1149 (749) 2014-05-30 - 2014-06-05

Ogłoszenia


Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o przystąpieniu do opracowywania prognoz oddziaływania na środowisko miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40, art. 41 i art. 54 ust. 2 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2013 roku, poz. 1235) Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o przystąpieniu do opracowywania prognoz oddziaływania na środowisko:
1) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulicy Chylońskiej i węzła integracyjnego Gdynia Chylonia;
2) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Oksywie i Babie Doły w Gdyni, rejon ulic A. Dickmana, Płk. S. Dąbka i Zielonej;
3) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Pustki Cisowskie-Demptowo i Chwarzno-Wiczlino w Gdyni rejon osady leśnej Marszewo oraz Leśnego Ogrodu Botanicznego Marszewo.
Z niezbędną dokumentacją sprawy można się zapoznać w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00. Zainteresowani mogą składać wnioski do prognoz oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 20.06.2014 r.
Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym).
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę, adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.
Wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 33 w Gdynia
zaprasza do złożenia oferty cenowej na remont sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 33, ul. Godebskiego 8, 81-134 Gdynia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 tys. euro netto, wyłączonej ze stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177) z późniejszymi zmianami. Opis przedmiotu zamówienia: remont dwóch sanitariatów.
Oferty należy składać w dni robocze w godz. od 9.00 do 14.00 w zamkniętej kopercie do 23.06.2013 r. do godz. 14.00. Osobą upoważnioną do kontaktu jest kierownik administracyjny Anna Kiedrowska, tel. 58 625 04 01 w dni robocze w godz. od 8.00 do 15.00.
Treść zapytania ofertowego oraz dokumentacja remontowa na stronie internetowej: http://www.sp33gdynia.strefa.pl/,
http://www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/4862_.html.


Dyrektor Hali Sportowo-Widowiskowej
podaje do publicznej wiadomości, że zamierza przeznaczyć do oddania w dzierżawę trzy pomieszczenia na prowadzenia działalności handlowo-gastronomicznej w Hali Sportowo-Widowiskowej Gdynia Arena przy ul. Kazimierza Górskiego 8 w Gdyni.
Okres dzierżawy - 30.06.2016 r. Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Hali Sportowo-Widowiskowej oraz na stronie internetowej: www.gdynia.pl/BIP w zakładce Hala Sportowo-Widowiskowa na okres 21 dni od dnia 26.05.2014 r. do 15.06.2014 r.

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na powierzenie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem warunków do noclegu osobom wymagającym interwencyjnego wsparcia w tym zakresie.
Przewidywana kwota w 2014 r. na realizację zadania objętego konkursem:
a) do 292 200,00 PLN na zapewnienie schronienia i warunków do interwencyjnego noclegu (koszty stałe) od 1 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.,
b) do 14 100,00 PLN na wyżywienie podopiecznych schroniska, o których mowa
w rozdziale IX pkt. 2a swk, od 1 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
c) do 2 820,00 PLN na wyżywienie podopiecznych schroniska, o których mowa
w rozdziale IX pkt. 2b swk, od 1 listopada 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
d) dodatkowo do 100 000,00 PLN na remont, adaptację i wyposażenie pomieszczeń przyziemia w budynku w Gdyni przy ul. Janka Wiśniewskiego 24, od 1 lipca 2014 r. do 31 października 2014 r. Podstawą udokumentowania wydatków będzie zestawienie wydatków wraz z kserokopiami dokumentów, świadczących o poniesionych wydatkach, np. faktury, rachunki, wyciągi bankowe, raporty kasowe itp., złożone
w terminie do 30 listopada 2014 r. W kolejnych latach środki finansowe zabezpieczone na realizację zadania będą odpowiednio nie mniejsze niż w 2014 r. (z wyłączeniem środków przekazanych na remont, adaptację i wyposażenie przyziemia budynku wskazanego do realizacji zadania).
Każdorazowa zmiana wysokości zabezpieczonych środków na realizację zadania potwierdzana będzie aneksem do umowy. Od 2015 r. środki na finansowanie zadania mogą być waloryzowane zgodnie ze wskaźnikami ekonomicznymi przyjętymi do szacowania projektu budżetu Gminy na dany rok. Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego: www.gdynia.pl, na stronie internetowej MOPS w Gdyni: www.mopsgdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w MOPS w Gdyni i GCOP w Gdyni. Realizacja zadania obejmuje okres od 1.07.2014 r. do 30.06.2018 r. Termin składania ofert ustala się do dnia 4.06.2013 r. do godz. 12.00 w Miejskim Ośrodku pomocy Społecznej w Gdyni, ul. Grabowo 2. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 dni od upływu terminu składania ofert. Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona: w Biuletynie Informacji Publicznej MOPS Gdynia i UM Gdynia, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl i www.mopsgdynia.pl, na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych oraz w biuletynie „Ratusz". Koszty stałe - koszty związane z wykorzystaniem mediów (tj. energia elektr., woda, zakup opału, wywóz nieczystości, telefon, Internet itp.), kosztów osobowych - zatrudnienie pracowników i innych kosztów obsługi zadania (tj. bieżące naprawy, art. biurowe, koszty transportu itp.).

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o ogłoszonym przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasta Gdyni
Przetarg odbędzie się 4 lipca 2014 r. o godz. 10.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w NORDEA BANK POLSKA S.A. w Gdyni nr 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037 w terminie do 27 czerwca 2014 roku. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie.
W przetargu będzie można nabyć następujące nieruchomości położone przy:
1. ul. Spokojnej pow. 62 m²,
2. ul. Sienkiewicza 33 pow. 888 m²
Warunkami uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym są:
1) złożenie pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu,
2) złożenie oświadczenia o posiadaniu tytułu prawnego w postaci prawa własności/użytkowania wieczystego lub współwłasności/współużytkowania wieczystego nieruchomości przyległych do przedmiotowych nieruchomości,
3) przedłożenie dokumentu potwierdzającego wpłatę wadium.
Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu wyznacza się do dnia 30 czerwca 2014 roku do godz. 15.00. Pisemne zgłoszenie uczestnictwa wraz z dowodami potwierdzającymi spełnienie warunków uczestnictwa w przetargu należy złożyć w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami na III piętrze w pokoju 336. Komisja przetargowa po sprawdzeniu dowodów spełnienia warunków uczestnictwa w przetargu dokona kwalifikacji osób, które będą mogły uczestniczyć w przetargu ustnym ograniczonym poprzez wywieszenie listy osób zakwalifikowanych na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni na III piętrze przy pokoju 336, Referatu Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w dniu 2 lipca 2014 roku o godz. 14.00. Druki zgłoszenia uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym oraz druki oświadczenia o posiadaniu prawa własności/użytkowania wieczystego do nieruchomości znajdują się w materiałach przetargowych dot. przedmiotowych nieruchomości, które są dostępne w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. 336, na III piętrze tut. Urzędu lub na stronie internetowej www.investgdynia.pl 
Dodatkowe informacje na temat przetargu pod nr tel. 58 668 85 16. Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl, www.gdynia.pl/bip/ oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Referatu Polityki Gospodarowania Nieruchomościami przy pok. 336 na III piętrze tut. Urzędu. Materiały przetargowe dot. zbywanych nieruchomości są do wglądu w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. 336 na III piętrze tut. Urzędu, a także na stronie internetowej UM Gdyni: www.investgdynia.pl.  
Powyższe informacje można również uzyskać telefonicznie pod numerami telefonów: 58 668 85 16, 668 85 32.

Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania starosty z zakresu administracji rządowej informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424, wykazu nieruchomości lokalowej (lokalu użytkowego wraz z udziałem w prawie własności gruntu), stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej na parterze w budynku przy ul. Mikołaja Kopernika 17 w Gdyni (dz. nr 202, k.m. 59, obręb Gdynia, o pow. 373 m²), o pow. 20,9 m², składającej się z cukierni z zapleczem, wc, komórki w piwnicy o pow. 1,1 m², przeznaczonej do sprzedaży
w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni, od dnia 30.05.2014 r. do dnia 20.06.2014 r.

Właściciele budynku zabytkowego Willa „Szczęść Boże" położonego w Gdyni przy ul. I Armii Wojska Polskiego 6
poszukują wykonawcy prac budowlanych w zakresie:
- Izolacja pionowa ścian fundamentowych;
- Wzmocnienie fundamentów budynku;
- Wykonanie nowych posadzek w piwnicach budynku.
Szczegółowy zakres prac, oraz inne warunki można uzyskać w siedzibie właściciela pod adresem, ul. Władysława IV 17/22, 81-361 Gdynia.
Informacji dotyczących zakresu prac udziela Szymon Górski, e-mail: gorski@motosprzet.pl.
Oferty należy składać w terminie do 14 dni od ukazania się ogłoszenia. Prace objęte są dofinansowaniem z budżetu miasta Gdyni z funduszu na renowacje zabytków.
Oferta powinna zawierać wykaz zrealizowanych przez oferenta w ostatnich 2 latach prac budowlanych dotyczących obiektów zabytkowych.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej w Gdyni przy ul. J. Słowackiego (część działki nr 831/169, km 56 obręb Gdynia, o pow. 11,8 m²) przeznaczonej na do wydzierżawienia na czas nieoznaczony z przeznaczeniem pod lokalizację osłony śmietnikowej dla Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Słowackiego 46 i Kilińskiego 1 oraz Współwłaścicieli Nieruchomości przy ul. Słowackiego 40 i 42, stanowiącego załącznik nr1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 14883/14/VI/M z dnia 20.05.2014 roku. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 22.05 do 12.06.2014 r.

SP nr 26, ul. Tatrzańska 40
poszukuje chętnych do prowadzenia sklepiku szkolnego od 1 września 2014 r. Informacje pod nr tel. 58 620 66 64 lub e-mail: ssp26gdynia@wp.pl.
Oferty należy składać do 14 lipca 2014 r.