1137 (737) 2014-03-07 - 2014-03-13

Ogłoszenia

Uwaga organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: warsztaty historyczne dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w Gdyni.
Przewidywana kwota dotacji to 85 000 zł. Szczegółowe informacje na temat konkursu, zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadania, tryb oraz kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru oferty znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Zadania Publiczne - Otwarte Konkursy Ofert, na stronie miejskiego portalu internetowego: www.gdynia.pl/pozarzadowa oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Gdyni - (ul. 3 Maja 27/31).
Ostateczny termin składania ofert ustala się na dzień 30 marca 2014 roku.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 obok pokoju 428 :
- wykazu nr 943/14/VI/M nieruchomości - o powierzchni 41 m2, oznaczonej na karcie mapy 31 obręb Gdynia, jako część działki nr 1540/9 przy ul. Stolarskiej /Białowieskiej, dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/ 00010831/5 - przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: prowadzenie działalności handlowej w pawilonie będącym własnością wnioskodawcy. W/w wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia 13917/14/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 25.02.2014 r.
Wykazy wywieszono na okres 21 dni: od 27.02.2014 r. do 19.03.2014 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 336 wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni, przy ul. Jerzego Waszyngtona, al. Jana Pawła II stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, oznaczonej na KM 134, obręb Gdynia jako działki gruntu: nr 106/4 o pow. 1.062 m2, nr 117/2 o pow. 1.020 m2, nr 113/2 o pow. 606 m2, nr 63/2 o pow. 1.074 m², nr 115/2 o pow. 562 m2, nr 119/2 o pow. 662 m2, , nr 107/4 o pow. 463 m2 , nr 102/5 o pow. 219 m2, nr 104/6 o pow. 96 m2, nr 111/2 o pow. 50 m2, łącznie o powierzchni 5.814 m2, objęte KW GD1Y/00111713/0 .
Wykaz nr 945/2014/VI/M stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 13957/2014/VI/M z dnia 25 lutego 2014 r. wywieszony jest od dnia 7 marca 2014 r. do dnia 28 marca 2013 r.


Prezydent Miasta Gdyni
na mocy Zarządzenia Nr 13934/14/VI/P z dnia 25 lutego 2014 roku ogłasza Otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania pn. „Prowadzenie na terenie Gdyni lokalnego ośrodka w ramach realizacji Projektu na rzecz poprawy bezpieczeństwa imprez sportowych w Gdyni poprzez działania edukacyjno-informacyjne oraz zwalczania negatywnych zjawisk w sporcie Kibice Razem w 2014 roku".
W ramach konkursu dotowane będzie przedsięwzięcie w przedmiocie prowadzenia na terenie Gdyni lokalnego ośrodka w ramach realizacji Projektu ...„Kibice Razem" w okresie od 01 kwietnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Przewidywana kwota dotacji na zadanie objęte konkursem wynosi 60.000 zł. Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni, Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. 3 Maja 27/31 oraz na stronach: miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl i Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji www.gdyniasport.pl oraz w jego siedzibie w Gdyni ul. Olimpijska 5/9.
Oferty należy składać w Gdyńskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gdyni (81-538) przy ulicy Olimpijskiej 5/9 w terminie do dnia 20 marca 2014 r. do godziny 15.00.
Przy czym w przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data i godzina dotarcia przesyłki do sekretariatu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdyni a nie data złożenia przesyłki w urzędzie pocztowym lub innemu przewoźnikowi.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 28 marca 2014 r.

Obwieszczenie
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 2013, poz. 267 ) oraz art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), Prezydent Miasta Gdyni, wykonujący zadanie starosty zawiadamia, że zostało z urzędu wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za udział wynoszący 1/4 części - o nieuregulowanym stanie prawnym - w nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Żukowskiej, oznaczonej jako działka nr 2508/178, k.m. 18 Obręb Gdynia o pow. 123 m² (wydzielona z działki nr 2470/178 ), objętej decyzją Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 1.10.2013 r., Nr RAAI.6740.233.2013.AW-521/ulica o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa ulicy Żukowskiej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną", dla której Sąd Rejonowy w Gdyni Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW G1Y/00006075/6.
Wedle stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej na dzień, w którym ww. decyzja Prezydenta Miasta Gdyni stała się ostateczna, współwłaścicielem przedmiotowej nieruchomości w udziale 1/4 części był Franciszek Konkel.
Dział III i IV księgi wieczystej wolne były od wpisów. Franciszek Konkel nie żyje, z analizy akt sprawy wynika, że postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po ww. osobie nie zostało wydane.
Ponadto zawiadamiam, że przedmiotowe odszkodowanie zostanie ustalone decyzją Prezydenta Miasta Gdyni, wykonującego zadanie starosty, po sporządzeniu operatu szacunkowego.
Przewidywany termin zakończenia sprawy planowany jest do dnia 18 lipca 2014 r.
Strona może zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni w Wydziale Polityki Gospodarczej i Nieruchomości, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 (pokój 424, IV piętro), w godzinach urzędowania (8.00 - 16.00).

Szkoła Podstawowa nr 23 Gdynia 81-423, ul. Grottgera 23
wynajmie pomieszczenie w budynku szkoły, wejście niezależne. Powierzchnia 39,30 m2. Wszystkie media, elektryczna według licznika. Przeznaczenie pomieszczenia: biurowe, magazynowe lub usługowe. Cena wynajmu 700.00 + en elektryczna.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nr 944/14/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. Kuśnierskiej 11D (część działek nr 301/115, 300/115, 299/115, km 104 obręb Gdynia, o pow. łącznej 751m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 2 lata (załącznik do Zarządzenia nr 13942/14/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 25 lutego 2014 r.) z przeznaczeniem na działkę przydomową bez prawa grodzenia i czynienia nakładów o charakterze trwałym.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 27.02.2014 roku do 20.03.2014 roku.

Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Śląskiej - cz. dz. nr 934/64 km. 53 o pow. 448,90 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia do dnia 31.12.2014 r.
Wykaz wywieszono na okres od dnia 24.04.2014 r. do dnia 16.03.2014 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok.336
w budynku Urzędu Miasta Gdyni położonym przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 wykazu niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Skrzypowej 32, opisanej na karcie mapy 38, obręb Wielki Kack oznaczonej jako działka nr 718/13 o powierzchni 869 m2 objęta księgą wieczystą nr GD1Y/00014062/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdyni przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz nr 920/14/VI/M stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 13582/14/VI/M z 28 stycznia 2014 r., wywieszony został na okres od 27.02.2014 r. do 20.03.2014 r.