1142 (742) 2014-04-11 - 2014-04-17

Po 41. sesji Rady Miasta Gdyni

W środę 26 marca 2014 r. odbyła się XLI sesja Rady Miasta Gdyni. Radni przyjęli 20 uchwał, jedną odrzucili.
Wśród przyjętych są między innymi uchwały w sprawach:
- określenia zadań, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Gdynia jako miasto na prawach powiatu realizuje zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zadania te są finansowane ze środków PFRON, przekazywanych przez Prezesa Zarządu tego Funduszu w kwocie wynikającej z zastosowania algorytmu. Gmina Gdynia na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2014 r. otrzymała kwotę 4.016.350 zł, która po odjęciu zobowiązania na finansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej w wysokości 1.967.868 zł, wynosi 2.048.482 zł.
- programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gdyni na rok 2014.
Przyjęcie uchwały stanowi wykonanie obowiązku nałożonego na radę gminy na podstawie artykułu 11a znowelizowanej ustawy o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 856) w zakresie określenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
Gmina na realizację zadań zabezpieczyła środki w budżecie miasta na 2014 rok, w wysokości 1 731 000 zł.
- przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni.
W dniu 15 stycznia br. Rada Miasta Gdyni uchwaliła zmianę - aktualizację Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni. Studium sporządzane jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i służy określeniu zasad długoterminowej polityki przestrzennej gminy.
Część zapisów Studium dotyczących kierunków polityki przestrzennej w zakresie ogrodów działkowych, mówiących o przekształceniach ogrodów działkowych, wywołała wątpliwości wśród działkowców, ponieważ zapisy te zostały zinterpretowane jako zamiar likwidacji ogrodów. Procesy przekształceń ogrodów działkowych dotyczyły jak dotąd i nadal dotyczyć będą jedynie obszarów, na których nastąpiła faktyczna zmiana ich charakteru lub w sytuacji istotnego ograniczenia ich dotychczasowej funkcji. Do czasu wykorzystywania ogrodów przez działkowców zgodnie z ich przeznaczeniem, w formie zielonych terenów rekreacyjnych, brak jest uzasadnienia dla takich przekształceń.
- udzielenia dotacji (uchwałą nr XLI/849/14) na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni.
Decyzją Rady Miasta przyznano dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy następujących zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, podanym niżej wnioskodawcom:
1) Willa „Szczęść Boże", Gdynia, ul. I Armii Wojska Polskiego 6, nr w rej. zab. 1038 dotacja na remont izolacji ścian piwnic, dla właścicieli budynku przy ul. I Armii Wojska Polskiego 6 w Gdyni, w wysokości do 51 948,51 zł, nie więcej jednak niż 75 % rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.
2) Budynek Sądu Rejonowego, Gdynia, pl. Konstytucji 5, nr w rej. zab. 1258 dotacja na rekonstrukcję drzwi głównych dla Stowarzyszenia „Zabytkowa Gdynia", w wysokości do 44 653,04 zł, nie więcej jednak niż 75 % rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.
3) Budynek mieszkalny, d. F. E. BGK, Gdynia, ul. 3 Maja 27-31, nr w rej. zab. 1036, dotacja na remont balkonów elewacji tylnych od strony ul. Batorego i 10 Lutego oraz części elewacji tylnej od strony ul. 3 Maja, dla Wspólnoty Mieszkaniowej „Bankowiec" przy ul. 3 Maja 27-31 w Gdyni, w wysokości do 57 766, 75 zł, nie więcej jednak niż 75 % rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.
4) Akademia Morska, Gdynia, ul. Morska 81-87, nr w rej. zab. 1153, dotacja na remont elewacji tylnej budynku F Akademii Morskiej, dla Stowarzyszenia „Zabytkowa Gdynia", w wysokości do 88 188, 44 zł, nie więcej jednak niż 75 % rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.
5) Budynek mieszkalny, d. kamienica E. Wojewskiej, Gdynia, ul. Portowa 4, nr w rej. zab. 1752, dotacja na remont dachu, dla właścicieli budynku przy ul. Portowej 4 w Gdyni, w wysokości do 133 375,50 zł, nie więcej jednak niż 75 % rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.
6) Budynek mieszkalny, Gdynia, ul. św. Mikołaja 9, nr w rej. zab. 1875, dotacja na remont dachu, wzmocnienie konstrukcji i remont stropu, dla właścicieli budynku przy ul. św. Mikołaja 9 w Gdyni, w wysokości do 94 349,24 zł, nie więcej jednak niż 75 % rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.
7) Budynek mieszkalny, d. Biuro Budowy Portu, Gdynia, ul. Waszyngtona 38, nr w rej. zab. 1769, dotacja na remont elewacji oraz remont drzwi głównych i bocznych, dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Waszyngtona 38 w Gdyni, w wysokości do 89 882,63 zł, nie więcej jednak niż 75 % rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.
8) Domek ogrodowy, Gdynia, ul. Korzeniowskiego 3, dotacja na remont dachu i elewacji budynku głównego, dla właścicieli budynku przy ul. Korzeniowskiego 3 w Gdyni, w wysokości do 30 313,72 zł, nie więcej jednak niż 50 % rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.
9) Budynek mieszkalny, Gdynia, ul. Świętojańska 56, dotacja na remont dachu i kominów dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Świętojańskiej 56 w Gdyni, w wysokości do 94 539,77 zł, nie więcej jednak niż 50% rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.
10) Budynek Akwarium Gdyńskiego, Gdynia, al. Jana Pawła II 1, dotacja na remont tarasu wraz z podporami i balustradą, dla Fundacji Rozwoju Akwarium Gdyńskiego, w wysokości do 66 537,88 zł, nie więcej jednak niż 30 % rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.
11) Budynek mieszkalny, Gdynia, ul. Portowa 6, dotacja na remont elewacji frontowej, dla właścicieli budynku przy ul. Portowej 6 w Gdyni, w wysokości do 13 176,75 zł, nie więcej jednak niż 30 % rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.
12) Budynek mieszkalny, Gdynia, ul. Świętojańska 90, dotacja na remont elewacji frontowej dla właścicieli budynku przy ul. Świętojańskiej 90 w Gdyni, w wysokości do 41 752,94 zł, nie więcej jednak niż 30 % rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.
13) Budynek mieszkalny, Gdynia, ul. Świętojańska 118, dotacja na remont elewacji frontowej i tarasu, dla właścicieli budynku przy ul. Świętojańskiej 118 w Gdyni, w wysokości do 61 454,83 zł, nie więcej jednak niż 30 % rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.
- zmiany uchwały Rady Miasta dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2014-2033.
W związku z przyznaniem przez Zarząd Województwa Pomorskiego 50% a nie oczekiwanych 70% dofinansowania projektu „Zwiększenie konkurencyjności transportu publicznego w Gdyni, dzięki przebudowie infrastruktury komunikacji zbiorowej wraz z zakupem nowoczesnego taboru" zwiększone zostały planowane wydatki na rok 2017 poprzez zabezpieczenie wkładu własnego na zakup pojazdów w przedsiębiorstw PKA i PKM.
Z treścią wszystkich uchwał można zapoznać się na stronie internetowej: www.gdynia.pl.