1148 (748) 2014-05-23 - 2014-05-29

Ogłoszenia

Dot.: przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 207.000 euro dostawę instrumentów muzycznych, stanowiących wyposażenie
Szkoły Muzycznej I i II stopnia
im. Z. Noskowskiego przy ul. Bpa Dominika 13A w Gdyni.
Zamawiający koryguje omyłki pisarskie, w ogłoszeniu umieszczonym w Ratuszu Nr 1147 na stronie 25, polegające na:
1) zmianie tytułu, który otrzymuje brzmienie: Gmina Miasta Gdyni 81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości przekraczającej 207.000 euro na dostawę instrumentów muzycznych, stanowiących wyposażenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Z. Noskowskiego przy ul. Bpa Dominika 13A w Gdyni.
2) zmianie kryteriów wyboru ofert i ich znaczeniu, które otrzymują brzmienie: Część A B C D: a) cena oferty brutto - 30% b) jakość instrumentu - 70%. Prawidłowa treść ogłoszenia znajduje się na stronie: http://www.gdynia.pl/bip/dostawy/4578_93824.html.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 14793/14/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13.05.2014 r. - nieruchomości położonej przy ul. Spokojnej o pow. 460 m², oznaczonej na karcie mapy KM 93 obręb Gdynia obejmującej części działki nr 85/1, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Wykazy wywieszone są na okres 21 dni tj. od 14.05.2014 r. do 4.06.2014 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Kalksztajnów (część działki nr 743/22 km 27 obręb Gdynia, o łącznej pow. 230 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata (załącznik do Zarządzenia NR 14822/14/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z 13.05. 2014 r.), z przeznaczeniem pod zieleń ozdobną (216 m²) i pod parking (14 m²).
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 14.05.2014 r. do 4.06.2014 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej w Gdyni przy ul. Adm. J. Unruga (część działki nr 984/1, km 18 obręb Pogórze, o pow. 213 m²) przeznaczonej na do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata z przeznaczeniem pod zieleń ozdobną bez prawa trwałego grodzenia i czynienia nakładów o charakterze trwałym, stanowiącego załącznik nr1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 14795/14/VI/M z dnia 13.05.2014 roku .
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 15.05.2014 roku do 5.06.2014 roku.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 336 w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. J. Piłsudskiego 52/54 wykazu nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Cechowej, oznaczonej jako działka nr 1665/5, KM 31, o powierzchni 37 m², dla której jest prowadzona przez Sąd Rejonowy w Gdyni księga wieczysta GD1Y/00109896/9. Nieruchomość jest przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego skierowanego do właścicieli nieruchomości przyległych.
Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia nr 14794/14/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13.05.2014 r. wywieszony został na okres od dnia 16.05.2014 r. do dnia 6.06.2014 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na VI piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w Gdyni:
- przy ul. Kartuskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony na 3 lata, działka przydomowa, cz. dz. 369/11; 371/11, KM 20, pow. 54 m²;
- przy ul. Janowskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony na 3 lata, działka przydomowa, cz. dz. nr: 607/17; 494/17 o pow. o pow. 112 m², KM 8.
Wykazy zostały wywieszone na tablicy na okres 21 dni od dnia 14.05.2014 r. do 3.06.2014 r.


Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni,
wykonujący zadanie starosty z zakresu administracji rządowej zawiadamia
działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz.U.2013.267.) w związku z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U.2014.518 ), że na potrzeby postępowania o ustalenie odszkodowania za nieruchomość - o nieuregulowanym stanie prawnym - przejętą z mocy prawa przez Gminę Miasta Gdyni, oznaczoną ewidencyjnie na k.m. 10 Obręb Gdynia jako działki nr: 157/6 o pow. 478 m² , nr 317/6 o pow. 16 m² i nr 319/6 o pow. 582 m², położoną w Gdyni przy ul. Żurawiej, objętą decyzją Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10.10.2013 r., Nr RAAI.6740.241.201.AW-679/ulica o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa ulicy Żurawiej w Gdyni na odcinku od ul. Chabrowej do ul. Modrzewiowej", dla której Sąd Rejonowy w Gdyni Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą T.2.W.42 Cisowa, został sporządzony w dniu 24 kwietnia 2014 r. operat szacunkowy Nr 63/IV/2014 określający wartość przedmiotowej nieruchomości na łączną kwotę 301.049,00 zł (słownie: trzysta jeden tysięcy czterdzieści dziewięć złotych). Akta sprawy znajdują się w Wydziale Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 (pok. 424, IV piętro); godziny urzędowania: 8.00 - 16.00, tel. 58 668 85 25.