Enea IRONMAN Gdynia już 8 sierpnia! Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.  Enea IRONMAN Gdynia już 8 sierpnia! Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
1137 (737) 2014-03-07 - 2014-03-13

Po 40. sesji Rady Miasta Gdyni

W środę 26 lutego 2014 roku odbyła się XL Sesja Rady Miasta Gdyni. Radni przyjęli 26 uchwał, jeden projekt odrzucili, a jedna została zdjęta z porządku przez wnioskodawcę. Przyjęto dwie rezolucje: dotyczącą wydarzeń na Ukrainie oraz potwierdzającą wolę doprowadzenia do uruchomienia funkcji cywilnych na lotnisku w Gdyni - Kosakowie.
Na wstępie obrad Komitet budowy pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego wręczył władzom miasta symboliczny akt przekazania monumentu, po jego całkowitym rozliczeniu finansowym. Przypomnijmy, pomnik został odsłonięty 10 listopada ubiegłego roku i mieści się vis a vis Urzędu Miasta Gdyni.


Rezolucja Rady Miasta Gdyni z 26 lutego 2014 roku w sprawie wydarzeń na Ukrainie
Przez ostatnie tygodnie i dni byliśmy świadkami niezwykłych wydarzeń na Ukrainie, świadkami historii, siły woli i konsekwencji, zrodzonych z wielkiej nadziei wolności i zmian. Majdan stał się znakiem i symbolem, który rozpala serca, budzi podziw i nie pozwala na obojętność, tak bardzo kojarząc się z kartami naszej historii. Ukraina dała wielkie świadectwo heroizmu walki, a teraz przed nią czas ciężkiej pracy i wcielania w życie wywalczonych zmian. Ten kraj potrzebuje wielowymiarowej pomocy: politycznej, materialnej ale także związanej z dzieleniem się doświadczeniami i dobrymi praktykami, pomocnymi przy budowie społeczeństwa obywatelskiego, świadomie kształtującego otoczenie, odpowiadającego na oczekiwania i potrzeby mieszkańców.
Dwadzieścia pięć lat polskiego samorządu to wielki dorobek i suma cennych doświadczeń, którymi możemy dzielić się z Ukrainą. Tak jak my czerpaliśmy z doświadczeń wielu krajów i byliśmy beneficjentami ich dorobku i wsparcia, tak teraz z naszych doświadczeń i podpowiedzi korzystać może - i z całą pewnością chce - nasz sąsiad.
Dziś stajemy wobec możliwości i wyzwań związanych z podjęciem współpracy i pomocą - możemy i powinniśmy dzielić się kapitałem doświadczeń i wiedzy z Ukrainą, pomagając temu państwu w budowie wspólnoty samorządowej, odpowiedzialności wszystkich obywateli za losy ich wspólnot. Dlatego apelujemy do polskich samorządów o podjęcie tego wyzwania: przystąpmy do tworzenia ofert dla społeczności lokalnych wolnej Ukrainy, twórzmy relacje i więzi, dzielmy się tym, co otrzymaliśmy wcześniej, służmy radami, dobrymi przykładami, pokazujmy nasze dokonania, pomóżmy unikać naszych błędów i przede wszystkim - pokazujmy wartość społeczeństwa obywatelskiego i potencjału wspólnot samorządowych. To ten element dorobku naszego państwa, w którym udało się naprawdę wiele i jednocześnie ten, w którym przed Ukrainą wiele trudnych wyzwań, dlatego nasza wspólna pomoc jest tak ważna.


Rezolucja Rady Miasta Gdyni z 26 lutego 2014 roku w sprawie lotniska Gdynia - Kosakowo
Rada Miasta Gdyni nie podziela stanowiska Komisji Europejskiej, która uznała, że Spółka Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo otrzymała niedozwoloną pomoc publiczną - w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Wspólnot Europejskich i art. 107 ust. 3 lit. c tego Traktatu.
Naszym zdaniem wspólnicy Spółki dołożyli należytej staranności, by zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa unijnego, a także analizami prawnymi i ekonomicznymi rynku lotniczego, opracowanymi przez niezależne międzynarodowe i krajowe firmy doradcze, realizować cel, czyli przekształcić część lotniska wojskowego w lotnisko cywilne.
Wspólnicy Spółki uzyskali wszystkie, wymagane przepisami, decyzje i zgody właściwych urzędów. Został sporządzony Test Prywatnego Inwestora (przygotowany przez renomowanego eksperta, firmę Pwc sp. z o.o.), który wykazał, że budowa lotniska cywilnego Gdynia - Kosakowo jest zasadna oraz że udziałowcy publiczni działają tak, jak racjonalnie postępujący i kierujący się względami ekonomicznymi inwestor.
Miasto Gdynia i Gmina Kosakowo są zdeterminowane, by kontynuować prace nad stworzoną infrastrukturą lotniskową, optymalnie ją wykorzystywać dla dobra regionu, realizując tym samym zapisy strategii rozwoju transportu lotniczego na Pomorzu.


- Uchwała w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Gdyni oraz miast i gmin objętych porozumieniami komunalnymi na lata 2014-2025".
Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym z 16 grudnia 2010 roku nałożyła na gminy obowiązek uchwalania planu zrównoważonego rozwoju transportu publicznego. Jednocześnie określono w ustawie zasadę, iż dla gmin objętych porozumieniem komunalnym - plan taki przyjmuje gmina, której powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego. Zatem Gdynia zobowiązana jest uchwalić Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Gdyni oraz miast i gmin objętych porozumieniami komunalnymi na lata 2014-2025;
- Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej - linii nr 86 łączącej gminę Rumia z gminą Kosakowo.
Wydłużenie trasy linii 86 spowodowało, że obejmuje ona swym zasięgiem dodatkowo gminę Kosakowo. Zatem osoby korzystające z tej linii na całej długości trasy powinny posługiwać się biletem okresowym sieciowym (ważnym w obrębie sieci komunikacyjnej), który jest o 20 zł droższy od biletu upoważniającego dotychczas do podróżowania tą linią (ważnego w granicach Rumi, Redy i Miasta Wejherowo albo w granicach gminy Wejherowo i Rumi).
Zainteresowane gminy tj. Rumia i Kosakowo wystąpiły z wnioskiem o umożliwienie korzystania z linii 86 na całej trasie na podstawie biletu ważnego w granicach Rumi, Redy i Miasta Wejherowo albo w granicach gminy Wejherowo i Rumi;
- Uchwała w sprawie zobowiązania Zarządu Komunikacji Miejskiej do zorganizowania regularnego transportu wodnego (tzw. tramwaju wodnego) po akwenie Zatoki Gdańskiej i Zatoki Puckiej.
Obecne zadania Zarządu Komunikacji Miejskiej nie obejmują organizowania regularnego transportu wodnego. Jeżeli zakres działania Zarządu Komunikacji Miejskiej ma obejmować także organizację regularnego transportu wodnego konieczne jest zobowiązanie Zarządu Komunikacji Miejskiej - jednostki budżetowej w formie Uchwały Rady Miasta Gdyni do zorganizowania przedmiotowego transportu po wyznaczonych akwenach w określonym terminie. Uchwała nie przesądza o uruchomieniu połączenia;
- Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2014-2020".
Głównym celem Programu jest wzrost zatrudnienia i utrzymanie aktywności zawodowej klientów PUP Gdynia;
- Uchwała w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Miasta Gdyni. W mieście funkcjonuje 101 tego typu placówek.
Gmina Gdynia otrzymała pozytywną opinię Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej dotyczącą sposobu zorganizowania dyżurów aptekarskich w Gdyni. W związku z powyższym przygotowano projekt Uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek dla potrzeb mieszkańców Gdyni;
- Uchwała w sprawie wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 r. dla Prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka.
Prezydent Wojciech Szczurek zgodnie z ustawą nabył prawo do wynagrodzenia rocznego za rok 2013 r.
- Uchwała w sprawie wyboru nowego opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni.
Została nim Dorota Twarowska;
- Uchwała w sprawie składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
Urząd Miasta Gdyni wdraża projekt pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych", dofinansowywany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. W ramach tego projektu, na platformie Cyfrowy Urząd Miasta Gdyni zostanie udostępniony formularz deklaracji na podatek od środków transportowych. Zgodnie z przepisami cytowanej powyżej ustawy, aby umożliwić składanie tych deklaracji drogą elektroniczną, konieczna jest uchwała Rady Miasta Gdyni, dopuszczająca taką możliwość;
- Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych na terenie Gminy Kosakowo.
Uchwała ma na celu nabycie własności nieruchomości znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie terenu cmentarza komunalnego w Kosakowie;
- Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację pomnika księdza prałata Hilarego Jastaka.
Rada Miasta wyraziła zgodę na lokalizację pomnika księdza prałata Hilarego Jastaka - Honorowego Obywatela Miasta Gdyni - na skrzyżowaniu ulic Władysława IV i Batorego. Rok 2014 został ogłoszony rokiem Hilarego Jastaka, ksiądz prałat jest także honorowym obywatelem miasta. 5 kwietnia br. ma zostać wmurowany kamień węgielny pod inwestycję, a 30 sierpnia odsłonięcie pomnika.
Z treścią wszystkich uchwał można zapoznać się na stronie: www.gdynia.pl.