1131 (731) 2014-01-24 - 2014-01-30

Uwaga! Budżet obywatelski - składanie wniosków do 24 lutego

Gdyński samorząd od lat konsekwentnie wzmacnia rolę demokracji lokalnej - na poziomie rad dzielnic, czy też organizacji pozarządowych. Coraz więcej środków i kompetencji delegowanych jest w ich ręce. Od 2 stycznia 2014 r. mieszkańcy mogą zgłaszać swoje propozycje projektów, które zostaną zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego, w czterech kategoriach:
- projekty dotyczące estetyzacji dzielnicy - np. dotyczące małej architektury, zieleni miejskiej, urządzania parków i skwerów dzielnicowych,
- projekty dotyczące rekreacji - np. dotyczące placów zabaw, terenów sportowych i rekreacyjnych,
- projekty dotyczące poprawy bezpieczeństwa - np. dotyczące instalacji oświetlenia, sygnalizacji świetlnej, montażu właściwych urządzeń w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- projekty dotyczące remontów - np. dotyczące remontów, utwardzenia i modernizacji ulic, parkingów i chodników oraz remonty budynków gminnych.

W celu zgłoszenia projektu niezbędne będzie jego poparcie min. 25 podpisami zameldowanych mieszkańców dzielnicy, której dotyczy projekt. Możliwe jest składanie wspólnych projektów dla kilku dzielnic.
Szczegóły i wnioski na stronie: www.gdynia.pl w zakładce budżet obywatelski.