Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

1138 (738) 2014-03-14 - 2014-03-20

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
Przetarg odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2014 roku o godz. 10.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.

Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w NORDEA BANK POLSKA S.A. w Gdyni nr 53144010260000000000401037 w terminie do 7 kwietnia 2014 roku. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie.
W przetargu będzie można nabyć następujące nieruchomości położone przy: ul. Marynarskiej 22 o pow. 1046 m2; ul. Marynarskiej o pow. 671 m2;
ul. Marynarskiej 20A o pow. 444 m2; ul. Marynarskiej 20B o pow. 520 m2; ul. Marynarskiej 20C o pow. 520 m2; ul. Marynarskiej 20D o pow. 450 m2;
ul. Chylońskiej 178 B-C o pow. 619 m2; ul. Żwirowej 43 o pow. 690 m2; ul. Chylońskiej 98 o pow. 771 m2; ul. Kacze Buki 15F o pow. 711 m2; ul. Kacze Buki 15G o pow. 698 m2; ul. Kacze Buki 15H o pow. 1063 m2, ul. Kacze Buki 15I o pow. 816 m2, ul. Kacze Buki 15J o pow. 842 m2, ul. Śliskiej 4A o pow. 620 m2, ul. Śliskiej 4B o pow. 659 m, ul. Śliskiej 4C o pow. 706 m2, ul. Śliskiej 4D o pow. 757 m2, ul. Łanowej 14B o pow. 1441 m2, ul. Łanowej 14C o pow. 1341 m2, ul. Łanowej 14D o pow. 1201m2, ul. Łanowej 14H o pow. 1297, ul. Łanowej 14I o pow. 1228 m2, ul. Piotrkowskiej 9 o pow. 573 m2, ul. Snycerskiej 13 o pow. 350 m2, i ul. Kadmowej 7 o pow. 516 m2.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ukazał się w gazecie „Polska Dziennik Bałtycki" w dniu 7 marca 2014 roku. Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: http://www.investgdynia.pl/, www.gdynia.pl/bip/
oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Referatu Polityki Gospodarowania Nieruchomościami przy pok. 336 na III piętrze tut. Urzędu.
Materiały przetargowe dot. zbywanych nieruchomości są do wglądu w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. 336 na III piętrze tut. Urzędu, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: http://www.investgdynia.pl/.
Powyższe informacje można również uzyskać telefonicznie pod numerami telefonów: 58 668 85 15, 668 85 16, 668 89 38, 668 89 39 lub 668 89 40.

Prezydent Miasta Gdyni
na mocy Zarządzenia Nr 14009/14/VI/P z dnia 4 marca 2014 r. przyznał dotację w kwocie 500.000 zł. Fundacji Skate Park Gdynia z siedzibą w Gdyni, ul. Hallera 9/12, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 459092 na wspieranie realizacji zadania
„Prowadzenie Skate Parku na terenie skweru Sue Ryder w Gdyni w okresie od 25.03.2014 roku do 31.12.2018 roku".

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia rewaloryzacji z dniem 1 lutego 2014 roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych stawek najmu gruntu gminnego zabudowanego garażami wybudowanymi ze środków własnych najemców.

Prezydent Miasta Gdyni
zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010.234.1536 z późn. zm.), ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z dziedziny kultury w roku 2014.
Termin składania ofert upływa z dniem 27 marca 2014 roku. Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia lub przy ul. 10 lutego 24.
W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do kancelarii Urzędu Miasta Gdyni. Na ofercie należy zaznaczyć iż jest ona kierowana na otwarty konkurs grantowy ogłoszony przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Gdyni.
Szczegółowe informacje o konkursie znaleźć można na stronie: www.gdynia.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. 3 Maja 27/31.
Informacji udziela: Olga Krzyżyńska - Wydział Kultury Urzędu Miasta Gdyni: ul. 10 Lutego 24, Gdynia, pokój 115, tel. 58 66 88 173.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o przystąpieniu do opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon ulic Inżynierskiej i Wrocławskiej.
Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40, art. 41 i art. 54 ust. 2 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2013 roku, poz. 1235) Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o przystąpieniu do opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon ulic Inżynierskiej i Wrocławskiej.
Z niezbędną dokumentacją sprawy można się zapoznać w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00.
Zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 7.04.2014 r.
Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym).
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę, adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.
Wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej
się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nr 947/14/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej w Gdyni przy Placu Kaszubskim 1A (część działki nr 1037/286, km 54 obręb Gdynia, o pow. 56 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 9 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (załącznika do Zarządzenia nr 14030/14/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 4 marca 2014 roku) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 7.03.2014 roku do 28.03.2014 roku.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni Nr 946/2014/VI/M (załącznik do zarządzenia nr 14012/14/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 4.03.2014 r.), położonej przy ul. Spółdzielczej o pow. 600 m² (część dz. nr 13/3, KM 86, obręb Gdynia) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata na cele rolnicze - uprawy jednoroczne. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 10.03.2014 r. do 31.03.2014 r.

Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania starosty z zakresu administracji rządowej informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424, wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Gdyni, w granicach administracyjnych portu morskiego, w rejonie Nabrzeża Dokowego, oznaczonej jako dz. nr 42/2, k.m. 113, obręb Gdynia, o pow. 5 m, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste do dn. 5.12.2089 r., w trybie bezprzetargowego dołączenia na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości przyległej.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni, od dnia 14.03.2014 r. do dnia 4.04.2014 r.

Na podstawie art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 z późn. zm.)
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o przystąpieniu do modernizacji ewidencji gruntów i budynków Miasta Gdyni, obręb Dąbrowa (NR TERYT 226201_1.0014), Karwiny (NR TERYT 226201_1.0017), Mały Kack (NR TERYT 226201_1.0019), Wielki Kack (NR TERYT 226201_1.0027) zwaną dalej Modernizacją. Przewidywany termin zakończenia modernizacji to I kwartał 2015 r.
W wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków, powstanie projekt operatu opisowo-kartograficznego, który zostanie wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni na okres 15 dni roboczych. Po tym terminie projekt stanie się operatem ewidencji gruntów i budynków.
Informacja o terminie i miejscu wyłożenia Projektu zostanie podana do publicznej wiadomości na co najmniej 14 dni przed terminem jego wyłożenia i zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni, w biuletynie RATUSZ, na stronie BIP urzędu oraz w Gazecie Wyborczej. W tym okresie osoby zainteresowane będą mogły zgłaszać uwagi do danych zawartych w Projekcie.
Zobowiązuje się organy administracji publicznej oraz inne instytucje, w których posiadaniu znajdują się dane ewidencji gruntów i budynków do ich udostępnienia wykonawcy prac.
Stosownie do art. 13 i 14 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 z późn. zm.) właściciele oraz inni władający nieruchomościami zobowiązani są umożliwić wykonawcy wstęp na grunt celem wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 33 w Gdynia zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie i wystawienie protokołów z przeprowadzonych przeglądów i kontroli technicznej budynku przy ul. Godebskiego 8, 81-134 Gdynia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 tys. euro netto, wyłączonej ze stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 ) z późniejszymi zmianami.
Opis przedmiotu zamówienia:
 1. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.
2. Okresowa kontrola budynku, obiektów i urządzeń zewnętrznych - przegląd roczny
3. Przegląd instalacji gazowej.
4. Przegląd instalacji elektrycznej - pomieszczenia "mokre" - kuchnie i sanitariaty
5. Kontrola przewodów kominowych: dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych.
Oferty należy składać w dni robocze w godz. od 9:00 do 14:00 w zamkniętej kopercie do dnia 19.03.2014 r. do godz. 12:00. Osobą upoważnioną do kontaktu jest kierownik administracyjny Anna Kiedrowska tel. 58-625 04 01 w dni robocze w godz. od 8:00 do 15:00. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na jeden z przedstawionych w ogłoszeniu przedmiot zamówienia. Kryteria wyboru oferty: najniższa cena. Wykonawca zobowiązany jest przed złożeniem oferty do wykonania wizji lokalnej po uprzednim ustaleniu terminu wizji. Treść zapytania ofertowego na stronie internetowej: http://www.sp33gdynia.strefa.pl/, http://www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/4862_.html