1131 (731) 2014-01-24 - 2014-01-30

Jest metropolitalne porozumienie

Jest porozumienie w sprawie tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta. Podczas spotkania zorganizowanego przez marszałka województwa pomorskiego ustalono zasady powołania związku gmin, który będzie dysponował kwotą ponad 800 mln zł z unijnych funduszy na lata 2014-2020. Warunki zaaprobowali wspólnie prezydenci Gdańska, Sopotu i Gdyni.

W trakcie spotkania w Urzędzie Marszałkowskim zawarto kompromis w sprawie powołania tzw. Związku ZIT. Powstanie on na mocy porozumienia pomiędzy wszystkimi 36 jednostkami samorządu terytorialnego, położonymi na obszarze metropolitalnym Trójmiasta, którego granice wynikają z dokumentów planistycznych samorządu województwa pomorskiego.
Ponadto, w pracach Związku ZIT i w podejmowaniu decyzji będą też brali udział przedstawiciele różnych środowisk - akademickiego, gospodarczego, jak również organizacje pozarządowe.

Działaniem Związku pokieruje sześcioosobowy zarząd, w skład którego wejdą prezydenci Gdańska, Sopotu i Gdyni oraz trzej przedstawiciele wyłonieni spośród pozostałych członków związku. Kluczowe decyzje, związane m.in. z przyjęciem wspólnej strategii Związku ZIT oraz kryteriów wyboru przedsięwzięć rozwojowych, podejmować będzie rada Związku ZIT, skupiająca wszystkich jego członków na równych prawach i podejmująca decyzje na zasadzie konsensusu.

Rada Związku ZIT będzie także ustalać listę projektów priorytetowych dla rozwoju metropolii. Zasadą podejmowania decyzji w tej kwestii również pozostaje konsensus, a w przypadku braku możliwości jego osiągnięcia - rozstrzygnięcia będą zapadać po uzyskaniu większości 75 procent głosów członków Rady. Nad bieżącą obsługą Związku ZIT czuwać będzie sekretariat, którego funkcjonowanie zapewni prezydent Gdańska, a środki na ten cel będą pochodzić m.in. z unijnego Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Cieszymy się, że w drodze kompromisu udało się ustalić treść porozumienia. Kompromis ma to do siebie, że każdy musi trochę ustąpić, zatem Gdynia również ustąpiła - mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni. W imię dobra wspólnego, zgodziliśmy się na kształt porozumienia, który choć nie jest optymalny, to jednak całkiem dobry. Nasze stanowisko, konsekwentnie utrzymywane od listopada, obroniło się swoją merytoryczną jakością. To bardzo dobrze, że Obszar Metropolitalny będzie miał rozmiary wynikające z rzeczowych wskaźników i potrzeb. Myślenie metropolitalne wygrało z myśleniem partykularnym - podsumowuje prezydent.

Podpisanie porozumienia nastąpi, jak wcześniej zakładano, w lutym 2014 roku, nie ma więc zagrożenia, że termin wymagany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju nie zostanie dotrzymany.