Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

1135 (735) 2014-02-21 - 2014-02-27

W środę Sesja Rady Miasta

W środę, 26 lutego 2014 roku o godz. 12.00 w sali 105 Urzędu Miasta Gdyni odbędzie się XL Sesja Rady Miasta Gdyni. Projekt porządku obrad przewiduje m.in. głosowanie projektów uchwał:

- przyjęcia „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Gdyni oraz miast
 i gmin objętych porozumieniami komunalnymi na lata 2014-2025" (załącznik dostępny na www.gdynia.pl),
- zmiany uchwały w sprawie opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej,
- wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez Gminę Miasta Gdyni - jednostkę budżetową Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni z tytułu zawierania umów dotyczących wykonywania zadań własnych gminy w zakresie komunikacji autobusowej i trolejbusowej w ramach gdyńskiej komunikacji miejskiej,
- zobowiązania Zarządu Komunikacji Miejskiej do zorganizowania regularnego transportu wodnego (tzw. tramwaju wodnego) po akwenie Zatoki Gdańskiej i Zatoki Puckiej,
- wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań przez Gminę Miasta Gdyni - jednostkę budżetową Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni z tytułu zawierania umów z innymi podmiotami do 2020 r.,
- wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego przez Janinę Pranczke i Marię Hupkę dotyczącego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni,
- przyjęcia do realizacji Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2014-2020,
- zmiany statutu jednostki budżetowej „Zarząd Dróg i Zieleni",
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni ul. Żeromskiego 6,
- zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdyni w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Janowskiej,
- zbycia nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Energetyków 16,
- zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Łyskowskiego 9,
- wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Sopockiej,
- wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Fleszarowej-Muskat,
- wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Zielonej,
- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni odrębnej własności lokali wraz z udziałem w gruncie położonych przy ul. Kopernika 17,
- ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Miasta Gdyni,
- skargi pani Ewy Baczul,
- wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 r. dla Prezydenta Miasta Gdyni Pana Wojciecha Szczurka,
- nadania nazwy drodze wewnętrznej w Gdyni,
- ustalenia trybu stałych konsultacji społecznych z mieszkańcami Gdyni (projekt obywatelski).