1140 (740) 2014-03-28 - 2014-04-03

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje, iż II etap przetargu na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony od dnia 1 czerwca do 28 września w latach: 2014, 2015, 2016 nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Alei Jana Pawła II z przeznaczeniem na urządzenie i prowadzenie w strefach ABC działalności gastronomicznej, a przynajmniej w jednej ze stref działalności wyrobów cukierniczych (lody, kawa, inne) z dopuszczeniem możliwości sprzedaży wyrobów alkoholowych, z wyłączeniem gastronomii związanej z grillowaniem i wędzeniem, urządzenie i prowadzenie w strefie D animacji z atrakcjami dla najmłodszych, alternatywnie scena muzyczna w godzinach wieczornych, organizacja eventów z wyłączeniem akcji reklamowych produktów komercyjnych - zgodnie z przyjętą zasadą zagospodarowania terenów wokół fontanny tj. przetarg ustny ograniczony w celu ustalenia najwyższej stawki czynszu dzierżawnego - dla zwycięzcy I etapu przetargu AmRest Sp.z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy pl.Grunwaldzkim 25-27 - odbędzie się w dniu 04 kwietnia 2014 r. o godz. 13 w sali 101 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54.
Ustala się wywoławczą stawkę miesięcznego czynszu dzierżawnego w kwocie 5000 zł. netto oraz wysokość minimalnego postąpienia w kwocie 500 zł.
Szczegółowe warunki wydzierżawienia nieruchomości oraz tryb przeprowadzenia przetargu zostały określone w materiałach przetargowych, które są dostępne w Referacie Administrowania Gruntami w pokoju 426 na IV piętrze Urzędu Miasta Gdyni i pod nr tel. 58 668 85 33 i 668 81 49 oraz na stronie: http://www.investgdynia.pl/.

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. 2013, poz. 267) oraz art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.),
Prezydent Miasta Gdyni,
wykonujący zadanie starosty zawiadamia, że zostało z urzędu wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną ewidencyjnie na k.m. 10 Obręb Gdynia jako działka nr 157/6 o pow. 0,0478 ha , oraz działki nr 317/6 o pow. 0,0016 ha i nr 319/6 o pow. 0,0582 ha (wydzielone z działki nr 290/6 ), położone w Gdyni przy ul. Żurawiej, objętą decyzją Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10.10.2013 r., Nr RAAI.6740.241.2013.AW-679/ulica o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa ulicy Żurawiej w Gdyni na odcinku od ul. Chabrowej do ul. Modrzewiowej", dla której Sąd Rejonowy w Gdyni Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Cisowa W. 42.
Wedle stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej na dzień, w którym ww. decyzja Prezydenta Miasta Gdyni stała się ostateczna, właścicielem przedmiotowej nieruchomości był Franciszek Kaleta (Franz Kaletha - wpis w języku niemieckim z dnia 11.04.1912 r. ). Franciszek Kaleta zmarł w dniu 9.10.1951 r. W Sądzie Rejonowym w Gdyni nie toczyło się i obecnie nie toczy się postępowanie spadkowe po ww. osobie. W dziale IV księgi wieczystej wpisana jest hipoteka - dwa grosze pożyczki z odsetkami po 6 od stu rocznie od 1 lipca 1925 r. dla kupca Sally Schleimera w Wejherowie ma mocy zezwolenia z dnia 10 lipca 1925 r.
Ponadto zawiadamiam, że przedmiotowe odszkodowanie zostanie ustalone decyzją Prezydenta Miasta Gdyni, wykonującego zadanie starosty, po sporządzeniu operatu szacunkowego. Przewidywany termin zakończenia sprawy planowany jest do dnia 31.07.2014 r.
Strony mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 (pokój 424, IV piętro), w godzinach urzędowania (8.00 - 16.00). 

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 336 w budynku Urzędu Miasta położonym przy al. Marszałka J.Piłsudskiego 52/54, wykazu nieruchomości położonych przy ul. Świętojańskiej/WładysławaIV oznaczonych na km. 58, obręb Gdynia jako działki nr 125 o pow. 192 m² objęta Kw GD1Y/00005361/1, nr 1574/124 o pow. 416 m² objęta Kw nr GD1Y/00006180/5, dz. nr 1579/138 o pow. 225 m² objęta Kw GD1Y/00000475/8 oraz dz. nr 1575/137 o pow. 246 m² objęta Kw GD1Y/00024533/7 Sądu Rejonowego w Gdyni, przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz nr 953/2014/VI/M będący załącznikiem do zarządzenia nr 14151/14/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z 18.03.2014 r. wywieszony został na okres od 19.03.2014 r do 9.04.2014 r. Termin złożenia wniosku o nabycie, przez osoby którym służy prawo pierwszeństwa w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu nieruchomości i upływa z dniem 30.04.2014 r.

Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji
zatrudni pracownika na stanowisko Bosman w przystani jachtowej „Marina Gdynia", w okresie od 10.04.2014 r. do 31.10.2014 r.

Wymagana jest znajomość zagadnień morskich i żeglarskich, a w szczególności zagadnień dotyczących obsługi jachtów oraz funkcjonowania przystani morskich. Praca min. 3 lata na statku na stanowisku marynarza lub wyższym, znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
Dodatkowym atutem będzie posiadanie uprawnień żurawia stacjonarnego do 3 ton, patentu żeglarza jachtowego, sternika motorowodnego oraz świadectwa operatora łączności bliskiego zasięgu. Podanie, CV oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje (staż) można składać w sekretariacie GOSiR przy ul. Olimpijskiej 5/9 w godz. 7.30 -15.00 do dnia 4.04.2014 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok.336 w budynku Urzędu Miasta Gdyni położonym przy al. Marszałka J.Piłsudskiego 52/54 wykazu zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Nowodworskiego 10, oznaczonej jako działka nr 52, KM 17 o powierzchni 400 m², dla której jest prowadzona przez Sąd Rejonowy w Gdyni księga wieczysta GD1Y/00017303/4. Nieruchomość jest przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz nr 951/14/VI/M stanowiący załącznik do zarządzenia nr 14131/14/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18.03.2014 r. wywieszony został na okres od 19.03.2014 r. do 9.04.2014 r.

Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Morskiej- tunel dworca PKP cz. dz. nr 647/371 k.m. 53 o pow. 20 m², 13 m², 12 m², 12 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do dnia 31.12.2014 r. Wykaz wywieszono na okres od 18.03.2014 r. do 7.04.2014 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nr 952/14/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej w Gdyni przy ul. Złotej 1A (część działki nr 431/1, km 7 obręb Pogórze, o pow. 138 m²) przeznaczonej na do wydzierżawienia na czas oznaczony do 1 czerwca 2015 roku z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej w tymczasowym pawilonie handlowym - nakłady dzierżawcy. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 20.03.2014 roku do 10.04.2014 roku.

ikona