/782/13 z dnia 18 grudnia 2013 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże w Gdyni, rejon ulic Adm. J. Unruga, E. Kwiatkowskiego i Szlifierzy obejmującego obszar, którego granica przebiega następująco:
- od północy - wzdłuż ulicy Adm. J. Unruga (wzdłuż granicy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże w Gdyni, tzw. osiedla „Kaczy Dół" oraz rejonu ulic Adm. J. Unruga, Płk. S. Dąbka i E. Kwiatkowskiego oraz granicy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże w Gdyni, rejon ulic Tkackiej, Benisławskiego),
- od wschodu - wzdłuż przedłużenia ulicy Nasypowej,
- od południa - wzdłuż terenów kolejowych (wzdłuż granicy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Portu Zachodniego w Gdyni),
- od zachodu - wzdłuż ulicy E. Kwiatkowskiego.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionych planów w terminie do dnia 3 lutego 2014 r. Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie terenu lub nieruchomości, której dotyczy.
***
 
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni. W przetargu będzie można nabyć następujące nieruchomości położone przy: ul. Marynarskiej 22, o pow. 1 046 m², ul. Marynarskiej 24 o pow. 671 m², ul. Miegonia 10A o pow. 965 m², ul. Miegonia 10B o pow. 722 m², ul. Miegonia 10C o pow. 726 m², ul. Miegonia 10D o pow. 652 m², ul. Miegonia 10E o pow. 785 m², ul. Tezeusza 6A o pow. 895 m², ul. Nowodworskiego 10 o pow. 400 m2, ul. Kacze Buki 15F o pow. 711 m2, ul. Kacze Buki 15G o pow. 698 m2, ul. Kacze Buki 15H o pow. 1 063 m², ul. Kacze Buki 15I o pow. 816 m², ul. Kacze Buki 15J o pow. 842 m², ul. Śliskiej 4A, o pow. 620 m², ul. Śliskiej 4B, o pow. 659 m², ul. Śliskiej 4C, o pow. 706 m2, ul. Śliskiej 4D, o pow. 757 m². Przetarg odbędzie się w dniu 21 lutego 2014 roku o godz. 10.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54. Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w NORDEA BANK POLSKA S.A. w Gdyni nr 53144010260000000000401037 w terminie do 17 lutego 2014 roku. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie. Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl, www.gdynia.pl/bip/ oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Referatu Polityki Gospodarowania Nieruchomościami przy pok. 336 na III piętrze tut. Urzędu. Materiały przetargowe dot. zbywanych nieruchomości są do wglądu w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. 336 na III piętrze tut. Urzędu, a także na stronie internetowej UM Gdyni: www.investgdynia.pl. Powyższe informacje można również uzyskać pod numerami: 58 668 85 15, 668 85 16, 668 89 38, 668 89 39 lub 668 89 40.
***
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni
Prezydent Miasta Gdyni działając na podstawie art.49 i art.61 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013r., poz.267) oraz art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r.poz 687) zawiadamia, że na wniosek z dnia 31.10.2013 r. Gminy Miasta Gdynia reprezentowanej przez Prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka, z upoważnienia, którego działa Wiceprezydent Miasta Gdyni Marek Stępa, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Budowa układu drogowego wraz z infrastrukturą techniczną odcinka ulicy Spacerowej w Gdyni Orłowie", zlokalizowanych na działkach o następujących numerach ewidencyjnych:
opisane na karcie mapy 81: 3, 4, 5, 7, 8, 716/387, 1104/387, 1052/387, 1053/387, 1055/387, 1060/387, 1062/387, 1092/1, 1114/387, 1097/387,  1107/387, 1133/1112, 1120/387, opisane na karcie mapy 82: 431, 434, 437, 635/435, 1052/20, 1164/439, 1166/441, 1168/444, 1132/2.
Z aktami sprawy i zakresem wymienionego powyżej zamierzenia inwestycyjnego można zapoznać się w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, Wydziale Architektoniczno - Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni w pokoju 324 (tel. 58 66 88 427) w godz. 9.00 - 12.00 oraz składać ewentualne uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia.
Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dokumenty.
***
 
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 336 w budynku Urzędu Miasta Gdyni położonym przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 wykazu niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Szafranowej 75, opisanej na karcie mapy 32, obręb Wielki Kack oznaczonej jako działka nr 231/5, o powierzchni 739 m², objęta księgą wieczystą nr GD1Y/00014478/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdyni przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz nr 901/13/VI/M stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 13185/13/VI/M z dnia  17.12.2013 r., wywieszony został na okres od dnia  24.12.2013 r. do dnia 14.01.2014 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury w Gdyni
(Centrum Kultury w Gdyni, ul. Łowicka 51, 81-504 Gdynia) na czas określony od dnia 1 marca 2014 roku do dnia 28 lutego 2018 roku.

Preferowani będą uczestnicy konkursu, którzy wykażą się: znajomością problematyki zagadnień związanych z zarządzaniem i finansowaniem instytucji kultury; znajomością zagadnień z zakresu finansów publicznych, prawa zamówień publicznych w zakresie kultury, administracji oraz przepisów prawa w zakresie działalności kulturalnej; osiągnięciami w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację projektów kulturalnych; zdolnościami organizatorskimi; dobrą znajomością przynajmniej jednego języka obcego.
Wymagane dokumenty: pisemne oświadczenie o zgłoszeniu do konkursu zawierające podstawowe dane osobowe tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, telefon kontaktowy oraz klauzulę o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)".
życiorys zawodowy; koncepcja programowa Centrum Kultury w Gdyni - przy uwzględnieniu możliwości budżetowych instytucji oraz środków zewnętrznych (maksymalnie 10 stron wydruku w formacie A4); kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, doświadczenie zawodowe i wykształcenie, oraz innych dokumentów istotnych przy rozpatrywaniu oferty; aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym wydane przez lekarza medycyny pracy; aktualne zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie; oświadczenie uczestnika konkursu o korzystaniu z pełni praw publicznych.
Informacji o konkursie udziela: Natalia Spychalska, Wydział Kultury Urzędu Miasta Gdyni, tel. 58 668 81 66, e-mail: n.spychalska@gdynia.pl.
Przewidywany termin rozpatrzenia ofert i zakończenia postępowania konkursowego - 5 lutego 2014 roku.
Oferty w zaklejonej kopercie z napisem „Konkurs na dyrektora Centrum Kultury w Gdyni" oraz podanym imieniem, nazwiskiem, adresem korespondencyjnym i numerem telefonu kontaktowego należy kierować na adres:
Wydział Kultury Urząd Miasta Gdyni ul. 10 Lutego 24 81-364 Gdynia lub dostarczyć osobiście do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 lub Kancelarii w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24. Nieprzekraczalny termin składania ofert - 20 stycznia 2014 roku. Podany termin dotyczy również ofert nadsyłanych pocztą - nie decyduje data stempla pocztowego. Nadesłane oferty nie podlegają zwrotowi.
 
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 428 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni nr 889/2013/VI/M położonej przy ul. Wojewody Wachowiaka, oznaczonej jako część działki nr 336/9 i nr 899/12 o pow. 1500 m², przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (załącznik do zarządzenia nr 13153/13/VI/M).
Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: wykonanie zieleńca i ogrodzenie terenu przez Wspólnotę Mieszkaniową Wojewody Wachowiaka 1-9 z własnych środków, bez prawa zwrotu za poniesione nakłady.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 19 grudnia 2013 r. do dnia 9 stycznia 2014 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu przy p. 344 wykazu nr 17/2013 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców: ul. Chrzanowskiego 12A/3, Śląska 51/21.     
Wykaz wywieszono na okres 6 tygodni od dnia 30.12.2013 r. do dnia 10.02.2014 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 336 w budynku Urzędu Miasta Gdyni położonym przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 wykazu zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Halickiej 10, opisanej na karcie mapy 69, obręb Gdynia oznaczonej jako działka nr 545/47 o powierzchni 1954 m² i działka nr 544/47 o powierzchni 5 m² objęte księgą wieczystą nr GD1Y/00010899/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdyni oraz działka nr 300/47 o powierzchni 138 m² objęta księgą wieczystą nr GD1Y/00024645/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz nr 908/13/VI/M stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 13317/13/VI/M z 24.12.2013 r., wywieszony został na okres od 24.12.2013 r. do dnia 14.01.2014 r.

ikona